Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2.1.2.1 Externé hodnotiace misie


Od júla 1998 sa uskutočnili nasledovné externé misie hodnotiace bezpečnosť blokov JE V-1:

  • Misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární - WANO Peer Review na JE V-1 v termíne 19.10.-6.11.1998. Medzinárodní experti identifikovali 14 oblastí na skvalitnenie činnosti personálu a tiež 9 oblastí, ktoré môžu slúžiť ako vzor pre iné elektrárne.

  • Revízna misia MAAE - Previerka plnenia nápravných opatrení pre oblasť seizmickej bezpečnosti pre Atómové elektrárne Bohunice a Mochovce v termíne 16.11. - 20.11.1998. Cieľom misie bolo preveriť spôsob hodnotenia seizmických vstupných údajov a ohodnotenie vplyvu externého rizika zemetrasenia na bezpečnosť JE. Misia zhodnotila predložené podklady a porovnala ich s odporúčaniami z bezpečnostného návodu MAAE 50 - SG - S1, týkajúcimi sa umiestňovania JE. Na záver boli zhodnotené postupy a dosiahnuté výsledky ako vyhovujúce.

  • Návšteva expertnej skupiny MAAE na previerku pripravenosti Projekt Y2K (rok 2000) termín 26.-28.apríl 1999. Tím ocenil rozsiahlosť a vhodnosť stratégie SE, a.s. v oblasti riešenia problému roku 2000. Dal aj niekoľko odporúčaní a návrhov na vylepšenie programu Y2K najmä v oblasti identifikácie problémových oblastí a prvkov, frekvencie sledovania postupu programu manažmentom, testovania systémov, vonkajších vplyvov, spolupráce s externými partnermi, atď.

  • Misia MAAE k seizmickému zodolňovaniu JE V-1 „Follow-up review mission on seismic capacity and upgrading of Bohunice V-1 NPP“ sa uskutočnila v termíne 1. - 8. septembra 1999. Misia bola pokračovaním misie z júla 1994 a hodnotila program seizmického zodolňovania JE V-1, ktoré bolo súčasťou rozsiahleho modernizačného programu JE V-1. Hodnotenie bolo zamerané hlavne na dokumentáciu so vzťahom k organizácií programu zodolňovania a na všeobecné kritériá pre seizmické zodolnenie. Misia konštatovala, že všetky realizované opatrenia seizmického zodolnenia na JE V-1 sú v súlade s prístupmi použitými v JE Paks a JE Mochovce. Táto skutočnosť zabezpečuje spoľahlivosť celého programu zodolňovania napriek tomu, že v niektorých konkrétnych prípadoch chýbajú potrebné hodnotiace kritériá a postupy. Jednotlivé misiou pripomienkované skutočnosti však nespochybňujú celkovú koncepciu programu zodolnenia a nevyvolajú ani zmeny vo vykonaných konštrukčných prácach.
    Misia tiež dopracovala technický návod (Technical Guideline Document) na seizmické hodnotenie JE V-2.

  • Misia združenia WENRA na JE V-1 sa uskutočnila v termíne 12.-15.10.1999 v Jaslovských Bohuniciach a 15.10.1999 na ÚJD . Misia bola zameraná na doplnenie hodnotiacej správy WENRA o stave jadrovej bezpečnosti v štátoch uchádzajúcich sa o vstup do EU z marca 1999 o informácie týkajúce sa blokov VVER-440/V-230. Správa „Western European Nuclear Regulators` Association Report on Tasks Force Mission to Bohunice and Kozloduy Nuclear Power Plants (February 2000)“ okrem iného konštatuje, že významné výsledky sa dosiahli při zvyšovaní bezpečnosti a v prípade riešenia pre roztrhnutie hlavného cirkulačného potrubia tieto bloky dosiahnu úroveň bezpečnosti porovnateľnú so súčasne prevádzkovanými elektrárňami v Západnej Európe a prevádzková bezpečnosť je vo veľmi dobrej zhode so západoeurópskou praxou.

  • Misia MAAE na posúdenie postupnej rekonštrukcie 1. a 2. bloku JE Bohunice (Review of Results of the Gradual Upgrading at Bohunice WWER-440/230 NPP Units 1 and 2) - 20.-24.11.2000. Misia MAAE sa uskutočnila na základe požiadania ÚJD vyplývajúceho z Uznesenia vlády SR č.302/1999 zo dňa 21. Apríla 1999 . Cieľom misie MAAE bolo preveriť výsledky postupnej rekonštrukcie, najmä či úpravy boli dostatočne zamerané na relevantné oblasti. Ďalej pracovné skupiny získali prehľad o vylepšovaní bezpečnosti elektrárne prostredníctvom zvýšenia účinnosti hlavných bezpečnostných funkcií v prevádzkových a havarijných podmienkach. Experti hodnotili aj posilnenie hĺbkovej ochrany elektrárne súvisiace s rozšírením projektovej základne elektrárne. Okrem hodnotenia projektu postupnej rekonštrukcie experti overovali bezpečnosť jej prevádzky. V oboch oblastiach zaznamenala JE V-1 náležitý pokrok, čo sa prejavilo v dosiahnutí vyváženosti oboch stránok zaistenia bezpečnosti elektrárne. Misia vo svojich záveroch medzi iným konštatuje „…..Program definuje nový bezpečnostný prístup k projektu, ktorý zodpovedá vnútroštátnym požiadavkám Slovenska a v niektorých oblastiach presahuje odporúčania MAAE pre zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární s reaktormi VVER-440/230….. Záverom možno konštatovať, že boli primerane vyriešené všetky bezpečnostné otázky, ktoré identifikovala MAAE v minulosti. Ďalšie práce na zvyšovaní bezpečnosti sú kontinuálnym procesom, ktoré sú potrebné na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti. „

    Misia tiež vyslovila niekoľko dodatkových (doplňujúcich) návrhov, napr. dokončenie pravdepodobnostnej analýzy bezpečnosti pre nízke výkonové hladiny a odstavený blok, program riadenia havárií a zmiernenie závažných havárií, ktoré presahujú pôvodné odporúčania MAAE, avšak predstavujú trendy najnovšieho vývoja v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola