Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.3.2.1 Externé hodnotiace misie


Od spracovania Národnej správy SR v septembri 1998 sa uskutočnili nasledovné externé misie hodnotiace bezpečnosť blokov v Mochovciach:

  • Misia MAAE na ohodnotenie realizácie programu bezpečnostných opatrení blokov v Mochovciach bola dňa 6.10.1998 zahájená vo Viedni, v Mochovciach pokračovala v dňoch 12.-16.10.1998. Experti MAAE konštatovali, že všetky bezpečnostné otázky identifikované MAAE pre bloky VVER-440 /V-213 sú správne a dostatočne riešené.

  • Misia MAAE venovaná problematike tlakovej nádoby reaktora 1. bloku JE Mochovce v termíne 6.-16.10.1998. Experti MAAE deklarovali, že neidentifikovali žiadne pochybnosti týkajúce sa integrity tlakovej nádoby reaktora.

  • Revízna misia MAAE - Previerka plnenia nápravných opatrení pre oblasť seizmickej bezpečnosti pre Atómové elektrárne Bohunice a Mochovce v termíne 16.11. - 20.11.1998. Cieľom misie bolo preveriť spôsob hodnotenia seizmických vstupných údajov a ohodnotenie vplyvu externého rizika zemetrasenia na bezpečnosť JE. Ako podklad bola využitá pripravovaná PpBS. Misia zhodnotila predložené podklady a porovnala ich s odporúčaniami z bezpečnostného návodu MAAE 50 - SG - S1, týkajúcimi sa umiestňovania JE. Na záver boli zhodnotené postupy a dosiahnuté výsledky ako vyhovujúce.

  • Hodnotenie bezpečnosti JE Mochovce organizáciou RISKAUDIT (konzorcium technických organizácií IPSN a GRS pracujúcich pre národné jadrové dozory Francúzska a Nemecka) v rámci projektu PHARE - bolo ukončené v decembri 1998. Hodnotenie nadväzovalo na obdobnú misiu z decembra 1994. Správa informuje o pozitívnych výsledkoch projektu PHARE, ktorého cieľom bolo porovnanie bezpečnosti JE Mochovce so západnými blokmi. Na záver bolo skonštatované, že „JE Mochovce je prvou elektrárňou v bývalom východnom bloku postavenou podľa sovietskeho projektu, ktorá spĺňa požiadavky kladené na bezpečnosť blokov prevádzkovaných v západných krajinách“ . Rozhodnutie prevádzkovateľa o zapojení slovenských, českých, ruských, francúzskych, nemeckých a iných skúsených organizácií prispelo k dosiahnutiu týchto výsledkov, ktoré sú odrazom sklbenia inherentných vlastností a výhod reaktorov typu VVER so západnou technológiou. Neustála kontrola jadrovej bezpečnosti ÚJD bola podporovaná Európskou komisiou a nie v poslednom rade aj angažovanosťou rakúskej strany.

  • Misia združenia WENRA vo svojej správe z októbra 2000 konštatuje, že po overení niektorých častí bezpečnostných analýz, úroveň bezpečnosti elektrárne je porovnateľná s elektrárňami prevádzkovaných v západnej Európe.  

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola