Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1


V rokoch 1991-1993 bol na oboch blokoch realizovaný program zvyšovania bezpečnosti tzv. „Malá rekonštrukcia“, obsiahnutý v 81 bodoch rozhodnutia č.5/91 a 14 bodoch rozhodnutia č. 213/92 bývalej ČSKAE.

Na základe Inovovanej bezpečnostnej správy JE V-1 (1993) vypracovanej k „Malej rekonštrukcii“, ÚJD svojimi rozhodnutiami č. 1/1994 a č.110/1994 určil oblasti a postup prijímania a realizácie opatrení umožňujúcich ďalšiu prevádzku blokov JE V-1 - program tzv. „Postupnej rekonštrukcie“ realizovaný v rokoch 1994 až 2000. Program zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1 bol založený tak na pravdepodobnostných ako i deterministických cieľoch:

 • pravdepodobnostné ciele:
  • pravdepodobnosť zlyhania bezpečnostných systémov musí byť menšia ako 10-3/rok
  • pravdepodobnosť poškodenia aktívnej zóny reaktora musí byť menšia ako 10-4/rok
  • pravdepodobnosť zlyhania ochrán reaktora musí byť menšia ako 10-5/rok
 • deterministické ciele:
  • zvládnuť maximálnu projektovanú haváriu (LOCA 2 x F 200 mm) pri konzervatívnom prístupe a zvládnuť nadprojektovú haváriu (LOCA 2 x F 500 mm) pri realistickom prístupe (best estimate)
  • dosiahnuť takú tesnosť hermetických priestorov, aby bolo zabezpečené, že nebudú prekročené dávkové ekvivalenty pri maximálnej projektovej havárii ani nadprojektovej havárii
  • seizmicky zodolniť zariadenia na 8o MSK-64

V ďalšej časti je popísaný proces prípravy a realizácie programu „Postupnej rekonštrukcie blokov V-1“


2.1.3.1 Fáza vypracovávania projektu
2.1.3.2 Realizácia projektu postupnej rekonštrukcie

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola