Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

4. Všeobecné aspekty bezpečnosti


4.1 Priorita bezpečnosti
     4.1.1 Zásady a definícia jadrovej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
     4.1.2 Koncepcia jadrovej a radiačnej bezpečnosti - viď NS SR september 1998
     4.1.3 Úloha dozorného orgánu
4.2 Finančné a ľudské zdroje
     4.2.1 Financovanie prevádzky a programov zvyšovania bezpečnosti
     4.2.2 Finančné zdroje programov likvidácie a spracovania RAO JEZ
     4.2.3 Ľudské zdroje
4.3 Ľudský činiteľ
     4.3.1 Manažérske a organizačné opatrenia - viď NS SR september 1998
     4.3.2 Metódy predchádzania ľudským chybám - viď NS SR september 1998
     4.3.3 Metódy odhaľovania a nápravy ľudských chýb
     4.3.4 Úloha dozorného orgánu
4.4 Systém zabezpečovania kvality prevádzkovateľa
     4.4.1 História budovania Systému kvality SE, a.s
     4.4.2 Koncepcia kvality - viď NS SR september 1998
     4.4.3 Projekt spracovania a zavádzania Systému kvality SE, a.s.
     4.4.4 Preverovanie účinnosti Systému kvality SE, a.s.
     4.4.5 Úloha dozorného orgánu
4.5 Hodnotenie a overovanie bezpečnosti
          4.5.1 Charakteristika prevádzkovaných jadrových elektrární
          4.5.2 Hodnotenie bezpečnosti jadrových elektrární ÚJD - viď NS SR september 1998
          4.5.3 Základné princípy pre vydávanie rozhodnutí ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti prevádzkovaných jadrových elektrární
          4.5.4 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-230 JE V-1
          4.5.5 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-213 JE V-2
          4.5.6 Požiadavky ÚJD na zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER-440 /V-213 JE Mochovce
          4.5.7 Požiadavka ÚJD na periodické hodnotenie bezpečnosti
4.6 Radiačná ochrana
          4.6.1 Legislatíva v oblasti radiačnej ochrany a jej implementácia
          4.6.2 Implementácia legislatívy v oblasti radiačnej ochrany
          4.6.3 Monitorovanie radiačnej situácie prevádzkovateľom
          4.6.4 Aktivity dozorných orgánov
4.7 Havarijná pripravenosť
          4.7.1 Legislatíva v oblasti havarijnej pripravenosti
          4.7.2 Implementácia legislatívy v oblasti havarijnej pripravenosti
          4.7.3 Vnútorné havarijné plány prevádzkovateľa
          4.7.4 Plány ochrany obyvateľstva (vonkajšie havarijné plány)
          4.7.5 Systémy varovania a vyrozumenia obyvateľstva a personálu
          4.7.6 Systémy udržiavania havarijnej pripravenosti
          4.7.7 Medzinárodné dohody
4.8 Styk s verejnosťou

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola