Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.6.1.5 Bohunické spracovateľské centrum RAO.


Bohunické spracovateľské centrum spracováva RAO, ktoré možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

 • spáliteľné pevné a kvapalné odpady,
 • lisovateľné pevné odpady,
 • nespáliteľné a nelisovateľné odpady,
 • koncentráty,
 • ionexové živice,
 • iné kontaminované kvapaliny a kaly.

Pre spracovanie a úpravu uvedených RAO BSC obsahuje nasledovné technológie:

 • odparka (koncentračné zariadenie),
 • cementačná linka,
 • triedenie,
 • spaľovňa,
 • zariadenia pre skladovanie a transport,
 • lisovňa.

2.6.1.5.1     Odparka.

Na koncentračnom zariadení sú prijímané kvapalné nespáliteľné RAO z JE A-1, JE V-1, JE V-2, ktoré sú po zakoncentrovaní vedené k cementačnej linke.

Samotná odparka je prietokového typu a skladá sa z 3 jednotiek tvaru U. Výkon odparky je 500 dm3/h pri soľnosti dávkovaného odpadu 200 ÷ 300 g/l.

Brídový kondenzát je používaný k preplachu zariadení alebo v systéme čistenia plynných spalín spaľovne, prípadne je po prečistení na čistiacej stanici v obj. 41 alebo v obj. 809 odvádzaný do ŽP.

Výstupný produkt - koncentrát je zhromažďovaný v zásobníku, odkiaľ je transportovaný do cementačného zariadenia.

2.6.1.5.2     Cementačná linka

Do dávkovacej nádrže cementačnej linky vstupujú RAO buď priamo (koncentráty) z koncentračného zariadenia, alebo cez vstupné zásobníky (živice - ionexy, resp. kaly).

Podľa overených receptúr sa dávkuje RAO z dávkovacej nádrže, alebo popol zo spaľovne z dávkovacieho zásobníka a ďalej prísady a cement do šikmého zmiešavača (objem 500 dm3).

Po dôkladnom zamiešaní sa cementový produkt vypustí do betónového kontajnera vysokej integrity (objem 3 m3). K zaplneniu kontajnera je potrebných 6 šarží šikmého zmiešavača. Kontajnery s vyzretým a vytvrdnutým cementom sú po uzatvorení a kontrole transportované do Republikového úložiska v Mochovciach. Ak je kontajner zaplnený sudmi s bitúmenovým produktom, resp. výliskami z pevných RAO, sú na zaplnenie voľného priestoru v kontajneri potrebné 3 šarže šikmého zmiešavača.

2.6.1.5.3     Triedenie

Netriedený pevný RAO je transportovaný vo forme:

 • voľne uložených častí vo fólii,
 • 200 dm3 vreciach,
 • 200 dm3 sudoch

do miestnosti triedenia, do triediaceho boxu.

V boxe vytriedený RAO je zabalený do 200 dm3 sudov a je transportovaný podľa zatriedenia nasledovne:

 • nespáliteľný lisovateľný do lisovne k zlisovaniu,
 • nespáliteľný nelisovateľný k priamemu vloženiu do VBK,
 • spáliteľný, balený v 15 l vreckách v 200 dm3 sude k preklápaciemu zariadeniu vstupného boxu spaľovne.

2.6.1.5.4     Spaľovňa

V spaľovni sú spaľované jestvujúce a vznikajúce pevné a kvapalné odpady z JE lokality Jaslovské Bohunice. Výkon zariadenia predstavuje 30 kg/h pevných odpadov, ak sú spaľované súčasne kvapalné odpady, alebo 50 kg/h pevných odpadov. Pevné odpady sú dávkované cez systém boxov do napájacieho boxu, ktorý predstavuje bezpečnostnú priechodku - slučku.

Samotná pec spaľovne je konštruovaná ako šachtová pec, napájanie je zhora, v peci sa nenachádzajú žiadne vnútorné zabudované časti. Spaľovanie prebieha v dvoch zónach. V spodnej zóne prebieha spaľovanie so zmesou para vzduch, čím sa zaručí, že teplota v horiacom materiály bude 900 °C a vylúči sa tvorenie škvary a spekancov na stene pece. V hornej zóne je hlavné množstvo vzduchu privádzané priamo nad horiaci materiál (prevádzka s nadbytkom kyslíka) a množstvo vzduchu je nastavené tak, že teplota spaľovania je 800 ÷ 1050 °C.

Plynné spaliny z pece sú v dopaľovacej komore dopaľované pri teplote 850 ÷ 1100 °C. V spodnej časti dopaľovacej komory vstrekovaním vody poklesne teplota na 850 °C a do tejto vody sa pridáva potrebné množstvo redukčného činidla NOx-Out, aby sa redukoval podiel kysličníkov NOx v dymových plynoch.

V zmiešavači sa vstrekovaním vody a stlačeného vzduchu spaliny schladia až na 340 °C. Náhlym schladením sa rýchlo preklenie rozsah teplôt 600 ÷ 350 °C, čím sa podstatne zredukuje tvorba dioxínov. Potom sa uskutočňuje prepieranie plynných spalín v pračkách a čistenie na HEPA-filtroch, v ktorých sú zachytávané rádioaktívne častice s účinnosťou 99,9 %.

Popol vznikajúci v spaľovni je zmenšovaný drvičom, plnený do 200 dm3 sudov a transportovaný bude do cementačnej linky, obdobne ako aj prepieracia voda z pračiek spalín. V súčasnosti je v riešení alternatívne spracovanie popola lisovaním.

2.6.1.5.5     Zariadenie pre skladovanie a transport

Zariadenia slúžia pre manipuláciu medzi jednotlivými skladovacími priestormi a zariadeniami s:

 • betónovými kontajnermi,
 • 200 dm3 sudmi,
 • europaletami.

2.6.1.5.6     Lisovňa

V lisovacom zariadení sú lisované odpady zabalené z triedenia alebo dopravené priamo v 200 dm3 sudoch. Sud je v zariadení vysokotlakového lisu lisovaný silou 20 000 kN. Výlisok je pri každom kroku vkladania na odoberacích saniach vysúvaný von a odložený na miesto skladovania a následne vkladaný do betónového kontajnera. Voľný priestor v kontajneri je na cementačnom zariadení zalievaný cementovou zmesou.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola