Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

3.1.2 Legislatíva


3.1.2.1 Úvod

Právna štruktúra dozoru nad jadrovou bezpečnosťou je tvorená zákonmi, ktoré boli prijaté na jednej strane pred vytvorením Slovenskej republiky a na druhej strane z nových zákonov prijatých od vzniku samostatnosti.


Právny systém možno kategorizovať nasledovne:

 1. Najvyšším základným zákonom štátu je ústava a schvaľuje ju parlament - má všeobecne záväzný charakter.
 2. V zákonoch sú zakotvené základné práva a povinnosti, ktoré špecifikujú princípy v rôznych oblastiach a sú schvaľované parlamentom - majú všeobecne záväzný charakter.
 3. Nariadenia vlády sú podriadené zákonom a schvaľuje ich vláda - majú všeobecne záväzný charakter.
 4. Vyhlášky a výnosy sú pravidlá, ktoré vydávajú ústredné orgány štátnej správy (napr. ministerstvá), aby stanovili podrobnosti pre realizovanie zákonov a nariadení vlády - majú všeobecne záväzný charakter.
 5. Návody (príručky) obsahujú podrobné požiadavky a odporúčané kroky pre zabezpečenie splnenia požiadaviek. Vydávajú ich dozorné orgány.
 6. Interné normy (ako napr. smernice a príkazy) sú vnútorné organizačné pravidlá dozorného orgánu a vytvárajú základ pre vnútorný systém zabezpečenia kvality.


3.1.2.2 Zákony v oblasti štátneho dozoru

Národná rada SR dňa 1. 4. 1998 schválila Zákon č. 130/1998 Z.z. - Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. Atómový zákon). Zákon ustanovuje podmienky pre bezpečné využívanie jadrovej energie výlučne pre mierové účely v súlade s medzinárodnými dohodami uzavretými Slovenskou republikou. Obsahuje tiež klauzuly, ktoré stanovujú finančné náhrady v prípade jadrovej havárie. Predpokladá sumu 2 mld. Sk ako limit finančnej zodpovednosti prevádzkovateľa. V zmysle atómového zákona sa jadrovým zariadením rozumejú zariadenia a objekty, ktorých súčasťou je jadrový reaktor využívajúci štiepnu reakciu, zariadenia a objekty na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov, zariadenia a objekty na ukladanie vyhoreného jadrového paliva a na spracovanie, úpravu, skladovanie a ukladanie RAO.

Zákon nadobudol platnosť dňa 8. 5. 1998 a účinnosť dňa 1. 7. 1998 a nahradil dovtedy platný zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Časť doterajších vyhlášok a výnosov zostáva v platnosti, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. Postupne sa nahrádzajú novými vyhláškami.

Zákon č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov stanovuje úlohy a zodpovednosti ústredných orgánov štátnej správy. Zákon č. 2/1993 Z. z. bol jednou z viacerých noviel zákona č. 347/1990 Zb., ktorý medzi iným zakotvil vytvorenie ÚJD.

Zákon o energetike č. 70/1998 Z. z., ako jeden zo základných zákonov, upravuje podmienky podnikania v jadrovej energetike v Slovenskej republike ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré v tejto oblasti podnikajú.

Zákon Národnej rady SR č. 127/1994 Z. z. nariaďuje komplexné odborné a verejné posudzovanie vplyvu vybraných pripravovaných stavieb, vrátane jadrových zariadení, na životné prostredie a poveruje Ministerstvo životného prostredia SR, aby zhodnotilo všetky návrhy pre uskutočnenie technických zmien jadrových zariadení, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Zákon Národnej rady SR č. 254/1994 Z. z. a Vyhláška č. 14/1995 Z. z. zriaďuje štátny fond pre likvidáciu jadrovo-energetických zariadení a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Pod nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa rozumie ich doprava, skladovanie, spracovanie a ukladanie. Fond, ktorý je samostatnou právnickou osobou, riadi Ministerstvo hospodárstva SR. Fond je financovaný z viacerých zdrojov - vrátane príspevkov od prevádzkovateľov jadrových elektrární, bánk a štátu a iných.

Zákon č. 470/2000 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky ( NR SR ) č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z., ďalej len zákon č. 470/2000Z.z..

Vyhláška MZ SR č.12/2001 Z.z., o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany č. 12/2001 Z.z., ustanovuje všeobecné požiadavky na ochranu zdravia, orgány ochrany zdravia, ich pôsobnosť, povinnosti osôb pri ochrane zdravia, požiadavky na výkon štátneho zdravotného dozoru a sankcie. V časti pojednávajúcej o radiačnej ochrane ustanovuje základné princípy radiačnej ochrany, podmienky a požiadavky na získanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, základné požiadavky na nakladanie so zdrojmi žiarenia a inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, povinnosti držiteľov povolenia, podmienky na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia, požiadavky na radiačnú ochranu pracovníkov a obyvateľov vrátane limitov ožiarenia, podrobnosti pre optimalizáciu radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pri nehodách a haváriách.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa stavby ,ktorej súčasťou je jadrové zariadenie, je stavebný úrad povinný vyžiadať si stanovisko ÚJD, ktorý môže svoj súhlas viazať na splnenie podmienok.


3.1.2.3 Návrhy legislatívnych úprav

V súčasnom období sa nepripravujú nové zákonné úpravy týkajúce sa jadrovej bezpečnosti. Zoznam vydaných vyhlášok (od roku 1998) je v Prílohe 6.2

ÚJD pripravuje tieto návrhy vyhlášok :

 • o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti,
 • o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri projektovaní jadrových zariadení,
 • o požiadavkách na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti pri uvádzaní do prevádzka a prevádzke jadrových zariadení,
 • o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní,
 • o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení o zabezpečovaní kvality jadrových zariadení.

Ktoré boli zaslané dozorovaným subjektom na neformálne pripomienky.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola