Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.3.4 Úloha dozorného orgánu


V zmysle zákona č. 130/1998 Z. z. môžu pracovné činnosti, ktoré majú priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť vykonávať len vybraní zamestnanci, ktorých osobitnú odbornú spôsobilosť overil ÚJD a vydal im preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti. Konkrétne pracovné činnosti odborne spôsobilých zamestnancov ako aj vybraných zamestnancov, spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti jako aj predpísanú prípravu zamestnancov ustanovuje vyhláška ÚJD č. 187/1999 Z. z.

ÚJD v zmysle horeuvedeného zákona určuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných týchto zamestnancov, ako aj spôsob udeľovania oprávnenia špecializovaným zariadeniam , ÚJD schvaľuje učebné osnovy a spôsob prípravy vybraných zamestnancov.

Inšpektori ÚJD sú oprávnení preverovať osobitnú odbornú spôsobilosť vybraných zamestnancov a odobrať preukaz osobitnej odbornej spôsobilosti.

Požiadavky k zaisteniu jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení pri spúšťaní a prevádzke stanovuje Zákon č. 130/1998 Z.z. a Výnos ČSKAE č. 6/1980. Výnos pojednáva o zamestnancoch jadrového zariadenia a požiadavkách na kvalifikáciu týchto zamestnancov. ÚJD dohliada na celkovú pripravenosť zamestnancov a pri vybraných kategóriách zamestnancov, ktorých činnosť bezprostredne ovplyvňuje jadrovú bezpečnosť, overuje ich kvalifikáciu.

Predseda ÚJD menuje členov skúšobnej komisie pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov. Skúška pozostáva z písomnej, ústnej časti jako aj skúšky na simulátore a v prípade zmeny pracovnej činnosti aj z praktickej časti. Po úspešnom absolvovaní skúšok je možné získať Preukaz. ÚJD vedie evidenciu všetkých prihlášok na skúšky, vrátane kópií protokolov o absolvovaní základného výcviku, ktoré sú nutnou podmienkou na získanie Preukazu. Taktiež eviduje všetky vydané Preukazy a vedie aktualizovaný zoznam platných preukazov.

Druhá skupina zamestnancov jadrových zariadení sú zamestnanci, ktorí majú vplyv na jadrovú bezpečnosť. Skúšky absolvujú v špecializovanom zariadení, pred skúšobnou komisiou zriadenou špecializovaným zariadením. Na základe úspešne vykonanej skúšky im špecializované zariadenie vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V prípade tejto skupiny zamestnancov ÚJD taktiež schvaľuje školiace programy pre všetky časti základného výcviku ako aj programy doškolenia pri prechode zamestnanca na iný typ JE. ÚJD zároveň dohliada na ich plnenie.

Dozorná činnosť vyplývajúca zo zákona č. 130/1998 Z.z. je vykonávaná v oblasti prípravy personálu jadrových zariadení pravidelnými inšpekciami. Základ programu inšpekcií tvorí kontrola plnenia požiadaviek na zamestnancov v zmysle § 4 Výnosu ČSKAE č. 6/1980 a podľa Vyhlášky č.187/1999 Z.z.. Počas inšpekcie sa kontroluje dodržiavanie plánov prípravy zamestnancov JE schválených ÚJD ako aj napĺňanie programu výcviku podľa schválených školiacich programov. Taktiež sa v rámci tejto inšpekcie preveruje plnenie smerníc JE obsahujúcich požiadavky na vzdelanie, odbornú prípravu a psychickú spôsobilosť zamestnancov JE. Súčasťou inšpekcie je kontrola archivácie dokumentácie o výcviku zamestnancov.

Ďalšie inšpekcie sú zamerané na systém opakovacích školení personálu JE. V rámci týchto inšpekcií ÚJD preveruje plnenie plánu opakovacích školení. Počas inšpekcie sa preveruje aj systém vedenia dokumentácie a archivácia dokumentácie o opakovacích školeniach personálu.

ÚJD preveruje formou inšpekcie taktiež špecializované zariadenia, ktoré sú držiteľom oprávnenia podľa §4 ods.2 písm. e) zákona č. 130/1998 Z.z. na odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení. Inšpekcia je zameraná na previerku technického vybavenia a odbornej spôsobilosti zamestnancov špecializovaného zariadenia. V rámci inšpekcie sa hodnotí organizácia a evidencia prípravy zamestnancov JE, základná pedagogická dokumentácia k príprave zamestnancov JE, technické vybavenie špecializovaného zariadenia a plnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov špecializovaného zariadenia oprávnených k príprave vybraných zamestnancov JE. Na základe kladného výsledku tejto previerky ÚJD obnovuje platnosť Oprávnenia pre špecializované zariadenie na prípravu zamestnancov jadrových zariadení .

Posudzovanie technického vybavenia zahŕňa taktiež aj licencovanie a previerku simulátora. Počas previerky technického vybavenia simulátora sa preverujú parametre a priebehy zadávajúcich veličín, kontroluje sa náhodná simulácia technologického procesu podľa vybraného scenáru. Kontroluje sa dokumentácia všetkých úprav simulátora, vyvolaných výsledkami testov simulátora, resp. realizáciou technických riešení a projektových zmien na bloku. V rámci takejto previerky sa taktiež kontroluje technické a organizačné zabezpečenie výučby na simulátore ako aj odborná spôsobilosť inštruktorov simulátorového výcviku. Hodnotí sa pedagogický prístup, orientácia v systéme výučby, vedenie výcviku a správne hodnotenie frekventantov. Uvedené hodnotenie inštruktorov simulátorového výcviku je súčasťou overovania ich odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou. Na základe splnenia požiadaviek a úspešného zloženia skúšky im ÚJD vydáva Oprávnenie na výcvik vybraných zamestnancov JE.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola