Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.4.5 Úloha dozorného orgánu


Činnosť a úlohy ÚJD pri výkone štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení sú v oblasti zabezpečovania kvality dané zákonom č. 130/1998 Zz. a vyhláškou č. 436/1990 Zb. ČSKAE. Táto vyhláška stanovuje požiadavky a podmienky zabezpečovania kvality vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Vyhláška stanovuje základné požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení, ako aj požiadavku na spracovanie programov zabezpečovania kvality. ÚJD dozerá ako zodpovedné organizácie dodržiavajú požiadavky a podmienky zabezpečovania kvality vybraných zariadení uvedené vo vyhláške a ako vykonávajú tieto programy zabezpečovania kvality. ÚJD, ako aj zodpovedné organizácie - prevádzkovatelia jadrových zariadení, akceptujú dokumentáciu MAAE a kde je to možné používajú ju pri stanovení vlastných požiadaviek a postupov pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti aj kvality vybraných zariadení.

Filozofia ÚJD v tejto oblasti vychádza zo skutočnosti, že okrem projektu jadrového zariadenia a niekoľkoúrovňovej, na seba nadväzujúcej ochrany bariérami a vhodnými technicko-organizačnými opatreniami, je jadrová bezpečnosť jadrového zariadenia dosahovaná aj požadovanou kvalitou vybraných zariadení a príslušných činností. K udržovaniu a rozvíjaniu kvality slúži systém kvality popísaný programom zabezpečovania kvality.

ÚJD pripravil novú vyhlášku o zabezpečovaní kvality jadrových zariadení. Vyhláška prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, ale vzhľadom na pretrvávajúce rozpory uplatnené zo strany Národného inšpektorátu práce resp. MPSVR SR (ako nástupníckeho orgánu po bývalom ÚBP SR) nebolo možné uvedenú vyhlášku do dnešného dňa vydať. Rozpory spočívajú najmä v kompetenciách ÚJD a NIP v oblasti dozoru nad vybranými zariadeniami v jadrových zariadeniach.

Pri výkone štátneho dozoru v oblasti zabezpečovania kvality je ÚJD sústredený na dve základné činnosti:

1. Schvaľovanie programov zabezpečovania kvality

To sa uskutočňuje v dvoch úrovniach:

  1. posudzovanie, schvaľovanie a kontrola zadávacích programov zabezpečovania kvality zodpovednej organizácie a čiastkových programov zabezpečovania kvality pre špecifické etapy života jadrového zariadenia stanovených zadávacím programom (napr. projektovanie, výstavbu a spúšťanie, prevádzku, vyraďovanie atď.),
  2. posudzovanie, schvaľovanie a kontrola individuálnych programov zabezpečovania kvality spracovaných pre jednotlivé vybrané zariadenia alebo skupiny vybraných zariadení v súlade s kategorizáciou podľa ich významu pre jadrovú bezpečnosť,
  3. posudzovanie a kontrola systémov kvality držiteľov oprávnení na činnosti při mierovom využívaní jadrovej energie (okrem stavebníka a prevádzkovateľa) najmä dodávateľských organizácií.  

2. Inšpekcie implementácie programov zabezpečovania kvality

Pri inšpekciách v oblasti zabezpečovania kvality inšpektori ÚJD kontrolujú ako zodpovedná organizácia a jej dodávatelia plnia požiadavky Vyhlášky ČSKAE č. 436/1990 Zb., podmienky stanovené vo vydaných rozhodnutiach ÚJD a ako implementujú schválenú dokumentáciu zabezpečovania kvality. Kontrolná (inšpekčná) činnosť inšpektorov je po schválení príslušného programu zabezpečovania kvality zameraná na kontrolu plnenia jeho jednotlivých požiadaviek a praktickú implementáciu požiadaviek, t.j. zhodu schválených dokumentovaných postupov a reálnych činností. O vykonanej kontrole vypracúva inšpektor jadrovej bezpečnosti protokol a prerokuje ho s vedúcim zodpovednej organizácie. V prípade zistených nesúladov na vybraných zariadeniach, v činnostiach alebo dokumentácii je inšpektor oprávnený uložiť opatrenia na ich odstránenie. Inšpekcie sa vykonávajú podľa schváleného programu, majú svoj cieľ a stanovenú formu ich dokumentovania.

Okrem týchto činností vykonáva ÚJD v oblasti dozoru nad zabezpečovaním kvality vybraných zariadení aj uplatňovanie (vynucovanie) v prípadoch neplnenia požiadaviek aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo požiadaviek ÚJD vyplývajúcich z rozhodnutí alebo inšpekcií. To obvykle spočíva v rokovaniach so zodpovednou organizáciou, neschválení nevyhovujúcich programov zabezpečovania kvality, následných alebo mimoriadnych inšpekciách a v krajnom prípade aj v udelení sankcií.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola