Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.8 Styk s verejnosťou


Zákony č. 130/1998 Z.z. a Zákon č. 211/200 Z.z. (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ) tvoria legislatívny rámec styku s verejnosťou. Prevádzkovateľ jadrových zariadení je povinný v zmysle Zákona č. 130/1998 Z.z. (§24, odsek 4.) informovať ÚJD o udalostiach na prevádzkovaných zariadeniach a v prípade výskytu nehody alebo havárie musí tiež informovať verejnosť a média.
Prevádzkovatelia jadrových elektrární v lokalitách Mochovce a Bohunice poskytujú záujemcom hlavne zo škôl celoročne údaje a informácie o prevádzkovaných jadrových zariadeniach, o ionizujúcom žiarení, klimatických zmenách, udržateľnom vývoji, atď. pre rôzne vekové skupiny návštevníkov vo svojich informačných strediskách a formou exkurzií. Ročne navštívi priestory SE-EBO a SE-EMO 10 až 12 tisíc návštevníkov z celej SR i zo zahraničia. Zvyšovanie bezpečnosti na blokoch JE V-1 a V-2 a spúšťanie blokov JE Mochovce výrazne ovplyvnili život v regiónoch, čím sa súčasne zabezpečuje obojstranne výhodná komunikácia s okolím. Tejto ústretovej a transparentnej komunikácii pomáhajú okrem mesačníka „Spravodajstvo SE, a. s.“ aj regionálne mesačníky „Bohunice“ a „Mochovce“, zdarma distribuované v okolí, poskytujúce kontinuálnou otvorenou a priehľadnou stratégiou informovania verejnosti o najnovšom vývoji v jadrovej elektrárni a o jadrovej energetike všeobecne. Okrem informačného pôsobenia v regiónoch JE prispievajú aj k všestrannej podpore infraštruktúry regiónu, pričom sa medzi hlavné priority radí podpora zdravotníctva, školstva, sociálnych inštitúcií, kultúry a športu. Významným je aj prenos informácií medzi JE a záujmovými regionálnymi združeniami v Jaslovských Bohuniciach a vo Vrábľoch.

ÚJD poskytuje informácie v oblasti svojej pôsobnosti, najmä o bezpečnosti prevádzky jadrovo-energetických zariadení nezávisle na prevádzkovateľoch JZ a umožňuje verejnosti a masmédiám kontrolu údajov a informácií o jadrových zariadeniach. Dôležitým prvkom informovanosti je preukázanie, že oblasť využívania jadrovej energie má v SR svoje záväzné pravidlá a ich dodržiavanie je štátom kontrolované prostredníctvom nezávislej inštitúcie.

ÚJD každoročne zasiela do tlačových agentúr SR, do denníkov a do elektronických médií 70-80 príspevkov o svojich domácich a zahraničných aktivitách. ÚJD je spolu so Státním Úradom pro jadernou bezpečnosť Českej republiky (SÚJB) vydavateľom odborného časopisu „Bezpečnosť jadrovej energetiky“, kde sa uverejňujú zásadné články z dôležitých činností oboch štátnych dozorov. Domáce a zahraničné aktivity ÚJD sú uverejňované v „Bulletine Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS)“ a v Bulletinoch ÚJD. ÚJD pravidelne prispieva do svetovej informačnej agentúry NucNet a každoročne vydáva výročnú správu o výsledkoch činnosti ÚJD a o bezpečnosti jadrových zariadení v SR v slovensko-anglickej mutácii. V Informačnom stredisku ÚJD sa pripravujú tematické materiály, videoklipy, konajú sa tlačové konferencie a konzultačnú činnosť. V roku 2001 sa venovala zvýšená pozornosť realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. poskytovaním požadovaných informácií a materiálov verejnosti.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola