Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3.3.4 Predprevádzková bezpečnostná správa


Predprevádzková bezpečnostná správa (PpBS) bola spracovaná na základe medzinárodne uznávaných noriem. Celková koncepcia vychádza z US NRC RG 1.70, pre havarijné analýzy tvoriace časť tejto správy je použitý dokument MAAE “Guidelines for Accident Analysis for WWER Nuclear Power Plants” (Návod pre vykonávanie havarijných analýz pre JE typu VVER), s rešpektovaním platnej slovenskej legislatívy. Na základe kladného posúdenia PpBS a vykonaných previerok inšpekčných skupín ÚJD v zmysle Výnosu ČSKAE č.6/1980 o zaistení jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke jadrovoenergetických zariadení, ÚJD vydal súhlas k zahájeniu fyzikálneho a energetického spúšťania prvého a druhého bloku. Po uvedení 2. bloku do prevádzky bolo na požiadanie ÚJD vykonané porovnanie pôvodných a aktuálnych parametrov 2. bloku na základe výsledkov neaktívneho a aktívneho vyskúšania a dohodnutý postup úprav PpBS na základe takejto analýzy. Toto porovnanie tvorí súčasť PpBS. Najdôležitejšie zmeny boli vykonané v súvislosti s prechodom na používanie profilovaného paliva a z tohoto hľadiska boli v spolupráci s dodávateľom nového paliva posúdené kapitoly týkajúce sa fyziky reaktora (kapitola 4) a havarijné analýzy (kapitola 15). Kapitoly 4. a 15. sú v PpBS prakticky kompletne vymenené. Všetky zmeny a úpravy PpBS súvisiace s dokončovaním bezpečnostných opatrení, už v období prevádzky blokov, sú priebežne predkladané a posudzované ÚJD a zapracovávané do PpBS formou revízie jednotlivých kapitol tak, aby bol zabezpečený aktuálny stav PpBS. Celková revízia PpBs bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou po desiatich rokoch prevádzky.