Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.4.1 História budovania Systému kvality SE, a.s.


Zákon č.130/1998 Z.z. ukladá:

Na zabezpečovanie kvality jadrových zariadení a činností pre všetky etapy životnosti jadrového zariadenia, od výberu staveniska až po vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky, je držiteľ oprávnenia (licencie) povinný vytvoriť potrebnú organizačnú štruktúru, postupy a zdroje na určovanie a dodržiavanie požiadaviek kvality jadrových zariadení a činností.

Požiadavky na systémy kvality a zabezpečovanie kvality sú v súčasnej dobe, do vydania vyhlášky ÚJD, obsiahnuté vo vyhláške bývalej ČSKAE č.436/1990 Zb.

Vyhláška ustanovuje požiadavky na zabezpečovanie kvality zariadení, strojov, ich častí a materiálov, stavebných častí a konštrukcií, prostriedkov automatizovaného riadenia technologických procesov, vrátane technického a programového vybavenia a systémov elektrického napájania dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a určuje záväzné postupy pre uskutočňovanie technických a organizačných opatrení súvisiacich s kvalitou vybraných zariadení v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

Základné požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú:

  1. určenie činností majúcich vplyv na kvalitu vybraných zariadení,
  2. organizačné a technické podmienky zabezpečovania kvality a všetkých činností majúcich vplyv na kvalitu vybraných zariadení,
  3. spracovanie a schválenie postupov pre vykonávanie činností majúcich vplyv na kvalitu vybraných zariadení tak, aby ich určená kvalita bola dosiahnutá a udržovaná,
  4. overovanie rozsahu a kvality vykonaných činností majúcich vplyv na kvalitu vybraných zariadení,
  5. dokladovanie vykonaných činností majúcich vplyv na kvalitu vybraných zariadení vrátane výsledkov kontrol,
  6. hodnotenie výsledkov overovania podľa písmena d) a hodnotenie účinnosti prijatých opatrení.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola