Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3.3.3 Realizácia bezpečnostných opatrení


Kategorizácia jednotlivých bezpečnostných problémov vychádzala z dokumentu MAAE EBP-WWER-03 „Bezpečnostné problémy a ich odstupňovanie pre JE s reaktormi VVER-440 /V-213“ s tým rozdielom, že bezpečnostné opatrenia, ktoré boli doplnené na základe špecifickej situácie v JE Mochovce, kategorizáciu podľa MAAE nemajú.

Bezpečnostné opatrenia, ktorých výsledkom bola úprava technologických systémov alebo stavebných objektov (tzn. že mali dopad na „hardware“), boli realizované generálnym dodávateľom stavebnej resp. technologickej časti a ich finálnymi dodávateľmi. Výsledky bezpečnostných opatrení, ktoré nemali dopad na „hardware“, boli dokumentované v bezpečnostnej správe, prípadne v ďalšej podpornej dokumentácií.

Do uvedenia prvého bloku do prevádzky bolo realizovaných 70 % bezpečnostných opatrení, pričom boli dané priority na bezpečnostné opatrenia kategórií III. a II.

Pre druhý blok bola situácia výhodnejšia v tom, že pre neskoršie plánované spustenie bolo viac času na realizáciu BO po ukončení projektov, preto bolo pred jeho spustením zrealizovaných cca 85% bezpečnostných opatrení.

Vykonanie zvyšku bezpečnostných opatrení bolo realizované podľa možností technológie počas prevádzky a v prípade požiadavky na odstavenie blokov boli tieto odsunuté do odstávky na výmenu paliva. Uvedený postup bol priebežne odsúhlasovaný a kontrolovaný zo strany ÚJD. Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktorých realizácia pokračovala v období po uvedení blokov v Mochovciach do prevádzky patria:

  • kvalifikácia zariadení,
  • výmena protipožiarnych klapiek,
  • úprava vysokoenergetického potrubia ,
  • seizmický projekt,
  • kvalifikácia prepúšťacích staníc PG do atmosféry a poistných ventilov PG na prepúšťanie vody,
  • vzduchotechnický systém blokovej a núdzovej dozorne,
  • prístrojové vybavenie pre monitorovanie havárie,
  • stabilné hasiace zariadenie,
  • zmiernenie následkov požiaru,
  • havárie pri prevádzke na nízkom výkone a v odstavenom stave.

K 30.6.2001 boli zrealizované všetky bezpečnostné opatrenia III. kategórie. Ostáva realizačne ukončiť niektoré bezpečnostné opatrenia II. a I. kategórie.

Po ukončení odstávok 1. a 2. bloku v roku 2001 bude vykonané vyhodnotenie programu zvyšovania bezpečnosti. Realizácia niektorých dielčích úloh bezpečnostných opatrení, vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD (318/98, 433/99 a 84/2000), bude vykonaná aj počas prevádzky blokov v roku 2001 alebo realizovaná v roku 2002.

BO nezahrnuté do rozhodnutí ÚJD sú presunuté do plánu zmien a modifikácií a postupne podľa priorít budú zaraďované do investičných plánov. Stav ich realizácie a realizácie bezpečnostných opatrení I. a II. kategórie k 30.6.2001 je uvedený v tabuľke č. 2.3.2.  


Kategoria MAAE:

Celkový počet BO

BO zrealizované v plnom rozsahu

Čiastočne zrealizované BO

 

 

1. blok

2. blok

1. blok

2. blok

III

8

8

8

0

0

II

41

39

39

2

2

I

25

21

21

4

4

nezaradené

13

11

11

2

2

nad rozsah MAAE

4

3

3

1

1

s p o l u

87 (MAAE)
(+4 nad rozsah)

79
(+3 nad rozsah)

79
(+3 nad rozsah)

8
(+1 nad rozsah)

8
(+1 nad rozsah)


Zvyšovanie seizmickej odolnosti.

Pôvodný projekt JE Mochovce bol spracovaný na základe vedomostí o seizmickom ohrození lokality z obdobia prípravy a projektovania stavby JE Mochovce v osemdesiatych rokoch, berúc do úvahy VI. stupeň stupnice MSK pre bezpečné odstavenie reaktora pri zemetrasení a hodnotu zrýchlenia v horizontálnom smere HPGA = 0,06 g. Legislatívny vývoj, prezentovaný odporúčaním MAAE 50-SG-S1, odporúča pre jadrové elektrárne najnižšiu hodnotu zrýchlenia 0,1 g v horizontálnom smere.

Na základe toho bol vypracovaný havarijný scenár dochladenia blokov po zemetrasení a seizmicky prehodnotené „bezpečnostne dôležité stavebné objekty a technologické systémy“.

Základ metodiky tvoril dokument MAAE vypracovaný pre JE Mochovce: „Technical guideline for the seismic re-evaluation programme of Mochovce NPP (units 1-4)“, ar. č. IAEA/RU-5342, z 08/1995 a dokument skupiny SQUAG (USA): „General Implementation Procedure for seismic resistance of nuclear facilities“.

Postupne boli realizované vylepšenia stavebných konštrukcií osadením dodatočných podpier a trámov do existujúcej oceľovej konštrukcie stien, spevnenie ľahkých stien oceľovými profilmi a drôteným pletivom a v niektorých stavebných objektoch boli osadené nové stĺpy na spevnenie podláh. Vylepšenie seizmického správania technologického zariadenia pozostávalo hlavne z úprav (vylepšení) ukotvenia potrubí, doplnenia osových kompenzátorov, úpravy kotvení čerpadiel a zariadení SKR a Elektro, a spevnenia nádrží. Na kritických miestach boli osadené viskózne pohlcovače energie. Po vypracovaní zjednodušenej pravdepodobnostnej analýzy seizmickej odozvy bloku bola dosiahnutá hodnota CDF po zemetrasení 4.4E-09/rok, t. j. príspevok k celkovému CDF predstavuje 0,47%.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola