Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.2.2  Bezpečnostné správy JE V-1


Pôvodná bezpečnostná správa

Pôvodná bezpečnostná správa bola vypracovaná v roku 1978 ako dokument s názvom „Predprevádzková bezpečnostná správa JE V-1„. Štruktúra a jej obsahová náplň zohľadňovala požiadavky novelizovaného vydania dokumentu „Pokyny pre zostavenie a obsah bezpečnostných správ„ vydaných ČSKAE v roku 1977, s rozšírením o kapitoly:
- Základné kritériá
- Prevádzkové limity a podmienky 1. bloku JE V-1.

Predprevádzková bezpečnostná správa bola schválená Československou komisiou pre atómovú energiu udelením súhlasu s prevádzkou 1. bloku JE V-1.

Inovácie pôvodnej Predprevádzkovej bezpečnostnej správy

V roku 1990 bola vykonaná inovácia s cieľom nahradiť kapitolu „Bezpečnostné rozbory„ v pôvodnej BS z dôvodu existencie modernejších počítačových kódov a v súvislosti so zmenami „názorov“ v oblasti prístupov k jadrovej bezpečnosti. V rámci inovácie boli vypracované kapitoly nahradzujúce kapitolu „V. Bezpečnostné rozbory“.

V súvislosti s pripravovanou „malou“ rekonštrukciou blokov JE V-1 bolo prijaté riešenie, podľa ktorého ostatné kapitoly pôvodnej BS z roku 1978 neboli prepracovávané.

Rekonštrukcia blokov JE V-1 ( tzv. „malá rekonštrukcia“ ) bola vykonaná na základe Rozhodnutia ČSKAE č. 5/91 a č. 213/92. V dôsledku uvedenej rekonštrukcie vznikla nutnosť opätovnej inovácie niektorých kapitol bezpečnostných rozborov BS JE V-1 vydaných v roku 1990. Uvedená inovácia kapitoly „Bezpečnostné rozbory“ bola vykonaná vo VÚJE v roku 1993.

Bezpečnostná správa po postupnej rekonštrukcii

V rámci projektových príprav postupnej rekonštrukcie JE V-1 bol prehodnotený rozsah potrebnej inovácie bezpečnostnej správy, vyplývajúci z rozsahu postupnej rekonštrukcie, čo viedlo k rozhodnutiu prepracovať BS ako celok, ktorý bude vydaný pod názvom „Bezpečnostná správa JE V-1 po postupnej rekonštrukcii“. Pri vyjasňovaní jej štruktúry bolo prijaté a s ÚJD odsúhlasené, že bude vychádzať zo štruktúry uvedenej v návode NRC RG 1.70, aktualizovanej na základe špecifických podmienok JE V-1 so zohľadnením súčasne platných návodov MAAE a predpisov pre hodnotenie bezpečnosti blokov s reaktormi VVER.

Cieľom bolo spracovať bezpečnostnú správu JE V-1, ktorá by zohľadňovala zmeny technologických systémov realizované ako počas doterajšej prevádzky, tak aj počas „postupnej rekonštrukcie“. Pritom bolo požadované, aby bezpečnostné analýzy spĺňali všetky požiadavky návodov na spracovanie bezpečnostných analýz špecifikovaných pre elektrárne s reaktormi VVER ako v oblasti spektra iniciačných udalostí, tak aj v oblasti prístupu k riešeniu a použití programových kódov. Štruktúra bezpečnostnej správy je zrovnateľná s bezpečnostnou správou JE V-2.

Ciele jednotlivých kapitol boli zachované, i keď obsahy niektorých častí boli upravené a aktualizované na podmienky JE V-1, nakoľko návod RG 1.70 je určený pre prípravu BS novej JE v právnom prostredí USA.

Zásadné odchýlky voči návodu RG 1.70 vyplývajú z návodov, ktoré boli vypracované a vydané MAAE a ÚJD po roku 1993, teda zohľadňujú poslednú úroveň znalostí a prístupov k analýzam a zároveň zohľadňujú špecifiká blokov s reaktormi VVER-440.

Bezpečnostná správa JE V-1 pre stav po postupnej rekonštrukcii bola vypracovaná vo VÚJE a bola predložená ÚJD na posúdenie. ÚJD vo svojom stanovisku k BS JE V-1 vyslovil pripomienky, ktoré sú momentálne zapracovávané do bezpečnostnej správy. Po ich zapracovaní bola BS JE V-1 opätovne predložená ÚJD na posúdenie.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola