English Slovak
Titul Obsah
Predošlé ĎalšieOBSAH

1
  PREDHOVOR  
2
  POSLANIE ÚRADU JADROVÉHO DOZORU  
3
  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH
3.1 JE EBO V-1, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1
3.2 JE EBO V-2, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2
3.3 JE EMO, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE
3.4 SE-VYZ, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ A-1
3.5 SE-VYZ, TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE A ÚPRAVU RAO
3.6 SE-VYZ, REPUBLIKOVÉ ÚLOŽISKO RAO MOCHOVCE
3.7 SE-VYZ, MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA
3.8 JADROVÉ ZARIADENIA PREVÁDZKOVANÉ VÚJE TRNAVA
3.9 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD

 
4
  BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY  
5
  JADROVÉ MATERIÁLY  
6
  RÁDIOAKTÍVNE ODPADY  
7
  ZABEZPEČOVANIE KVALITY  
8
  KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV  
9
  PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ  
10
  LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ  
11
  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
12
  INFORMOVANIE VEREJNOSTI  
13
  ZÁVER  
   PRÍLOHY  
   EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ÚDAJE  
   VYSVETLENIE SKRATIEK  
   MEDZINÁRODNÁ STUPNICA - INES  
 
* * * 
 
   O TVORBE WWW-STRÁNOK VÝROČNEJ SPRÁVY UJD 1998

 

 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999