Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

3.1.4 Štátny dozor v oblasti ochrany zdravia pred žiarením


Úlohou štátneho zdravotného dozoru v jadrových zariadeniach je kontrola zabezpečenia radiačnej ochrany pracovníkov jadrových zariadení a obyvateľov v ich okolí. Základné požiadavky na ochranu zdravia pred žiarením sú ustanovené právnymi predpismi uvedenými v časti 4.6.1.

Pretože dozor nad jadrovou bezpečnosťou pri stanovovaní bezpečnostných požiadaviek na technologické vybavenie a prevádzku jadrových zariadení v konečnom dôsledku vychádza z požiadaviek zabezpečenia ochrany zdravia a naopak, je dôležitá spolupráca ÚJD a Ministerstva zdravotníctva SR a komplementárnosť ich pôsobenia. ÚJD a MZ SR uzavreli dohodu, ktorej cieľom je koordinácia dozorných činností a zabezpečenie komplementárnosti dozoru. V tejto zmluve bol ustanovený spoločný výbor pre riešenie otázok spoločného záujmu.

3.1.4.1 Povoľovacie konanie

Pri povoľovaní činnosti vedúcej k ožiareniu sa postupuje podľa zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní. Zákon č. 470/2000 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje podrobnejšie podmienky na vydanie povolenia a to najmä:

 • požiadavky na žiadateľa o povolenie,
 • požiadavky na odborného zástupcu na zabezpečenie radiačnej ochrany,
 • požiadavky na náležitosti žiadosti o povolenie,
 • zoznam schvaľovanej a ostatnej dokumentácie,  

Ďalej zákon ustanovuje náležitosti povolenia a podmienky, za ktorých možno povolenie zmeniť, zrušiť a kedy stráca platnosť.  

Povinná dokumentácia predkladaná k žiadosti o povolenie činnosti vedúcej k ožiareniu sa člení na schvaľovanú dokumentáciu a ostatnú dokumentáciu. Do schvaľovanej dokumentácie patrí:

 • zabezpečenie kvality radiačnej ochrany,
 • program zabezpečenia radiačnej ochrany,
 • návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
 • plán monitorovania pracoviska,
 • havarijný plán.  

Ostatná dokumentácia obsahuje zoznam podkladov a dokladov, ktorými žiadateľ dokladuje splnenie požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany a bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia.

3.1.4.2 Dozorný orgán

Dozor nad ochranou zdravia pred žiarením v Slovenskej republike je zabezpečený štátnym zdravotným dozorom v zmysle ustanovení zákona č. 470/2000 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Orgánmi štátneho zdravotného dozoru v ochrane pred žiarením sú Hlavný hygienik SR a príslušný Štátny krajský hygienik. Orgánom štátneho zdravotného dozoru v jadrových zariadeniach je Hlavný hygienik SR.

3142.jpg (20588 bytes)

Obr. 3.1.4.2 Štruktúra štátneho dozoru v oblasti ochrany zdravia pred žiarením

3.1.4.3 Pôsobnosť dozorného orgánu

V zmysle ustanovení citovaného zákona Hlavný hygienik SR vo vzťahu k jadrovým zariadeniam:

 • vydáva povolenie: 
  na uvedenie jadrového reaktora do prevádzky - na fyzikálne spúšťanie,
  na trvalú prevádzku jadrového reaktora,
  na vykonávanie údržby a opráv jadrového reaktora,
  na stavebné a technologické zmeny,
  na prepravu rádioaktívnych žiaričov,
  na zrušenie pracoviska s jadrovým reaktorom (definitívne odstránenie zdrojov žiarenia a kontaminácie rádionuklidmi),
  na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia, pričom stanovuje limity rádioaktívnych exhalátov a kvapalných výpustí,
 • schvaľuje vybranú dokumentáciu a kontrolované pásmo,
 • vydáva posudok:  
  na výstavbu a na stavebné a technologické zmeny počas výstavby významné z hľadiska radiačnej ochrany,
  na jednotlivé stupne uvádzania do prevádzky,
  na jednotlivé stupne vyraďovania z prevádzky a na stavebné a technologické zmeny počas vyraďovania z prevádzky významné z hľadiska radiačnej ochrany,
  na územno-plánovaciu dokumentáciu v súvislosti s umiestnením jadrového reaktora,
  na návrh na určenie pásma hygienickej ochrany,  
 • vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu,
 • ukladá sankcie.  

Okrem toho Hlavný hygienik SR vydáva povolenie na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany: 

 • pre osobnú dozimetriu,
 • pre monitorovanie pracovného a životného prostredia,
 • pre vykonávanie odbornej prípravy na vykonávanie činnosti. 

Povolenie Hlavného hygienika na činnosti vedúce k ožiareniu vo vzťahu k jadrovým zariadeniam nie je konečným udelením licencie, je však podmienkou na vydanie licencie, ktorú vydáva územne príslušný orgán štátnej správy .  

3.1.4.4 Výkon štátneho dozoru

Dozor nad zabezpečením radiačnej ochrany v jadrových zariadeniach vykonáva odbor jadrových zariadení sekcie ochrany zdravia pred žiarením Štátneho zdravotného ústavu SR. Tento odbor vykonáva kontrolu zabezpečenia radiačnej ochrany pracovníkov jadrového zariadenia a tiež kontrolu zabezpečenia radiačnej ochrany obyvateľov v jeho okolí. Citovaný zákon upravuje povinnosti držiteľov povolenia poskytovať informácie a umožnenie výkonu štátneho dozoru a stanovuje tiež oprávnenia osôb vykonávajúcich dozor. Podrobnejšie sú aktivity pracoviska vykonávajúceho dozor popísané v časti 4.6.4

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola