Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.3.2 Realizácia projektu postupnej rekonštrukcie


Realizácia postupnej rekonštrukcie JE V-1 bola zabezpečovaná formou generálnej dodávky - Konzorciom REKON. Predmetom generálnej dodávky bolo:

vypracovanie projektov pre stavebné povolenia na jednotlivé systémy
vypracovanie vykonávacích projektov pre jednotlivé systémy
vypracovanie bezpečnostnej správy a analýz
vypracovanie programov predkomplexného a komplexného vyskúšania
vypracovanie návrhov prevádzkových predpisov
dodávka jednotlivých zariadení, systémov a komponentov, vrátane dodávky sprievodnej technickej dokumentácie, návrhov plánov revízií a opráv zariadení a zaškolenia personálu
montáž jednotlivých systémov, vrátane vykonania predkomplexného a komplexného vyskúšania, uvedenia do prevádzky a odovzdania odberateľovi

Realizácia programu postupnej rekonštrukcie bola zabezpečovaná čiastočne počas prevádzky blokov V-1, ale hlavne počas odstávok blokov na výmeny paliva a generálne opravy. Odstávky boli rozšírené podľa rozsahu vykonávaných rekonštrukčných prác. Realizácia postupnej rekonštrukcie začala v GO 2. bloku v roku 1996 a ukončená bola počas GO 1. bloku v roku 2000.

Celý rozsah realizačných prác bol rozdelený do nasledovných 15-tich funkčných technologických systémov:

 1. Rekonštrukcia poistných ventilov a odľahčovacej trasy z kompenzátora objemu do barbotážnej nádrže (PVKO), ktorým sa realizuje funkcia „BLEED“ pre „Bleed and Feed primárneho okruhu“.
 2. Rekonštrukcia systému superhavarijného napájania parogenerátorov (SHN), ktorým sa realizuje funkcia „FEED“ pre „Bleed and Feed sekundárneho okruhu“. Systém je teraz naprojektovaný na 72 hodinovú prevádzku bez potreby vonkajšieho zásobovania vodou.
 3. Rekonštrukcia systému prepúšťacích staníc parogenerátorov do atmosféry, ktorým sa realizuje funkcia „ BLEED“ pre „Bleed and Feed sekundárneho okruhu“.
 4. III. sieť Madunice - pre núdzové napájanie vlastnej spotreby z blízkej vodnej elektrárne Madunice, v prípade úplnej straty elektrického napájania.  
 5. Rekonštrukcia systému havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora na dve oddelené a nezávislé redundancie, pre realizáciu funkcie chladenia aktívnej zóny v rámci rozšíreného rozsahu LOCA havárií a funkcie „FEED“ pre „Bleed and Feed primárneho okruhu“. Každá redundancia pozostáva z dvoch vysokotlakých doplňovacích čerpadiel a jedného nizkotlakového doplňovacieho čerpadla. Systém je projektovaný tak, aby zvládol spektrum LOCA a zabezpečil podkritičnosť po prasknutiach na sekundárnom okruhu a po seizmickej udalosti (nová 80 m3 nádrž koncentrátu kyseliny boritej). Systém je schopný zabezpečiť odvod zvyškového tepla primárneho okruhu.  
 6. Zvýšenie požiarnej odolnosti (POZ) - 14 opatrení. 
 7. Rekonštrukcia systému elektro (ELE) na dve nezávislé a oddelené redundancie. Kapacita havarijného napájania (z DG) bola zdvojnásobená pre každý bezpečnostný systém, v prípade potreby napájania nového inštalovaného systému havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora (emergency core cooling systém) počas havárie LOCA. Kapacita akumulátorových batérií bola zväčšená z 30 minút na 2 hodiny.  
  výmena zastaraných motorgenerátorov
  rekonštrukcia systémov riadenia a budenia DG
  rekonštrukcia 6 kV, 0,4 kV, 220V js + ss rozvádzačov 
 8. Rekonštrukcia systému kontroly a riadenia (SKR) :  
  výmena ochrán reaktora (RTS+ESFAS) za nový digitálny systém TELEPERM XS od firmy Siemens,
  výmena systému riadenia výkonu reaktora,
  výmena systému vonkajšieho merania neutrónového toku,
  výmena systému vnútroreaktorových meraní,
  doplnenie systému ohraničenia výkonu reaktora,
  doplnenie PAMS väčším počtom meraní,
  doplnenie systému rádiologického monitorovania,
 9. Rekonštrukcia systému sprchovania hermetickej zóny (SSK) na dve oddelené a nezávislé redundancie.  
 10. Vybudovanie (SLH) - systému lokalizácie havárií v hermetickej zóne (confinemente) po LOCA.

Zvýšenie tesnosti hermetickej zóny (confinementu), (IHZ), doplnením rýchločinných klapiek do vzduchotechnického potrubia na hranici hermetickej zóny. Zvýšenie tesnosti hermetickej zóny 1. a 2. bloku je na obr. č. 2.1.2.


Obr. 2.1.2 Výsledky programu zvyšovania tesnosti konfinementu blokov JE V-1


212.jpg (25873 bytes)

 1. Zvýšenie pevnosti hermetickej zóny (confinementu), (PHZ), pre zabezpečenie odolnosti hermetickej zóny voči pretlaku a podtlaku. Odolnosť pre pretlak 60kPa pre DBA, t.j. prasknutie O200mm a 120 kPa pre BDBA, t.j. prasknutie O500mm. Odolnosť pre podtlak 15 kPa.
 2. Vybudovanie systému technickej vody dôležitej (TVD) pre chladenie bezpečnostných systémov, oddelenie a vytvorenie systému technickej vody dôležitej. Nový systém technickej vody dôležitej bol naprojektovaný a zrealizovaný na 72 hodinovú prevádzku bez potreby vonkajšieho zásobovania vodou.  
 3. Rekonštrukcia vzduchotechnických systémov (VZT) pre chladenie miestností, v ktorých sú inštalované nové systémy elektro a SKR.  
 4. Seizmické zodolnenie (SEO) zariadení, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečnostné systémy.  

Zjednodušená schéma bezpečnostných systémov primárneho okruhu JE V-1 po postupnej rekonštrukcii je na obrázku 2.1.3.(bez časti vysokotlakého doplňovania PO)

213.jpg (60828 bytes)

Obr. 2.1.3    Bezpečnostné systémy blokov JE V-1 po postupnej rekonštrukcii

1. Reaktor
2. Parogenerátor
3. Hlavné cirkulačné čerpadlo
4. Hlavná uzatváracia armatúra - horúca vetva
5. Hlavná uzatváracia armatúra - studená vetva
6. Kompenzátor objemu
7. Barbotážna nádrž
8. VT havarijné doplňovacie čerpadlo

9.   Nízkotlaké havarijné doplňovacie čerpadlo
10. Sprchovacie čerpadlo

11. Nádrž havarijnej zásoby roztoku kyseliny boritej
12. Chladiče
13. Trysky sprchovacieho systému

14. Kontejnment


HMG celej postupnej rekonštrukcie JE V-1 je uvedený na obr. 2.1.4.

214.jpg (220292 bytes)
Obr. 2.1.4 Harmonogram Postupnej rekonštrukcie JE V-1

Realizáciou programu postupnej rekonštrukcie JE V-1 sa splnili ciele, stanovené v Rozhodnutí ÚJD č.1/94, ktoré sú podmienkou pre udelenie súhlasu na jej ďalšiu prevádzku. Realizáciou rekonštrukčných prác sa výrazne zvýšili parametre jadrovej bezpečnosti JE V-1, a tým bola dosiahnutá u blokov JE V-1 medzinárodne prijateľná úroveň jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre pokračovanie bezpečnej, spoľahlivej, ekonomickej a ekologickej prevádzky JE V-1 minimálne do konca jej projektovej životnosti. 

Doteraz ÚJD viazal svoj súhlas na ďalšiu prevádzku blokov JE V-1 na realizáciu predchádzajúcich podmienok súvisiacich s postupom prác na zvyšovaní bezpečnosti. Súhlas platil vždy len na jednu kampaň. Na základe posúdenia bezpečnostnej správy po Postupnej rekonštrukcii blokov, ÚJD pripravuje vydať rozhodnutie o súhlase na ďalšiu prevádzku I. bloku JE V-1 s podmienkami uvedenými v prílohe rozhodnutia.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola