Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu


Varovanie a vyrozumenie obyvateľstva je realizované v zmysle zákona NR SR č. 252/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečovanie uvedeného opatrenia upresňuje príslušné kompetencie a úlohy príslušných orgánov a organizácií „Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní havarijnej pripravenosti“ medzi Úradom civilnej ochrany Sekcie verejnej správy MV SR a SE, a.s (obr. 4.7.2.1).

Systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia orgánov a organizácií sú v 30 km okolí lokality Bohunice tvorené:

systémom hromadného diaľkového ovládania prvkov energetickej sústavy (HDO). Pre systémy vyrozumenia sa využívajú prijímače HADOS, ktoré majú možnosť prijatia 7 signálov, z ktorých sa využívajú signály: 1-pohotovosť EBO, 2-pohotovosť Bohunice, 3-núdzový stav Bohunice, 4-havária Bohunice, 7-previerka funkčnosti. Týmito prijímačmi sú vybavení členovia havarijných komisií, starostovia obcí, primátori miest, veľké podniky a iné inštitúcie v 30 km okolí JE Bohunice a všetci členovia KRH SR - celkom cca 1500 prijímačov.

Pre varovanie obyvateľstva sa využívajú ovládacie prijímače HERKUL-S - celkom 419, ktoré spínajú v prípade potreby rotačné zvukové sirény v 30 km okolí s možnosťou ich sektorového ovládania systémom automatického telefonického vyvolávania ZU 1619 APC Zuzana, ktoré pomocou počítača vyvoláva určené organizácie v okolí.

O spúšťaní oboch systémov (HDO a Zuzana) rozhoduje zmenový inžinier havarovaného bloku. Pravidelné skúšanie prijímačov HADOS pre vyrozumenie prebieha 4 x ročne, v termínoch schválených MV SR - ÚCO. Skúšky varovania (sirény) prebiehajú 1 x mesačne v termínoch schválených MV SR - ÚCO.

Systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia orgánov a organizácii v 20 km okolí lokality Mochovce sú tvorené:

  1. systémom varovania, ktorý tvorí systém elektronických sirén v okolí ovládaný rádiom s možnosťou samostatného a skupinového výberu spúšťania a spätnou väzbou, ktorá umožňuje informácie o stave všetkých sirén.
  2. systémom vyrozumenia, ktorý tvoria pagere pre havarijné štáby, starostov obcí a primátorov miest.  

Obidva systémy sú ovládané z riadiaceho centra v JE Mochovce. O ich spúšťaní rozhoduje zmenový inžinier.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola