Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.2.4 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti


PSA 1. úrovne pre výkonovú prevádzku

Prvá štúdia PSA 1. úrovne pre JE V-1 bola vypracovaná anglickou spoločnosťou Electrowatt Engineering Services v kooperácii so slovenskou spoločnosťou RELKO a VÚJE v roku 1992 v rámci PHARE programu. Ciele štúdie boli nasledujúce:

  • stanoviť frekvenciu poškodenia aktívnej zóny reaktora (CDF) na základe metódy stromov porúch a stromov udalostí.

  • identifikovať iniciačné udalosti a havarijné sekvencie, ktoré majú dominantný podiel na poškodení aktívnej zóny reaktora.

  • oceniť vplyv rôznych navrhovaných modifikácii bezpečnostných systémov bloku na CDF

  • špecifikovať doporučenia pre aktualizáciu havarijných prevádzkových predpisov na základe dominantných havarijných sekvencií.

Štúdia hodnotila ako pilotný 1. blok JE V-1 na výkonovej prevádzke pre stav bloku v júli 1992. V štúdii boli uvažované iniciačné udalosti (tranzienty a LOCA), vnútorné požiare a vnútorné záplavy. V PSA boli použité vo väčšine prípadov vlastné špecifické dáta pre jednotlivé intenzity porúch komponentov, v prípade nedostupnosti špecifických dát boli použité publikované generické údaje.

Modelovanie stromov udalostí a stromov porúch bolo vykonané v softwarovom prostredí Risk Spectrum. Bol zostavený veľmi detailný model bloku pre jednotlivé technologické systémy, elektrické rozvádzače a systémy MaR s príslušnými automatikami až do úrovne snímač a relé. Pomocou tohto programu prebehli aj konečné kvantifikácie modelu.

Výsledky prvej štúdie PSA 1. úrovne :
CDF = 1,70E-03/rok

Pretože v období júl 1992 prebiehala príprava na „malú rekonštrukciu” JE V-1, bol získaný model PSA použitý na vyhodnotenie a doplnenie navrhovaných zmien v projekte. V rámci „malej rekonštrukcie” boli vykonané zlepšenia v systémoch MaR, elektro a technologických okruhoch. Boli doplnené aj predpisy pre havarijnú prevádzku o predpisy pre obnovu kritických bezpečnostných funkcií.

Vykonané zmeny v konfigurácii oboch blokoch JE V-1 do konca roku 1993 a dopracovanie symptónovo orientovaných predpisov pre havarijné stavy viedlo k novému modelu PSA 1. úrovne.

V decembri 1993 bola vypracovaná štúdia PSA 1.úrovne po „malej rekonštrukcii”. V novom modeli boli zapracované, okrem hardwarových zmien na bloku, aj nápravné akcie operátora v priebehu havárie. Modelovanie zásahov operátora umožnilo dopracovanie symptónovo orientovaných predpisov pre havarijné stavy . Pre pravdepodobnosti zlyhania operátora boli použité hodnoty získané detailnou analýzou spoľahlivosti ľudského činiteľa metodikou THERP.

Výsledky štúdie PSA 1.úrovne po ”malej rekonštrukcii”:
CDF = 8,89E-04/rok


Na základe získaných výsledkov zo štúdie PSA boli stanovené niektoré ciele pripravovanej „postupnej rekonštrukcie” JE V-1.

Z predbežných návrhov na zmenu systémov bloku bol zostavený model PSA 1.úrovne ”Basic Engineering”. Tento model bol následne kvantifikovaný a na základe vykonaných citlivostných analýz vybratý najvhodnejší projekt zmeny pre jednotlivé systémy bloku.

Na základe PSA modelu ”Basic Engineering” bola stanovená predbežná frekvencia poškodenia aktívnej zóny - CDF na 2,57E-04 / rok bez symptónovo orientovaných predpisov pre havarijné stavy.

211.jpg (33764 bytes)


Obr. 2.1.1 Porovnanie výsledkov rekonštrukcie JE V-1 z hľadiska PSA

Po ukončení „postupnej rekonštrukcie” JE V-1 bol vypracovaný nový model PSA 1.úrovne, ktorý odráža konečný aktuálny stav bloku v roku 2000. Štúdiu PSA 1.úrovne po ”postupnej rekonštrukcii” JE V-1 vypracovali v kooperácii slovenské inžinierske a výskumné spoločnosti RELKO a VÚJE.

Hlavné výsledky aktuálnej štúdie PSA 1. úrovne:
CDF = 2,56E-05 / rok


Frekvencia poškodenia AZ spĺňa bezpečnostný cieľ ÚJD 1,0E-4 / rok.

Tabuľka 2.1.1 dokumentuje výsledky z aktuálnej štúdie PSA JE V-1 z hľadiska podielu jednotlivých iniciačných udalostí.


Tabuľka 2.1.1

Príspevok iniciačných udalostí k frekvencii tavenia AZ

Iniciačná udalosť

Popis

Frekvencia

[1/rok]

% celkovej frekvencie tavenia AZ

%LL-LOOP2,5

Veľký únik v slučke 2 alebo 5

7,00E-6

23,0

%ML(32-100)

Stredný únik (32-100 mm)

4,30E-3

19,8

%SL

Malý únik (0-32 mm)

2,80E-2

15,6

%LL-LOOP1,4

Veľký únik v slučke 1 alebo 4

7,00E-6

12,8

%SGTM

Prasknutie kolektora PG

5,00E-6

3,8

%IFL

Interfacing LOCA

5,00E-4

3,5

%PSL

Únik z kompenzátora objemu

6,90E-4

2,8

%SGTR

Prasknutie rúrky PG

8,90E-4

2,8

%LL-LOOP3,6

Veľký únik v slučke 3 alebo 6

7,00E-6

2,6

%FIRE-TGHALL

Požiar v strojovni

6,20E-2

2,4

%ML(100-200)

Stredný únik (100-200 mm)

1,50E-4

2,3

%2TG

Výpadok obidvoch TG

5,50E-1

2,3

%LOP

Úplná strata napájania vlastnej spotreby

2,50E-2

2,2

%SHB

Prasknutie hlavného parného kolektora

2,20E-3

1,3

 

Iné udalosti

 

2,8


Hlavné odporúčanie aktuálnej štúdie PSA


Štúdia PSA odporúča za účelom zníženia CDF vyvinúť a implementovať do prevádzky symptómovo orientované predpisy pre havarijnú prevádzku -SBEOP.

Plány a prebiehajúce aktivity v oblasti PSA na JE V-1

Na základe aktuálneho modelu PSA pre JE V-1 uviesť do prevádzky systém monitorovania rizika v reálnom čase ”EOOS - Risk Monitor” pre výkonovú prevádzku, na ktorý JE Bohunice vlastnia licenciu.

Vypracovať štúdiu PSA 1. úrovne pre nízko-výkonové stavy a odstavený reaktor (shut down PSA).

Po vypracovaní symptómovo orientovaných predpisov pre havarijnú prevádzku SBEOP aktualizovať model PSA.

Elektráreň systematicky používala PSA ako nástroj pre vývoj a stanovenie priorít vylepšení, ktoré boli implementované v priebehu programu rekonštrukcie s cieľom dosiahnuť čo najvyššie zlepšenie bezpečnosti. Naviac závery a výsledky PSA sú začlenené do výcvikového programu pre operátorov JE V-1 a vybrané havarijné scenáre boli implementované do nového simulátora bloku vo VÚJE .

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola