Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.2.3 Ľudské zdroje


Kvalitné ľudské zdroje sú základným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky jadrových zariadení. Pod pojmom „kvalitné ľudské zdroje“ sa pritom rozumie súhrn odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov k výkonu pracovnej činnosti v jadrových zariadeniach. Z hľadiska vplyvu pracovných činností na jadrovú bezpečnosť sú zamestnanci JZ rozdelení do dvoch základných skupín:

 • zamestnanci s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť - vybraní zamestnanci, ktorých osobitná odborná spôsobilosť bola overená formou teoretickej (písomnej a ústnej) a praktickej skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ÚJD a bol im vydaný Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 • zamestnanci s vplyvom na jadrovú bezpečnosť - odborne spôsobilí zamestnanci, ktorých odbornú spôsobilosť overila skúšobná komisia zriadená oprávneným špecializovaným zariadením formou písomnej a ústnej skúšky a bolo im vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.  

Osobitnou odbornou spôsobilosťou zamestnancov je podľa Zákona č.130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie súhrn odborných znalostí, schopností, praktických skúseností, znalosť všeobecne záväzných predpisov a predpisov vydaných prevádzkovateľom, ktoré sú z hľadiska jadrovej bezpečnosti predpokladom na zaistenie bezpečnej prevádzky JZ, zabránenie nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie, nedovolenému úniku rádioaktívnych látok, alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia, alebo do životného prostredia a obmedzenie následkov nehôd a havárií.

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov sa rozumie oprávneným orgánom overený a potvrdený súhrn znalostí a zručností, postojov a návykov požadovaných na výkon určitej činnosti/práce.

Za celkovú pracovnú (odbornú, zdravotnú a psychickú) spôsobilosť svojich zamestnancov vykonávať pracovné činnosti v jadrových zariadeniach zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ poveruje výkonom pracovných činností len pracovne spôsobilých zamestnancov. Pre každého vybraného a odborne spôsobilého zamestnanca je vydávané „Poverenie na výkon odpovedajúcich pracovných činností “ ako súčasť zabezpečovania kvality jadrového zariadenia. Poverenie na výkon pracovných činností sa vydáva na pracovné funkcie vybraných zamestnancov s platným preukazom o osobitnej odbornej spôsobilosti na daný typ JZ a na pracovné funkcie odborne spôsobilých zamestnancov s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti na daný typ JZ. Poverenie je dokladom pracovnej spôsobilosti zamestnanca vo vzťahu k dozorným orgánom.

V organizačnej štruktúre má každá pracovná funkcia definované požiadavky pracovnej spôsobilosti k výkonu pracovnej funkcie t.j. vzdelanie, odbornú, zdravotnú a prípadne aj psychickú spôsobilosť a predpísané typy prípravy. Za ich plnenie zodpovedá priamy nadriadený zamestnanca.

Prípravu - získavanie, udržiavanie - a rozvoj pracovných kompetencií zamestnancov (vedomostí, zručností a postojov) riadia na jednotlivých JZ útvary „Prípravy ľudských zdrojov“ podľa prijatého a dozornými orgánmi schváleného

Systému prípravy zamestnancov. Systém prípravy zamestnancov JZ je udržiavaný a zdokonaľovaný na základe prevádzkových skúseností, realizovaných organizačných zmien, technických riešení (modernizácie) na zariadení, požiadaviek dozorných orgánov, auditov, previerok a odporúčaní MAAE. Zabezpečený je potrebnými ľudskými, finančnými a materiálnymi zdrojmi.

Príprava vlastných zamestnancov ako aj tretích osôb (tretie osoby predstavujú dodávatelia prác sa uskutočňuje v súlade s dokumentmi riadenia programu zabezpečovania kvality, budovanom a udržiavanom v súlade s:  

 • všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 • predpismi, odporúčaniami a návodmi MAAE,
 • normami radu STN EN ISO 9001:1996 a 14001:1996,
 • dokumentáciou riadenia v Systéme kvality SE, a.s.

Vrcholovým dokumentom v systéme zabezpečovania kvality pre celú oblasť ľudských zdrojov je „Koncepcia riadenia ľudských zdrojov SE, a.s.“, na ktorý nadväzuje dokumentácia riadenia pre oblasť riadenia ľudských zdrojov, vrátane prípravy a rozvoja zamestnancov a manažmentu na riaditeľstve SE, a.s. a jednotlivých JZ.  

Riadiace dokumenty stanovujú postupy a zodpovednosti za:

 • výber a zaraďovanie zamestnancov na pracovnú funkciu,
 • určenie obsahu a rozsahu prípravy, vzdelávania a rozvoja zamestnancov,
 • získanie, udržiavanie a zvyšovanie kvalifikácie - odbornej spôsobilosti zamestnancov,
 • rozvoj zamestnancov,
 • získanie a udržiavanie všeobecnej spôsobilosti tretích osôb,
 • rekvalifikácie zamestnancov. 

Schéma systému prípravy zamestnancov je na Obr. 4.2.3.

Zamestnanci sú z hľadiska zaradenia do základnej prípravy rozdelení podľa vykonávaných činností do šiestich kategórií, ktoré sa ďalej členia na profesijné skupiny a podskupiny, podľa ich profesijného zamerania:

1. kategória - vybraní zamestnanci sú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s priamym vplyvom na jadrovú bezpečnosť (operátor primárnej časti reaktora, operátor sekundárnej časti reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier, kontrolný fyzik,...). Ich osobitná odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred komisiou zriadenou ÚJD, ktorý im vydá Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti. Preukaz platí dva roky. Pred uplynutím tejto doby musí zamestnanec opätovne vykonať skúšku pred skúšobnou komisiou ÚJD v plnom rozsahu a obnoviť tak platnosť Preukazu na ďalšie dvojročné obdobie.

2. kategória - technicko-hospodárski zamestnanci prevádzkových, údržbárskych a technických útvarov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním - patria sem vedúci úsekov, útvarov, odborov, oddelení, hlavní majstri, majstri ako i zamestnanci vykonávajúci obsluhu, alebo údržbu zariadení.

3. kategória - obslužní zmenoví a prevádzkoví zamestnanci, sem sú zaradení zamestnanci, ktorí vykonávajú obslužné činnosti na technologickom zariadení.

4. kategória - zamestnanci údržby (okrem technikov) - zamestnanci vykonávajúci údržbárske činnosti na technologickom zariadení.

5. kategória - zamestnanci zabezpečujúci vyraďovanie JZ a zaobchádzajúci s RAO a vyhoreným palivom.

6. kategória - ostatní zamestnanci zaradení do prípravy.

Zamestnanci na pracovných funkciách nadriadených vybraným zamestnancov, ako sú námestník riaditeľa pre prevádzku, hlavný inžinier, vedúci odboru riadenia prevádzky, vedúci odboru jadrovej bezpečnosti a vedúci oddelenia fyziky reaktora, musia mať vysokoškolské vzdelanie technického / prírodovedného zamerania na fyziku a musia mať overenú osobitnú odbornú spôsobilosť, pričom jej ďalšie overovanie sa ďalej nevyžaduje.

Zariadenia pre prípravu zamestnancov

Základné školenie a výcvik zamestnancov JZ, ako aj organizácií vykonávajúcich v JZ špeciálne činnosti, sa uskutočňuje v špecializovaných školiacich zariadeniach, ktoré sú držiteľom oprávnenia na odbornú prípravu zamestnancov JZ, udeľovaným ÚJD po splnení technických podmienok a overení odbornej spôsobilosti jej zamestnancov vykonávajúcich prípravu. Odborná príprava sa vykonáva v súlade so schválenými školiacimi programami.

Realizácia prípravy  

 1. Vstupné školenie a zácvik zamestnanca vykonávajú jednotlivé JZ.
 2. Základnú prípravu:  
  • základné školenie a výcvik - opakovacie školenie I. Kategórie,
  • rekvalifikačné školenie I. Kategórie,
  • všeobecnú prípravu tretích osôb,  

vykonáva špecializované školiace zariadenie , ktoré je držiteľom príslušného oprávnenia na túto činnosť. VÚJE vykonáva základnú a periodickú teoretickú prípravu, základný a opakovací simulátorový výcvik zamestnancov jadrových zariadení (s výnimkou SE-EMO) a jednotlivé jadrové elektrárne vykonávajú stážovanie, výcvik na pracovnom mieste a periodickú odbornú prípravu zamestnancov.

Výcvik na simulátore sa vykonáva:

 • na plnorozsahovom simulátore VVER-440/V 213 pre SE-EMO, ktorý simuluje všetky štandardné i neštandardné prevádzkové stavy jadrovej elektrárne. Trenažér je vernou kópiou blokovej dozorne 1. bloku JE Mochovce. Bol vybudovaný v súlade s najnovšími americkými štandardmi pre prípravu personálu a jej technické zabezpečenie spoločnosťami S3 Technology a Siemens v spolupráci s expertmi SE, a.s.,
 • na plnorozsahovom simulátore VVER-440/V 213 pre SE-EBO, 3. a 4. blok vo VÚJE,
 • na multifunkčnom a plnorozsahovom simulátore VVER-440/V-230 pre SE-EBO, 1. a 2. blok vo VÚJE. Vo februári 1998 bol uvedený do prevádzky multifunkčný simulátor pre bloky VVER-440/V-230 vyvinutý v rámci projektu PHARE - TACIS v spolupráci firiem Corys-TESS, Siemens, Belgatom, Thomson a ďalších subdodávateľov. Od 14.5.2001 je v prevádzke aj plnorozsahový simulátor.
 1. Ostatné typy prípravy (príprava zváračov, NDT, atď.) sú realizované v rôznych školiacich zariadeniach alebo priamo u prevádzkovateľov JZ a to SE-EBO, SE-EMO, SE-VYZ internými alebo externými lektormi.  

Programy prípravy

Základná príprava (teoretická príprava, simulátorový výcvik, stážovanie, výcvik na pracovnom mieste) a periodická príprava v špecializovanom zariadení zamestnancov pre výkon pracovných činností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti sa uskutočňuje podľa programov schválených ÚJD na základe návrhu špecializovaného zariadenia oprávneného na prípravu vybraných zamestnancov.

Programy prípravy sú spracované pre každú kategóriu, profesijnú skupinu a podskupinu zamestnancov osobitne s prihliadnutím na druhy a fázy prípravy. Určujú ciele, obsah, rozsah, dĺžku prípravy, formy výuky a spôsob overovania vedomostí.

Významným prvkom vo zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov je spolupráca s univerzitami najmä formou postgraduálneho a dištančného vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite, Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave.  

423.jpg (52539 bytes)

Obr. 4.2.3 Fázy, obsah a formy prípravy pre vybraných zamestnancov

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola