Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.2.2.2 Havarijné analýzy


Prístup k hodnoteniu bezpečnosti JE V-2 je založený rovnako ako na blokoch JE V-1 na medzinárodne schválených bezpečnostných normách a návodoch, berúc do úvahy príslušné národné predpisy a odporúčania.

Výsledky havarijných analýz sú zahrnuté v kapitole 15 BS JE V-2. Analyzované boli iniciačné udalosti definované návodom RG 1.70 pre tlakovodné reaktory (PWR) adaptované na podmienky VVER-440/213, ktoré boli neskôr po vydaní návodu IAEA-EBP-WWER-01 doplnené v súlade s jeho metodikou o analýzu niektorých ďalších obálkových prípadov iniciačných udalostí. V rámci posúdenia nadprojektových havárií, potenciálne iniciačné udalosti boli vybrané pre dané bloky na základe rozboru výsledkov vykonaných havarijných analýz, s uvážením dodatočných porúch systémov a zariadení.

Oblasť nadprojektových resp. ťažkých havárií bola pre bloky VVER-440/213 analyzovaná niekoľkými projektmi PHARE:

  • PH 4.2.7a „Analýza nadprojektových havárií a ich riešenie na blokoch V-213 - hlavný užívateľ JE V-2, ďalší - JE Dukovany, JE Pakš
  • PH 2.06/94 „Analýza potreby a možnosti filtrovaného odpúšťania plynov (tzv. venting) kontejnmentu V-213“ - hlavný užívateľ JE
  • Pakš PH 2.07/94 „Spôsob znižovania koncentrácie vodíka v kontejnmente V-213 počas ťažkých havárií“ hlavný užívateľ JE Pakš  

V rámci projektu PH 4.2.7a bola vykonaná aj validácia a kvalifikácia výpočtového kódu MAAP4/VVER. Bolo zistené, že kód sa dobre zhoduje s ostatnými kódmi v rámci neistôt typických pre analýzy ťažkých havárií a bola preukázaná použiteľnosť kódu pre uvažované aplikácie. Boli identifikované situácie a procesy, u ktorých je nutné okrem tohto kódu vypracovať analýzy i ďalším kódom.

Výsledky nezávislého hodnotenia rizika ťažkých havárií pre JE V-2, ktoré bolo vykonané na ÚJD, sú zhrnuté v správe „A regulatory evaluation of severe accident risk and potential impact of selected severe accident management actions for Bohunice V-2nuclear power plant“. Hodnotenie bolo spracované v spolupráci so Švajčiarskym inšpektorátom jadrovej bezpečnosti (HSK).

Závery projektov PHARE:

  • veľké objemy chladiva na PO a SO a veľké teplotné rezervy AZ poskytujú dostatočný čas pre preventívne opatrenia,
  • v oblasti fenomenológie ťažkých havárií poskytli vykonané analýzy dobrý základ pre porozumenie odozve JE typu V-213,
  • sprchovanie je veľmi účinné pre redukciu výpustí štiepnych produktov vďaka nižšiemu tlaku i vymývaniu (scrubbingu),
  • boli identifikované zraniteľné miesta projektu VVER-440/213 z pohľadu ťažkých havárií a následne kategorizované do troch stupňov závažnosti,
  • boli navrhnuté preventívne opatrenia, ktoré boli využité pri príprave SBEOP ako i opatrenia na zmiernenie ťažkých havárií,
  • boli navrhnuté a preverované rôzne konfigurácie filtrovaného odpúšťania plynov a sprchovania kontejnmentu z hľadiska plnenia limitov výpustí rádioaktívnych látok,
  • bola analyzovaná distribúcia vodíka v kontejnmente počas ťažkej havárie a počítaný zdrojový člen pre vodík, skúmané rôzne kombinácie zmiernenia jeho produkcie, z ktorých vyplýva, že na zmiernenie ťažkých havárií bude s veľkou pravdepodobnosťou potrebné inštalovať výkonný systém na zníženie koncentrácie vodíka. 

Využitie záverov z týchto projektov nájde uplatnenie pri vývoji SAMG, ktorý je plánované začať pre bloky JE V-2 a pre bloky v Mochovciach v roku 2001. Súbežne beží niekoľko podporných a prípravných aktivít, vrátane spoločného projektu SE, a.s., JE Dukovany a JE Pakš s podporou Európskej únie a koordinovaného fínskou spoločnosťou Fortum prevádzkujúcou bloky VVER.

Integrita vákuobarbotážneho systému, bezpečnostný problém III. kategórie podľa materiálu MAAE EBP 03, bola overovaná v rámci projektu PHARE/TACIS PH 2.13/95 „Bubble Condenser Experimental Qualification“. Štúdia hodnotí barbotážny systém ako dostatočne funkčný v podmienkach havárie, identifikovala i niektoré miesta, ktoré vyžadujú zosilnenie konštrukcie, napr. v oblasti medzi prvým a druhým žľabom, oblasť dvanásteho žľabu a zosilnenie vstupných kontrolných dverí.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola