Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.3.1 Fáza vypracovávania projektu


Pôvodný ruský projekt blokov typu VVER-440/V-230 pochádza z konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia.

Pre postupnú rekonštrukciu V-1 bolo rozhodnuté, že projektová a bezpečnostná dokumentácia bude vypracovaná v dvoch stupňoch:

1. stupeň: Basic Engineering a Predbežná bezpečnostná správa

Vzhľadom na dôležitosť a rozsah rekonštrukčných prác na JE V-1, boli vyzvané viaceré zahraničné firmy na predloženie ponúk. Uspokojivé ponuky predložili firmy WESTINGHOUSE a SIEMENS začiatkom roka 1993 ako návrhy ponúk na zásadnú rekonštrukciu JE V-1, ktoré v decembri 1993 prepracovali do tvaru ponúk na postupnú rekonštrukciu JE V-1. Výber ponúk bol ukončený v 1. štvrťroku 1994 v prospech firmy SIEMENS KWU a dňa 5.5.1994 bol uzatvorený kontrakt na Basic Engineering (prvý stupeň projektovej dokumentácie - na úrovni nižšej ako Úvodný projekt) pre postupnú rekonštrukciu JE V-1 v dĺžke trvania 30 mesiacov.

Spracovanie BASIC ENGINEERING pre postupnú rekonštrukciu JE V-1 bolo zabezpečované hlavne firmou SIEMENS KWU v spolupráci so slovenskými firmami ako VÚJE, VÚEZ Tlmače, PPA Bratislava, EZ Bratislava a ďalšími.

BASIC ENGINEERING riešil rekonštrukciu nasledovných oblastí, systémov a podsystémov:

 1. Zvýšenie integrity primárneho okruhu
 2. Rekonštrukcia systému havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora
 3. Rekonštrukcia uzla poistných ventilov kompenzátora objemu
 4. Zvýšenie pevnosti a tesnosti hermetickej zóny vrátane doplnenia izolačných armatúr a klapiek na technologických a vzduchotechnických potrubiach prechádzajúcich hranicou hermetickej zóny.
 5. Doplnenie systému lokalizácií havárií v hermetickej zóne, vrátane monitorovania a likvidácie vodíka
 6. Doplnenie systému filtrovanej ventilácie hermetických priestorov
 7. Rekonštrukcia sprchového systému hermetickej zóny
 8. Vybudovanie nového systému technickej chladiacej vody dôležitej pre zabezpečenie chladenia bezpečnostne významných spotrebičov
 9. Rekonštrukcia elektrosystémov v častiach:
  zaistené elektrické napájanie 6kV, 0,4kV, 220 V DC, 220 V AC, 24 V DC - rekonštrukcia rozvodov a rozvádzačov
  výmena motorgenerátorov
  úprava riadenia dieselgenerátorov
  doplnenie ďalšieho vonkajšieho zdroja napájania vlastnej spotreby
  zabezpečenie dvoch nezávislých systémov elektrického napájania bezpečnostných spotrebičov
 10. Rekonštrukcia SKR v častiach: 
  rekonštrukcia havarijných ochrán reaktora a systémov zaistenia bezpečnosti, vrátane regulácie a limitácie výkonu reaktora
  rekonštrukcia systémov merania neutrónového toku
  rekonštrukcia a doplnenie systému pohavarijného monitorovania parametrov (PAMS)
  dobudovanie núdzovej dozorne
  zabezpečenie dvoch nezávislých systémov kontroly a ovládania bezpečnostných spotrebičov
 11. Doplnenie ďalšieho systému superhavarijného napájania parogenerátorov
 12. Doplnenie prepúšťacích ventilov pary z parogenerátorov do atmosféry
 13. Zvýšenie požiarnej ochrany v existujúcich priestoroch
 14. Rekonštrukcia vzduchotechnických systémov v priestoroch, kde sú umiestnené bezpečnostne významné zariadenia
 15. Stavebné úpravy v súčasných priestoroch a vybudovanie nových budov pre:
  systém superhavarijného napájania parogenerátorov
  systém technickej chladiacej vody dôležitej
  vzduchotechnické systémy pre chladenie miestností s elektrickými a SKR systémami

V rámci kontraktu na BASIC ENGINEERING bola tiež riešená aj problematika:

predbežnej bezpečnostnej správy (PSAR)
systému označovania jednotlivých zariadení
vytvorenia súboru noriem, predpisov a vyhlášok, relevantných pre postupnú rekonštrukciu JE V-1
seizmickej odolnosti zariadení
rekvalifikácie existujúcich zariadení JE V-1

Basic Engineering bol ukončený v novembri 1996.

Výstupy predkladané spracovateľmi boli posudzované a pripomienkované v SE-EBO a nezávislými organizáciami a na záver boli predložené na schválenie na ÚJD.

2. stupeň: Vykonávacie projekty a Bezpečnostná správa, ktoré boli spracovávané na základe odsúhlasených výstupov z Basic Engineering a Predbežnej bezpečnostnej správy pre jednotlivé systémy. Spracovanie vykonávacích projektov a bezpečnostnej správy zabezpečoval Generálny dodávateľ, Konzorcium REKON, ktoré bolo tvorené lídrom konzorcia - Siemens KWU a slovenskou organizáciou VÚJE.

ÚJD schvaľoval na jednotlivé funkčné technologické systémy projekty pre vydanie stavebného povolenia, predbežné bezpečnostné správy, realizačné projekty a individuálne plány zabezpečenia kvality.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola