Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa


Vnútorné havarijné plány a súvisiace dokumenty sú vypracované tak, aby bola zabezpečená ochrana a príprava zamestnancov pre prípad, keď nastane významný únik rádioaktívnych látok do pracovného prostredia alebo okolia, a je potrebné urobiť opatrenia na ochranu zdravia osôb na úrovni jadrového zariadenia alebo obyvateľstva v okolí.

Vnútorný havarijný plán popisuje najmä:

 • systém klasifikácie udalostí,
 • postupy pre hodnotenie,
 • štruktúru organizácie havarijnej odozvy a zodpovednosti funkcií v nej,
 • systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva a personálu JZ,
 • ochranné opatrenia a spôsob ich zavedenia,
 • plán zdravotníckych opatrení,
 • zásady obnovy,
 • spolupracujúce externé organizácie a orgány,
 • systém prípravy personálu a členov organizácie havarijnej odozvy,
 • spôsob osvety a informovania verejnosti.  

Cieľom je zabezpečenie činnosti organizácie havarijnej odozvy (OHO) t.j. plánovanie a príprava organizačných, personálnych a materiálovo-technických prostriedkov a opatrení na úspešné zvládnutie krízových a havarijných situácií podľa klasifikovanej udalosti. OHO je tvorená nasledovnými útvarmi:  

 • Havarijné riadiace stredisko (HRS) je pracovisko, ktoré koordinuje činnosti zložiek OHO pri plnení opatrení na zmierenie a obmedzenie následkov udalostí 2. a 3. stupňa. Zodpovedá za informovanie verejnosti, spolupracuje s okresnou a krajskou havarijnou komisiou a vonkajšími orgánmi a organizáciami,
 • Technické podporné stredisko (TPS) je súčasťou HRS a poskytuje pomoc operatívnemu personálu blokovej dozorne pri zvládnutí udalostí klasifikovaných ako 2. alebo 3. stupeň,
 • Prevádzkové podporné stredisko (PPS) je súčasťou HRS a jeho činnosť je zameraná na ochranu personálu, vyhodnocovanie radiačnej situácie, predpoveď vývoja, prípravu a zavedenie prijatých opatrení na území jadrového zariadenia,
 • Vonkajšie vyhodnocovacie stredisko (VVS) umiestnené mimo územia jadrového zariadenia, ktoré zabezpečuje monitorovanie rádioaktivity a odhad dávok v okolí JE a prípravu prvých odporúčaní na ochranu obyvateľstva.  

Tok informácií začína už pri výskyte udalosti (§24 zákona č.130/1998 Z.z), ktorá sa oznámi ÚJD, Slovenskému energetickému dispečingu (SED) a následne pohotovostnej službe SE, a.s.

Samotné informovanie v havarijnej situácii zahrňuje dozorné orgány (ÚJD, ŠZÚ), riaditeľstvo SE, a.s., Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS) a havarijné komisie na regionálnej úrovni (okresné a krajské). Tok informácií o stave technologického zariadenia a kritických bezpečnostných funkcií medzi JE a KKC ÚJD prebieha on-line na základe zákona č. 130/1998 Z.z. a dohody medzi SE, a.s. a ÚJD.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola