Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti


4.7.2.1 Národná organizácia havarijnej pripravenosti

Pre zabezpečenie potrebných opatrení na zvládnutie havarijného stavu jadrového zariadenia a opatrení pre ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri havárii s vplyvom na okolie je národná organizácia havarijnej pripravenosti (obr. 4.7.2.1) členená do troch úrovní.

Prvú úroveň tvoria havarijné komisie jadrových zariadení, ktorých hlavnými funkciami sú riadenie prác a opatrení na území jadrových zariadení tak, aby umožnili zistiť stav technologického zariadenia a riadiť opatrenia na zvládnutie havarijného stavu a obmedzenie následkov na personál, zariadenie a následkov na životné prostredie a obyvateľstvo.

Ďalšou funkciou tejto úrovne je informačná funkcia pre komisie na úrovni kraja a okresu (Komisie pre radiačné havárie kraja a okresu - KKRH,OKRH), ktorá zabezpečí informácie o stave zariadení a možných dopadoch na okolie.

Druhá úroveň je organizovaná na úrovni regiónu a tvoria ju Komisie pre radiačné havárie krajov a okresov, ktorých územie spadá do oblasti ohrozenia, v ktorej môže byť ohrozený život , zdravie, alebo majetok a kde sa plánujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Toto územie je stanovené na okruh 30 km okolo JE Bohunice a 20 km okolo JE Mochovce .

Tretiu úroveň tvorí na národnej (celoštátnej) úrovni Komisia vlády SR pre radiačné havárie (KRH SR) so svojimi odbornými podpornými zložkami (KKC ÚJD, ORS a SÚRMS. Úlohou Komisie Vlády SR pre radiačné havárie je najmä koordinácia a riadenie príprav opatrení zameraných na ochranu pred následkami radiačnej udalosti ak sú prekročené možnosti a kompetencie Komisie pre radiačné havárie kraja (KKRH).

Súčasťou tejto úrovne je aj Poruchová komisia SE a.s., ktorá úzko spolupracuje s KKC ÚJD a KRH SR. Hlavnou úlohou Poruchovej komisie SE, a.s. je hlavne organizovať a koordinovať rýchlu likvidáciu následkov závažných a mimoriadnych udalostí na príslušných výrobných alebo rozvodných zariadeniach.

  • Kontrolné a krízové centrum ÚJD je technický podporný prostriedok ÚJD na monitorovanie prevádzky JZ a na vyhodnocovanie technického stavu a radiačnej situácie v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie a prognózovanie vývoja havárie a jej následkov v zmysle zákona 130/1998 Z.z. Zároveň slúži ako technický podporný prostriedok pre ORS vytvorenú v rámci KRH SR.

  • ORS - Operatívno - riadiaca skupina je odborný poradný orgán KRH SR vytvorený na základe štatútu a uznesenia KRH SR. Úlohou ORS je na základe hodnotenia situácie v prípade havárie JZ spracovávať podklady a jedno spoločné odporúčanie zúčastnených rezortov pre rozhodovanie o opatreniach na ochranu obyvateľstva na úrovni KRH SR. Pri tvorbe týchto odporúčaní úzko spolupracuje s KKC ÚJD.

  • SÚRMS - Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete je technický podporný orgán zriadený pri MZ SR, v ktorom sa centrálne sústreďujú a vyhodnocujú údaje zo všetkých monitorovacích systémov radiačnej situácie na území SR. Tento orgán bol vytvorený na základe uznesenia KRH SR a jej štatútu.  

4721.jpg (67830 bytes)

Obr. 4.7.2.1 Národná organizácia havarijnej pripravenosti SR

4.7.2.2 Havarijná dokumentácia 

Pre zvládnutie havarijných situácií na jadrových zariadeniach a ich dopadu na okolité životné prostredie je vytvorená havarijná dokumentácia, ktorá stanovuje postup a organizáciu práce pri jednotlivých stupňoch havarijnej situácie na rôznych úrovniach národnej havarijnej pripravenosti popísaných v kapitole 4.7.2.1.

Prevádzkovateľ jadrových zariadení má vypracované vnútorné havarijné plány, ktoré stanovujú organizáciu havarijnej odozvy a jej realizáciu týkajúcu sa zvládnutia havarijnej situácie a ochrany personálu, vrátane ochrany zdravia zamestnancov v traumatologickom pláne. Okrem toho má spracované prevádzkové predpisy, ktoré umožňujú rozpoznanie a klasifikáciu havarijnej udalosti podľa medzinárodných odporúčaní. Na úrovni národnej sú spracované havarijné postupy a plány činností KKC ÚJD a Poruchovej komisie SE, a.s.

V súčasnosti je spracovaný prvý návrh Národného havarijného plánu, ktorý zhŕňa všetky postupy a opatrenia jednotlivých členov Komisie vlády SR pre radiačné havárie. Je predpoklad, že KRH SR ho schváli do konca roku 2001 a Národný havarijný plán (NHP) bude týmto záväzný pre členov KRH SR. Na úrovni regiónu sú vypracované plány ochrany obyvateľstva v oblasti ohrozenia, ktoré obsahujú opatrenia na ochranu obyvateľstva, zdravia, majetku a životného prostredia, ako aj väzbu na vnútorný havarijný plán.

Vo všetkých spomínaných plánoch sa v plnej miere aplikujú ustanovenia národnej legislatívy, ako aj medzinárodné odporúčania MAAE a direktívy Európskej únie uvedené v bode 4.7.1.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola