Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.2.4 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2


Cieľom prevádzkovateľa je súčasnú úroveň jadrovej bezpečnosti nielen udržiavať, ale aj neustále zvyšovať v nadväznosti na nové poznatky a skúsenosti z prevádzkovania JE. Pre naplnenie tohto cieľa bol vypracovaný a schválený „Program modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE V-2“, ktorý je bližšie popísaný v kapitole 5.4. V tejto časti sú sumarizované doteraz realizované opatrenia.

Vytipované akcie, ktoré súvisia so zvyšovaním bezpečnosti JE V-2 a sú v súlade s koncepciou Bezpečnostného konceptu, sú zabezpečované prioritne. Realizácia jednotlivých akcií je navrhnutá počas plánovaných odstávok bloku. Doteraz boli vykonané nasledujúce dôležité bezpečnostné a modernizačné opatrenia:

 • rekonštrukcia horného rozvodu napájacej vody PG a napájacích hláv,
 • inštalácia odľahčovacieho poistného ventilu kompenzátora objemu,
 • prvá etapa seizmického zodolnenia zariadenia a slučiek primárneho okruhu,
 • zámena akubatérií zaisteného napájania I. Kategórie,
 • realizácia nového redundantného zdroja na 4.systéme zaisteného napájania I. Kategórie,
 • zavedenie symptómovo orientovaných havarijných predpisov,
 • diagnostické systémy sledovania malých únikov zo zariadení primárneho okruhu splňujúce kritéria pre LBB,
 • inovácia systému monitorovania AZ (doplnenie redundantnej jednotky styku s prostredím) a výmena nadstavbového výpočtového systému,
 • opatrenie na zabránenie upchatia sania čerpadiel havarijných systémov a trysiek sprchového systému,
 • inštalácia automatického hasenia miestnosti hlavných cirkulačných čerpadiel PO,
 • výmena všetkých generátorových vypínačov,
 • výmena elektrických ochrán 6 kV pohonov,
 • vybudovanie terminálov LFC pre diaľkovú reguláciu elektrických parametrov z dispečingu,
 • nedeštruktívne skúšky:  
  Boli vykonané alebo sa vykonávajú nasledovné opatrenia:
  po zvýšení citlivosti zariadenia na kontrolu tlakovej nádoby z vonkajšej strany sa vykonal integrálny test počas odstávky 4.bloku JE V-2 a následne nasadenie na kontrolu 3. bloku počas RGO 1999,
  kvalifikácia personálu prebieha podľa STN EN 473 a bude ukončená v roku 2002,
  realizuje sa program prevádzkovej defektoskopickej kontroly impulzných línií (po prvú oddeľovaciu armatúru) pripojených ku komponentom a potrubných systémov primárneho okruhu,
  prevádzkové skúšanie zariadení na JE V-2 sa vykonáva podľa novej Smernice MN-14, v ktorej sú uplatnené najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti nedeštruktívnych skúšok a obsahuje programy prevádzkových kontrol na všetky potrubné trasy až po prvú uzatváraciu armatúru,
  pripravujú sa v spolupráci s VÚJE vhodné vzorky s implantovanými vadami,
  pripravuje sa v spolupráci s VÚJE kvalifikácia systému mechanizovaného nedeštruktívneho skúšania podľa návodov MAAE,
 • požiarna prevencia 
  Pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti a vyriešenie bezpečnostného problému boli okrem iného vykonané alebo sa vykonávajú nasledovné opatrenia:
  v roku 1998 bola vypracovaná systematická analýza rizika požiaru, na základe ktorej bude spracovaný požiarny projekt,
  pre zabránenie šíreniu dymu a požiaru sú zrealizované protipožiarne klapky ovládané signálom od zvýšenia teploty v príslušnom vzduchotechnickom systéme a nie sú závislé na iných systémoch elektrárne,
  v HVB bol vykonaný nástrek káblových prepážok a uzáverov protipožiarnou hmotou Dexaflamm. Tam, kde nie je možné oddeliť redundantné káble, na ich pokrytie sa použijú certifikované napeňovacie hmoty,
  protipožiarne priechodky a bariéry sa pravidelne kontrolujú,
  v strojovni boli nainštalované vodné delá pre ochladzovanie stropných konštrukcií,
  na hlavných olejových nádržiach turbogenerátorov a na olejové hospodárstvo elektrických napájacích čerpadiel bolo nainštalované polostabilné penové hasiace zariadenie,
  v káblových priestoroch s inštalovaným stabilným hasiacim zariadením bola vykonaná izolácia podlahy,
  bola doplnená elektrická požiarna signalizácia v rozvodniach a v miestnostiach technologických počítačov,
  medzi rezervnými transformátormi AU01 a AU02 bola vybudovaná nová protipožiarna stena a pôvodné protipožiarne steny medzi blokovými a odbočkovými transformátormi boli rozšírené,
  boli vymenené káble 6 kV pre dieselgenerátorovú stanicu, na ktorých sa nachádzala spojka,
  bola nainštalovaná signalizácia stavu zatvorenia protipožiarnych dverí v káblových priestoroch hlavného výrobného bloku a vo vonkajších káblových priestoroch,
  pre vedenie požiarneho zásahu jednotkou závodného požiarneho útvaru a personálom prevádzky boli vypracované protipožiarne karty.

Oproti iným JE je v SE-EBO 24 hodín v pohotovosti jednotka ZPÚ. Jednotka ZPÚ je schopná do niekoľkých minút zasiahnuť na ktoromkoľvek mieste.  

V roku 2001 je plánovaná realizácia :

 • projektovej dokumentácie vyplývajúcej z Bezpečnostného konceptu
 • úprava recirkulácie havarijných nízkotlakých a sprchových čerpadiel
 • úprava - prekládka superhavarijného napájacieho potrubia z +14,7m

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola