Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4.1.3 Úloha dozorného orgánu


ÚJD podľa § 4 zákona č. 130/1998 Z. z. udeľuje oprávnenia na podnikanie alebo využívanie jadrovej energie. § 5 tohto zákona definuje podmienky, ktoré je potrebné splniť pre udelenie takéhoto oprávnenia. V ods. 1 písm. b) sa hovorí, že podmienkou je aj spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť štatutárneho orgánu alebo jeho členov ako aj odborná spôsobilosť. ÚJD na základe tohto ustanovenia, ako podmienky pre udeľovanie oprávnenia, vyžaduje nasledovné:  

  1. vykonať príslušné kroky vedením prevádzkovateľa tak, aby všetky jeho organizačné útvary zapojené do aktivít priamo súvisiacich s jadrovými zariadeniami plnili politiku prisudzujúcu jadrovej bezpečnosti náležitú prioritu,

  2. dodržiavať rozdelenie kompetencií tak, aby primárnu zodpovednosť za bezpečnosť jadrového zariadenia znášal držiteľ oprávnenia. Prípadné zmeny kompetencií medzi držiteľom oprávnenia a JE predkladať na odsúhlasenie ÚJD,

  3. koordináciu úloh jadrovej bezpečnosti zabezpečovať v samostatnom útvare jadrovej bezpečnosti v organizačnej štruktúre držiteľa oprávnenia. Náplň činnosti útvaru predložiť ÚJD. O menovaní vedúceho tohto útvaru ako aj zmenách náplne činnosti informovať ÚJD minimálne jeden mesiac pred ich vykonaním,

  4. o zmenách manažmentu držiteľa oprávnenia a manažmentov odštepných závodov zodpovedných za zabezpečovanie jadrovej bezpečnosti informovať ÚJD minimálne jeden mesiac pred ich vykonaním.

V oblasti plnenia odbornej spôsobilosti zo zákona č.130/1998 Z. z. vyplýva, že pri kolektívnych štatutárnych orgánoch (napr. predstavenstvo a. s., musí túto odbornú spôsobilosť spĺňať aspoň jeden člen a nemusí to byť zrovna predseda predstavenstva), musí mať aspoň jeden člen vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru (technického - strojnícka fakulta, elektrotechnická fakulta, prípadne prírodovedecká fakulta so zameraním na jadrovú fyziku, fyziku - chémiu) a tri roky praxe v odbore - to znamená, že musí mať aspoň tri roky odpracované v konkrétnom jadrovom zariadení na takej funkcii, ktorá priamo súvisí s jeho kvalifikáciou a podľa možnosti s riadiacou pôsobnosťou na určitom stupni riadenia (podľa § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. najdôležitejšou skupinou jadrových zariadení sú najmä jadrové elektrárne).  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola