Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti


V odštepných závodoch SE-EBO, SE-EMO a SE-VYZ je personál zaradený podľa rozsahu protihavarijnej prípravy do 4 kategórií:

  • I. kategória - personál s krátkodobým pobytom v JZ (charakteru návštev, exkurzií a pod.)
  • II. kategória - personál trvale pracujúci v JZ
  • III. kategória - personál zaradený do OHO
  • IV. kategória - starostovia obcí a primátori miest v zóne havarijného plánovania 

Príprava pozostáva z dvoch častí:

  • teoretické školenia
  • praktické cvičenia 

V rámci školení sa organizujú protihavarijné školenia personálu elektrárne podľa jednotlivých zaradení. Samostatnú časť tvoria protihavarijné školenia zmenového personálu. Protihavarijné cvičenia sú vykonávané 2 x ročne na každej zmene, tzv. zmenové protihavarijné cvičenia. Raz ročne prebieha celoareálové protihavarijné cvičenie, ktorého sa zúčastňujú všetci zamestnanci o.z.

Samostatným protihavarijným cvičením je súčinnostné protihavarijné cvičenie, ktoré obvykle prebieha v termíne celoareálového cvičenia so súčinnosťou s KKRH, OKRH, KRH SR, KKC ÚJD prípadne iných zložiek OHO (požiarne útvary, zdravotníctvo, armáda a pod.). Tieto cvičenia sa vykonávajú pravidelne raz ročne obyčajne s účasťou KKC ÚJD a niektorej KKRH prípadne OKRH. Súčinnostné cvičenie za účasti KRH SR, ORS a SÚRMS sa naposledy konalo v októbri 1997.

Po ukončení cvičení sa vyhodnocuje ich priebeh pomocou pozorovateľov a rozhodcov a prijímajú sa opatrenia na zlepšenie činnosti jednotlivých zložiek OHO. Tieto opatrenia sú následne kontrolované a ich plnením sa zaoberá vedenie o.z.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola