Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti


Jednou zo zásad Koncepcie jadrovej a radiačnej bezpečnosti prijatej Predstavenstvom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne je záväzok, vynakladať potrebné finančné prostriedky na splnenie hlavných zásad jadrovej a radiačnej bezpečnosti a na zabezpečenie trvalého zvyšovania vzdelania a kvalifikácie zamestnancov. Aby mohla spoločnosť plniť tento záväzok, bolo potrebné stanoviť finančnú stratégiu spoločnosti, ktorá by okrem spomenutých úloh umožnila plniť program rozvoja výrobno-technickej základne.

Finančná stratégia spoločnosti bola definovaná ako spôsob zabezpečenia optimálneho financovania prevádzkových a investičných potrieb spoločnosti. Strategickým cieľom prevádzkovateľa vo finančnej oblasti je:  

 • zachovať finančne zdravú spoločnosť
 • získavať dlhodobé finančné prostriedky, ktoré zodpovedajú životnosti projektov v energetike
 • získať dôveru bánk a finančných inštitúcií  

Získanie dôvery bánk a finančných inštitúcii je dlhodobý proces, počas ktorého je potrebné dôsledne analyzovať dosiahnuté hospodárske výsledky spoločnosti, analyzovať prostredie, v ktorom spoločnosť podniká (postavenie na trhu, stabilita trhu, vývoj a zabezpečenie dodávok a odbytu) a pripraviť transparentnú projekciu budúcich hospodárskych prostriedkov. Pre akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne boli obdobím získavania dôvery roky 1994 - 1995, kedy sa niekoľko desiatok zamestnancov priamo alebo nepriamo podieľalo na spracovávaní a prezentácii podkladov. Výsledky sa objavili v nasledujúcich rokoch, kedy sa podarilo zabezpečiť dostatok finančných zdrojov nielen na dostavbu a realizáciu bezpečnostných opatrení v JE Mochovce , rekonštrukciu a modernizáciu blokov JE V-1 a V-2, ale i na environmentálne projekty súvisiace s rekonštrukciou klasických tepelných zdrojov spoločnosti.  

Ako najvýznamnejšie výsledky možno spomenúť:

 • 12/95 - emisia dlhopisov v Slovenskej sporiteľni
 • 3/96 - reštrukturalizácia úverov od Investičnej a rozvojovej banky
 • 5/96 - balík úverov na dostavbu Mochoviec
 • 6/96 - 3-ročný revolvingový úver konzorcia bánk SR (VÚB)
 • 7/96 - 3-ročný syndikovaný úver od JP Morgan
 • 11/96 - úver od Európskej investičnej banky
 • 12/96 - emisia dlhopisov v Slovenskej sporiteľni
 • 3/97 - úver pod vedením Bank of America a Sumitomo bank
 • postupné dosahovanie znižovania úrokových sadzieb a predlžovania doby splatnosti, pri ručení iba menom spoločnosti, bez štátnych záruk, bez záložného práva alebo vystavovania zmeniek alebo iných foriem ručenia
 • získanie ekonomického ratingu spoločnosti od ratingových agentúr Standars & Poor`s a Moody`s Investments na úrovni ratingu Slovenskej republiky  

Takto SE, a.s. zabezpečili transakcie v sumárnom finančnom objeme viac ako 50 mld. Sk, reštrukturalizáciou úverov sa zlepšila štruktúra súvahy a znížila priemerná úroková sadzba z pôvodných 14,3% na 11,6%.

Získané finančné prostriedky z vlastných hospodárskych výsledkov spoločnosti a prostriedky nadobudnuté spomenutými finančnými transakciami umožnili realizovať okrem bežných opráv jadrových zariadení i náročné projekty zvyšovania bezpečnosti existujúcich i novo budovaných jadrových zariadení. Slovenské elektrárne, a.s. investovali v uplynulom období:

 • 2 mld. Sk ( 67 mil. $) - projekt “Malej rekonštrukcie” blokov JE V-1
 • 8,6 mld. Sk (245 mil. $) - projekt “Postupnej rekonštrukcie” blokov JE V-1
 • 55,416 mld. Sk - výstavba 1. a 2. bloku JE Mochovce, vrátane realizácia bezpečnostných opatrení a systému fyzickej ochrany  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola