Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.2.3 Prevádzková bezpečnostná práva po 10 rokoch prevádzky


Pôvodná bezpečnostná správa

Pôvodná BS JE V-2 bola vypracovaná v r. 1983 podľa pokynov pre zostavenie a obsah bezpečnostných správ vydaných ČSKAE. Na základe požiadaviek schválenej osnovy boli vybrané časti predbežnej bezpečnostnej správy prevzaté bez úprav, iné doplnené a chýbajúce časti boli samostatne spracované.

Inovovaná bezpečnostná správa

V súvislosti s vydávaním súhlasu štátneho dozoru ČSKAE na prevádzku JE podľa Zákona č.28/1984 Zb., podmienila ČSKAE v Rozhodnutí č.199/91 vydanie súhlasu na ďalšiu prevádzku 3. bloku JE Bohunice v roku 1995 súborom podmienok. Okrem iných i predložením novelizovanej BS, ktorá preukáže stav zaistenia jadrovej bezpečnosti po desiatich rokoch prevádzky blokov JE V-2. Pre vypracovanie inovovanej BS V-2 bola prijatá stratégia, že vzhľadom na celkový vývoj prístupov k hodnoteniu bezpečnosti bude optimálne vypracovať celkom novú správu a že inovovaná BS bude spracovaná v súlade s doporučeniami návodu US NRC RG 1.70. Ciele jednot­livých kapitol boli zachované, i keď obsahy niektorých častí boli upravené a aktualizované na podmienky JE V-2, nakoľko návod RG 1.70 je určený pre prípravu BS novej JE v právnom prostredí USA. Pre hodnotenie úrovne bezpečnosti boli použité všetky aktuálne platné právne predpisy v SR. V oblastiach, pre ktoré neboli v SR definované predpisy a normy, boli využité medzinárodné predpisy, resp. predpisy platné v iných krajinách.

Pre bezpečnostnú správu JE V-2 boli využité dostupné pôvodné projektové údaje, podklady o projektových úpravách a výsledky bezpečnostných analýz a prác realizovaných pre zvýšenie jadrovej bezpečnosti JE V-2 v priebehu 10 ročnej prevádzky. Veľká časť uvedených analýz a prác vykonaných pre zvýšenie jadrovej bezpečnosti JE V-2 bola realizovaná na základe medzinárodných doporučení.

Doplnenie inovovanej BS na základe Rozhodnutia ÚJD 4/96

Po posúdení výsledkov kontroly pripravenosti 3. bloku JE V-2 k nábehu po ukončení rozšírenej generálnej opravy v roku 1995 a po posúdení inovovanej BS Revízia 1 - stav k 09/93 vydal ÚJD vo svojom Rozhodnutí č. 4/96 súhlas s ďalšou prevádzkou 3. bloku JE V-2. Súčasne uložil SE-EBO vykonať úpravy a doplnky BS a aktualizovať ju o zmeny vykonané do 31.12.1996. Touto aktualizáciou vznikla Revízia 2 Inovovanej BS JE V-2 - stav k 12/96.

Uvedená Revízia č. 2 BS V-2 je podľa rozhodnutia ÚJD a v zmysle podnikovej normy každoročne novelizovaná o zmeny realizované v priebehu predchádzajúceho roku.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola