Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

5.1.3 Medzinárodné dohody ÚJD


V súvislosti s plánovaním a budovaním JZ na území Slovenskej republiky sú platné všetky dvojstranné dohody so susednými štátmi uvedené v ods. 4.7.7. Na základe týchto dohôd je Slovenská republika povinná informovať susedné štáty o plánovaných jadrových zariadeniach a predpokladanej dobe uvedenia budovaných jadrových zariadení do prevádzky.

Čo sa týka mnohostranných dohovorov Slovenská republika je signatárom nasledovných dohovorov :

  • Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice štátov,

  • Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola