Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ


Zákonom NR SR č. 254/1994 Z.z s účinnosťou od 1. januára 1995 bol zriadený Štátny fond likvidácie jadrovo-energetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ŠFL JEZ). Dňa 1. apríla 2000 nadobudol účinnosť Zákon NR SR č. 78/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z. z. Hlavným cieľom novely zákona bolo najmä rozšírenie možností použitia prostriedkov fondu.
Fond je spravovaný Ministerstvom hospodárstva SR a prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte v Národnej banke SR. Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

 • príspevky vlastníkov jadrovo-energetických zaradení,
 • pokuty uložené ÚJD fyzickým osobám a právnickým osobám podľa osobitného predpisu,
 • bankový úver,
 • úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu,
 • ďalšie zdroje  

Základným zdrojom fondu sú príspevky vlastníkov jadrovo-energetických zariadení. V súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ jadrovo-energetických zdrojov - Slovenské elektrárne, a.s. je povinný prispievať do ŠFL JEZ sumou rovnajúcou sa 10% zo všetkých tržieb, pochádzajúcich z predaja elektrickej energie vyrobenej v jadrových zdrojoch. Od roku 1995 do konca roku 2000 činili príjmy do ŠFL JEZ celkom 8,995 miliardy Sk, pričom odvody prevádzkovateľa za rok 2000 boli 2,3 miliardy Sk a štátna dotácia 60 mil. Sk.

Prostriedky fondu možno poskytnúť ako účelovú dotáciu vlastníkovi jadrovo-energetického zariadenia alebo vlastníkovi úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov, osobe určenej na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy a obci v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením. Prostriedky fondu možno použiť na:  

 1. vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,
 2. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia,
 3. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy,
 4. príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov, na ochranu a rozvoj životného prostredia pre obce v oblastiach ohrozenia jadrovými zariadeniami vo výške 1 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach ročne pre každú oblasť ohrozenia jadrovým zariadením,
 5. kúpu pozemkov na zriadenie úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva,
 6. výdavky súvisiace s činnosťou fondu do 0,3 % ročných príjmov fondu,
 7. výskum a vývoj v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi po skončení prevádzky jadrového zariadenia.  

Slovenské elektrárne, a.s., odštepný závod SE-VYZ, v súčasnosti pokračuje v 1. etape vyraďovania odstavenej JE A-1 v lokalite Bohunice. Plán vyraďovania JE A-1 v Bohuniciach z prevádzky predpokladá ukončenie prvej etapy vyraďovania do roku 2007. Etapa je charakterizovaná týmito hlavnými črtami - je odvezené vyhorené palivo z elektrárne, upravená je väčšina kvapalných RAO do formy umožňujúcej bezpečné trvalé uloženie, upravené sú ostatné RAO do formy umožňujúcej bezpečné trvalé uloženie alebo ich dlhodobé skladovanie, vykonaná je nevyhnutná dekontaminácia priestorov a zariadení spracovaná za účelom ďalšieho zníženia potenciálnych zdrojov úniku RA-látok). Podľa plánu sa predpokladá postupná demontáž a likvidácia elektrárne do roku 2050.

Pre JE V-1 bol z viacerých alternatív zvolený a vládou odsúhlasený ako najvýhodnejší variant „Vyradenie JE s ochranným uložením hermetických priestorov na 70-80 rokov a likvidáciou do roku 2098“.

SE, a.s. v súčasnosti skladuje všetko vyhoreté jadrové palivo z blokov VVER v Bohuniciach v medzisklade vyhoretého paliva (MSVP) v SE-VYZ - lokalita Bohunice. MSVP bol rekonštruovaný za účelom zvýšenia skladovacej kapacity a seizmického zodolnenia. Kapacita sa postupne zvyšuje výmenou pôvodných zásobníkov za nové a postačí na skladovanie všetkého vyhoretého jadrového paliva vzniknutého počas prevádzky blokov JE V-1 a JE V-2. Do roku 2007 by mala byť výmena ukončená a zrealizovný aj nový monitorovací program. Seizmické zodolnenie stavebnej a technologickej časti bolo vykonané podľa projektu v roku 1999. Plánované náklady celého projektu, financovaného zo ŠFL JEZ, sú cca 2,8 mld. Sk.

Vláda SR svojím uznesením č.5/2001 zobrala na vedomie Návrh koncepcie ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovo-energetických zariadení. Hlavné zásady definované koncepciou sú v kapitole 1.2.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola