Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

2. Jadrové zariadenia SR v zmysle Dohovoru


Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne je v zmysle článku 2 Dohovoru prevádzkovateľom nasledujúcich jadrových zariadení v rámci odštepných závodov:

  • Atómové elektrárne Bohunice, o.z. - bloky V-1
  • Atómové elektrárne Bohunice, o.z. - bloky V-2
  • Atómové elektrárne Mochovce, o.z. - 1. a 2. blok
  • Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoretým palivom, o.z.:
    Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP)
    Technológie pre spracovanie a úpravu RAO
    Republikové úložisko RAO

VÚJE prevádzkuje v lokalite Jaslovské Bohunice spaľovňu rádioaktívnych odpadov.


2.1 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-1
     2.1.1 Popis blokov JE V-1 - viď NS SR september 1998.
     2.1.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-1
          2.1.2.1 Externé hodnotiace misie
          2.1.2.2 Bezpečnostné správy JE V-1.
          2.1.2.3 Havarijné analýzy
          2.1.2.4 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
     2.1.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-1
          2.1.3.1 Fáza vypracovávania projektu
          2.1.3.2 Realizácia projektu postupnej rekonštrukcie
2.2 Atómová elektráreň Bohunice - bloky V-2
     2.2.1 Popis blokov JE V-2 - viď NS SR september 1998
     2.2.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov JE V-2
          2.2.2.1 Externé hodnotiace misie
          2.2.2.2 Havarijné analýzy
          2.2.2.3 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
     2.2.3 Prevádzková bezpečnostná práva po 10 rokoch prevádzky
     2.2.4 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov JE V-2
2.3 Atómová elektráreň Mochovce - 1. a 2. blok
     2.3.1 Popis elektrárne JE Mochovce - viď NS SR september 1998
     2.3.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti blokov v Mochovciach
          2.3.2.1 Externé hodnotiace misie
          2.3.2.2 Havarijné analýzy
          2.3.2.3 Pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti
     2.3.3 Programy zvyšovania bezpečnosti blokov v Mochovciach
          2.3.3.1 Fáza štúdií a analýz - viď NS SR september 1998
          2.3.3.2 Fáza vypracovania projektu - viď NS SR september 1998
          2.3.3.3 Realizácia bezpečnostných opatrení
          2.3.3.4 Predprevádzková bezpečnostná správa
2.4 Atómová elektráreň Bohunice A-1
2.5 Medzisklad vyhoretého paliva
     2.5.1 Popis použitej technológie
     2.5.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti MSVP
     2.5.3 Programy zvyšovania bezpečnosti MSVP
          2.5.3.1 Seizmické zodolnenie - viď NS SR september 1998
          2.5.3.2 Zvýšenie kapacity - viď NS SR september 1998
          2.5.3.3 Monitorovací program
2.6 Technológie na spracovanie a úpravu RAO
     2.6.1 Stručný popis technológií - viď NS SR september 1998
          2.6.1.1 Bitúmenačná linka  - viď NS SR september 1998
          2.6.1.2 Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41. - viď NS SR september 1998
          2.6.1.3 Vitrifikačná linka VICHR  - viď NS SR september 1998
          2.6.1.4 Bitúmenačná linka a spaľovňa VÚJE
          2.6.1.5 Bohunické spracovateľské centrum RAO.
     2.6.2 Vykonané hodnotenia bezpečnosti zariadení
2.7 Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola