Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE, a.s.


Účinnosť systémov kvality v jadrových elektrárňach je preverovaná:

  • internými auditmi vykonávanými v rámci systémov kvality,
  • internými auditmi vykonávanými z riaditeľstva Slovenských elektrární, a.s.,
  • inšpekciami vykonávanými ÚJD.

Zistenia odhalené počas auditov, inšpekcií resp. kontrol, sú na príslušných úrovniach analyzované vrcholovým manažmentom. Na základe analýz sú prijímané nápravné a preventívne opatrenia, ktorých realizácia je kontrolovaná. Tým je dosahované trvalé zlepšovanie Systému kvality SE, a.s.

Audity systémov kvality dodávateľov

SE, a.s. vykonávajú audity kvality dodávateľov, pri ktorých preverujú efektívnosť uplatňovania požiadaviek systémov kvality. Účelom týchto auditov je zabezpečenie kvalitných a spoľahlivých dodávateľov pre bezpečnú, spoľahlivú, ekologickú a efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla v SE, a.s.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola