Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb


Odhaľovanie ľudských chýb a prijímanie opatrení na zabránenie ich opakovaniu v budúcnosti je neoddeliteľnou súčasťou systému vyšetrovania udalostí na jadrových zariadeniach a ich koreňových príčin, na ktoré sú zriadené v úsekoch technickej podpory elektrární tímy zamestnancov spätnej väzby z udalostí na jadrových zariadeniach (UJZ). V kapitole 5.3.5 je proces vyšetrovania udalostí na jadrových zariadeniach popísaný podrobne. Na tomto mieste sa popisujú len niektoré aspekty týkajúce sa ľudského činiteľa.

Účinnosť procesu je pravidelne vyhodnocovaná a analyzovaná zamestnancami skupiny spätnej väzby. Výsledky sú spolu s návrhmi opatrení a odporúčaniami spracované v ročnej správe, ktorá je predkladaná vedeniu elektrární na schválenie.

Kultúra bezpečnosti a ľudský faktor je aj dôležitou súčasťou komplexnej správy o stave jadrovej a radiačnej bezpečnosti SE, a.s., ktorá je pravidelne ročne predkladaná vedeniu spoločnosti. Obr. 4.3.1 Podiel udalostí s nesprávnou činnosťou personálu

V roku 2000 bolo v SE, a.s. zaznamenaných 49 (25% z celkového počtu) UJZ zavinených personálom, z toho na JE Bohunice 15 a na blokoch v Mochovciach celkove 32 udalostí na jadrových zariadeniach spôsobených ľudským faktorom. Vyšší počet udalostí v Mochovciach je spôsobený najmä menšími prevádzkovými skúsenosťami personálu (nová elektráreň).

Priemerne sa v priebehu posledných piatich rokov ľudský faktor podieľal v rámci všetkých troch o.z. SE, a.s. na vzniku cca 26% UJZ, z čoho však cca jedna štvrtina udalostí bola zapríčinená personálom dodávateľov, resp. vonkajších elektrických rozvodní.

431.jpg (30158 bytes)

Obr. 4.3.1 Podiel udalostí s nesprávnou činnosťou personálu

Z grafu na obr. 4.3.1 vyplýva, že podiel chýb personálu je za posledné roky stabilizovaný.

Personál elektrární je pravidelne o výsledkoch vyšetrovania príčin UJZ a ich analýz školený. Okrem toho sú tieto informácie dostupné aj v podnikových počítačových sieťach.

Na zvyšovanie kultúry bezpečnosti a samohodnotenie sú na jednotlivých o.z. spracovávané tzv. akčné plány kultúry bezpečnosti, ktoré sú ročne vyhodnocované a predkladané vedeniu o.z. na schválenie.

Akčný plán je vydaný formou príkazu riaditeľa, teda má všeobecnú záväznosť v rámci o.z. Na hodnotenie sú definované ukazovatele kultúry bezpečnosti.

V SE-EMO bola zriadená a v súlade s dokumentáciou QA pracuje špeciálna skupina pre samohodnotenie kultúry bezpečnosti. Cieľom je zefektívniť systém samohodnotenia a zapojiť širší okruh zamestnancov do činnosti v oblasti kultúry bezpečnosti tak, aby nebola len problémom úzkej skupiny, ale všetkých pracovných kolektívov.

V SE-EBO je za účelom predchádzania ľudským chybám zavedený do praxe tzv. program SAMKO (analógia vo svete známeho programu STAR - t.j. stoj, mysli, konaj, kontroluj). Program má veľmi názorný charakter - logom je svetluška SAMKO, využívajú sa letáčiky, nálepky, články do podnikového časopisu apod.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola