Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti


Základom legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti sú v súčasnom období zákony a vyhlášky rezortov, ktoré majú na havarijnej pripravenosti a havarijnom plánovaní najväčší podiel, a to najmä:

 • Zákon č. 130/1998 Z .z. o mierovom využívaní jadrovej energie
 • Zákon č. 470/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 252/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška ÚJD č. 245/1999 Z.z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
 • Vyhláška MV SR č. 347/1998 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami,
 • Vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany,
 • Smernica MV SR, MZ SR a ÚJD č. CO - 187/374/2000, ktorou sa zjednocuje vypracovanie a schvaľovanie plánov ochrany obyvateľstva pre prípad havárie jadrového zariadenia.  

Všetky uvedené dokumenty zohľadňujú v oblasti havarijnej pripravenosti odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a príslušné direktívy Európskej únie, ako napr.:  

 • Safety Series 50-SG-06: Pripravenosť prevádzkovateľa na havarijné situácie na JZ,
 • Safety Series 50-SG-66: Pripravenosť verejno-správnych orgánov na havarijné situácie na JZ,
 • Safety Series 55: Plánovanie havarijnej odozvy v okolí JZ pre prípad radiačnej havárie na JZ,
 • Safety Series 72. Rev. 1: Ochrana pri haváriách nekontrolovaných zdrojov rádioaktivity,
 • TEC DOC 953 - Metódy prípravy havarijnej odozvy na jadrové a radiačné havárie,
 • TEC DOC 955 - Základné postupy vyhodnocovania pre stanovenie ochranných opatrení počas havárie reaktora,
 • 82/501/EHS: Smernica Rady z 24. júna 1982 ohľadom rizík, ktoré prinášajú závažné havárie pri určitých priemyselných aktivitách,
 • 87/600/Euratom: Rozhodnutie Rady zo 14. decembra 1987 o vytvorení súboru opatrení spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie,
 • 89/618/Euratom: Smernica Rady z 27. novembra 1989 o informovaní všeobecnej verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré je potrebné uplatniť a krokoch, ktoré je potrebné uskutočniť v prípade rádiologickej havarijnej situácie,  

Okrem toho sa pripravujú Zákon o haváriách a Zákon o integrovanom záchrannom systéme.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola