Národná správa Slovenskej republiky o stave radiačnej a jadrovej bezpečnosti , september 2001


Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola

1.2 Koncepcia využívania jadrových zdrojov v SR


Slovensko je značne závislé na importe primárnych energetických zdrojov, ktorý predstavuje až 80% potreby. Najdôležitejšie položky dovozu primárnych zdrojov energie sú ropa, plyn a jadrové palivo z Ruskej federácie.

Jadrové elektrárne ako významný zdroj elektrizačnej sústavy SR sa svojou výrobou výrazne podieľajú na pokrývaní spotreby el. energie v SR, kde podiel výroby el. energie z JE na celkovej výrobe v SR sa v porovnaní s rokom 1999, kedy predstavoval 47%, zvýši v období rokov 2000-2003 na úroveň cca 55%. Podiel jednotlivých zdrojov na výrobe elektrickej energie v rokoch 1999 a 2000 je na obr. 1.1.1. a vývoj spotreby a štruktúra výroby za posledných desať rokov je na obr. 1.1.2.

Obr. 1.1.1 Podiel zdrojov na výrobe el. energie v SR

Obr. 1.1.2 Vývoj spotreby a štruktúra výroby v SR

111.jpg (22916 bytes)

112.jpg (25682 bytes)

Slovensko v súčasnosti prevádzkuje 6 blokov s jadrovými reaktormi typu VVER-440 ako aj ďalšie jadrové zariadenia v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce.

Vláda SR schválila v januári 2000 hlavné piliere Energetickej politiky SR:

 1. príprava na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie,
 2. bezpečnosť zásobovania energiou,
 3. trvalo udržateľný rozvoj.

S ich uvážením a na ich základe boli sformulované krátkodobé, strednodobé a strategické ciele energetickej politiky SR. Pre budúce využívanie jadrovej energetiky v SR sú relevantné tieto ciele:

1. krátkodobé ciele:

 • zabezpečiť modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti JE V-2 v Jaslovských Bohuniciach,
 • vypracovať koncepciu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení,
 • predložiť návrh riešenia (ne) dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

2. strednodobé ciele:

 • realizácia programu zvyšovania jadrovej bezpečnosti v JE V-2 - realizovať zoznam opatrení zameraných na dosiahnutie bezpečnostnej úrovne v súlade s požiadavkami ÚJD a MAAE.

3. strategické ciele:

 • plnenie medzinárodných dohôd v oblasti životného prostredia, jadrovej bezpečnosti, investícií a obchodu v energetike (Kyotó protokol, Dohovor o jadrovej bezpečnosti, Dohovor k energetickej charte, Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a ekologických aspektoch a pod.),
 • doriešenie koncepcie zadnej časti palivového cyklu jadrovej energetiky.

V Prílohe č.4 Energetickej politiky sú pre jadrovú energetiku uvedené rozhodujúce zámery:

 • dokončenie rozostavaných investícií: 2. blok JE Mochovce,
 • realizácia postupného zvyšovania bezpečnosti a spoľahlivosti JE V-1 a V-2 s pozitívnym vplyvom na ekonomiku celej elektrizačnej sústavy (potn.: projekt rekonštrukcie JE V-1 bolo ukončené v r.2000),
 • ak bude efektívne a účelné, realizovať predlžovanie životnosti a zvyšovanie výkonu blokov JE V-2.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 302 z 21. apríla 1999 vláda SR v bode A.1. vzala na vedomie správu o stave prác na postupnej rekonštrukcii JE V-1, zdôvodnenie jej ďalšej prevádzky a zrušila uznesenie vlády číslo 466/1994 o odstavení JE V-1 najneskôr v roku 2000. Taktiež uložila ministrovi hospodárstva v bode D.1. zabezpečiť ukončenie postupnej rekonštrukcie JE V-1 do konca roku 2000 a predsedovi ÚJD v spolupráci s MAAE vykonať hodnotenie bezpečnosti. Postupná rekonštrukcia bola ukončená v 06/2000.

V Agende 2000 z júla 1997 Európska komisia vyzvala aplikantské krajiny prevádzkujúce takéto reaktory o ich odstavenie v najkratšom čase. V „Partnerstve pre vstup“ z roku 1998 pre Slovensko sa uvádza, že zo strednodobého hľadiska cieľom je implementovať rozsiahlu energetickú stratégiu založenú na efektívnosti a diverzifikácii, ktorá predpokladá zosúladenie legislatívy s EÚ, dokončenie JE MOCHOVCE podľa medzinárodne odsúhlasených bezpečnostných zásad a s realizáciu realistického programu odstavenia elektrárne JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach. Pracovná skupina na vysokej úrovni (HLWG) medzi EÚ a SR ustanovila 1.6.1999 spoločnú pracovnú komisiu pre jadrovú energiu, ktorá analyzovala dopady piatich rôznych alternatív odstavenia JE V-1 od roku 2003 do roku 2014. Na základe podkladov pripravených touto pracovnou komisiou prijala HLWG spoločné stanovisko o akceptovateľnosti realistického termínu odstavenia JE V-1 v roku 2006 až 2008. Vláda SR svojím Uznesením č. 801/1999 zo dňa 14.septembra 1999 tento termín schválila. Vláda SR dňa 29.11.2000 prerokovala návrh postupu realizácie odstavenia jadrovej elektrárne JE V-1 Jaslovské Bohunice vrátane riešenia sociálno-ekonomických dopadov a prijala uznesenie č. 974/2000.

Jedným z cieľov energetickej politiky bolo aj uvedenie 1. a 2. bloku JE Mochovce do prevádzky. Po úspešnej skúšobnej prevádzke sa dňa 29.1.1999 začala trvalá prevádzka 1. bloku JE. Dňa 5.10.1999 sa začalo fyzikálne spúšťanie 2. bloku JE Mochovce zavážaním paliva do reaktora a kritický stav reaktora bol dosiahnutý dňa 1.12.1999. Skúšobná prevádzka začala 11. 4. 2000.

Vláda SR svojim Uznesením č.257/2000 zo dňa 19.4.2000 dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce nezastavila, ale rozhodla, že na úvery z ktorých by sa financovala dostavba, neposkytne štátne záruky. Nevylúčila tým možnosť dostavby JE Mochovce 3,4 zahraničnými investormi resp. ich vstup do procesu privatizácie elektroenergetiky, s úmyslom investovať do rozostavaných blokov a umožnila SE, a.s. oficiálne rokovať s potenciálnymi investormi.

V tejto súvislosti Predstavenstvo SE, a.s. rozhodlo o zriadení nového odštepného závodu SE 3. a 4. blok v Mochovciach (skrátene SE-MO34). Tento odštepný závod je vytvorený k 1.7.2001 odčlenením od SE-EMO . Predmetom činnosti SE-MO34 sú okrem iného činnosti ako správa objektov stavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, stráženie objektov, stavebná a stavebno-montážna činnosť, archivovanie dokumentácie objektov stavby, výkon inžinierskej činnosti v príprave a realizácii investičnej výstavby.

Vláda SR svojím Uznesením č.5/2001 zobrala na vedomie Návrh koncepcie ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a postupu riešenia likvidácie jadrovo-energetických zariadení.

Návrh odporúča medzi inými:

 • skladovať VJP EBO v rekonštruovanom MSVP Bohunice - do roku 2047,
 • vybrať skladovaciu technológiu pre dlhodobé skladovanie VJP v lokalite Mochovce - do roku 2002,
 • vybudovať MSVP Mochovce - do roku 2006,
 • pokračovať vo vývoji hlbinného úložiska s cieľom kvalitnej prípravy na národné i regionálne riešenie priameho uloženia vyhoreného jadrového paliva - do roku 2037,
 • ukončiť rokovania o prepracovaní VJP s návratom vysokoaktívnych odpadov a produktov prepracovania,

Plán vyraďovania JE A-1 z prevádzky predpokladá ukončenie prvej etapy vyradenia do roku 2007 (etapa je charakterizovaná týmito hlavnými črtami - odvezené vyhorené palivo z elektrárne, upravená je väčšina kvapalných RAO do formy umožňujúcej bezpečné trvalé uloženie, upravené sú ostatné RAO do formy umožňujúcej bezpečné trvalé uloženie alebo ich dlhodobé skladovanie, vykonaná je nevyhnutná dekontaminácia priestorov a zariadení za účelom ďalšieho zníženia potenciálnych zdrojov úniku RA-látok), uzatvorenie elektrárne s dozorom po dobu 30 rokov do roku 2037 a jej likvidáciu do roku 2050.

Pre JE V-1 bol z viacerých alternatív zvolený a vládou odsúhlasený ako najvýhodnejší variant „Vyradenie JE s ochranným uložením hermetických priestorov na 70-80 rokov a likvidáciou do roku 2098“.

Vývoj jadrovej energetiky SR prebieha v súlade s vyššie uvedenými cieľmi a zámermi.

Predchádzajúca kapitolaPredchádzajúca stranaOBSAHNasledujúca stranaNasledujúca kapitola