English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie9  PROTIHAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ
   

Protihavarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie následkov prípadných radiačných havárií na jadrových zariadeniach a ich vplyv na okolie. Kontrolné a krízové centrum ÚJD (KKC) bolo vytvorené ako technický podporný prostriedok ÚJD na monitorovanie prevádzky a na vyhodnocovanie technického stavu JZ a tiež na hodnotenie radiačnej situácie v prípade havárií a na prognózovanie vývoja prípadnej havárie a odhad jej následkov na obyvateľstvo a životné prostredie. Zároveň plní funkciu poradného orgánu Komisie vlády SR pre radiačné havárie pre plánovanie optimálnych ochranných opatrení, zameraných na minimalizáciu dopadov na obyvateľstvo a okolie JZ.

Na základe skúseností získaných počas doterajších cvičení, ďalej z odporúčaní medzinárodných misií a v súlade so zahraničnými projektmi, ÚJD pokračoval aj v roku 1998 v skvalitňovaní a doplňovaní vybavenia KKC zariadeniam (software, hardware) a protihavarijnými predpismi, potrebnými pre činnosť krízového štábu ÚJD

V roku 1998 sa ÚJD v oblasti protihavarijnej pripravenosti prioritne zameral na inšpekčnú činnosť a posudzovanie dokumentácie 1. bloku JE EMO pred a počas jeho uvádzania do prevádzky. Bola posúdená Predprevádzková bezpečnostná správa, kde okrem časti organizácie havarijnej odozvy JE EMO sa posúdila tiež oblasť ochrany pred ionizujúcim žiarením, geografie a meteorológie. Taktiež sa posudzovali plány ochrany obyvateľov krajov Nitra, Banská Bystrica a Trenčín.

V marci 1998 bolo po viacerých rokovaniach s prevádzkovateľom JE EMO vydané kladné posúdenie Protihavarijného plánu 1. bloku JE EMO. Inšpektori ÚJD sa zúčastnili prvého celoareálového cvičenia JE EMO dňa 9. 4. 1998.

Obr.

V nadväznosti na uvádzanie 1. bloku JE EMO do prevádzky sa uskutočnili 4 tímové inšpekcie, zamerané najmä na zapracovanie podmienok kladného posúdenia Protihavarijného plánu JE EMO, ďalej na technické a dokumentačné vybavenie protihavarijného riadiaceho strediska a technického podporného strediska a prípravu personálu v oblasti protihavarijnej pripravenosti. V súlade s inšpekčným plánom ÚJD uskutočnili inšpektori ÚJD tímové inšpekcie v oblasti protihavarijnej pripravenosti aj v ďalších lokalitách, z toho jednu na SE-VYZ, dve na JE EBO a tiež dve špeciálne inšpekcie v Laboratóriách vonkajšej dozimetrie v Trnave a Leviciach. Inšpekcie sa sústredili na kontrolu stavu systémov vyrozumenia a varovania, kontrolu priebehu protihavarijných cvičení, kontrolu stavu a aktualizácie havarijných plánov, stavu pripravenosti personálu JE v oblasti protihavarijného plánovania a kontrolu dokumentácie. Výsledky týchto inšpekcií boli bez závažných nedostatkov.

Dňa 17. 9. 1998 sa uskutočnilo súčinnostné cvičenie s JE EBO (FALCON), ktorého hlavným cieľom bola previerka funkčnosti KKC, komunikácie, pripravenosti členov krízového štábu (KŠ), výmena odborných informácií, súčinnosť s JE a činnosť inšpektorov ÚJD na niektorých pracoviskách JE počas cvičenia. Napriek menším technickým nedostatkom v oblasti informovania verejnosti je možné cvičenie hodnotiť veľmi pozitívne, pričom boli spracované odporúčania na zlepšenie. Dňa 3. 11. 1998 sa za účasti 15 členov krízového štábu a členov operatívno-riadiacej skupiny Komisie vlády SR pre radiačné havárie uskutočnilo medzinárodné cvičenie INEX-2-HUN, ktoré bolo organizované Maďarskom pod gestorstvom OECD-NEA, ako tretie zo série cvičení.

Cieľom bola previerka komunikácie v reálnom čase, informovanie verejnosti a styk s masmédiami a príprava a rozhodovanie o opatreniach na základe obmedzených informácií o stave JE. Vyhodnotenie cvičenia ukázalo, že Krízový štáb zvládol svoju úlohu na dobrej úrovni.

V súvislosti s realizáciou prenosu technologických a dozimetrických dát bola v januári 1998 podpísaná dohoda s SE, a. s., o spolupráci v oblasti protihavarijného plánovania a pri riešení havarijných situácií na JE v SR.

V roku 1998 Naďalej pokračovala technická pomoc pre ÚJD zo strany Veľkej Británie prostredníctvom firmy WS Atkins. Pokračovala tiež pomoc Európskej únie pri realizácii projektu RAMG, ktorá je orientovaná na pomoc pri budovaní kvalitného dozorného orgánu. Oba projekty by mali byť ukončené v roku 1999 dodávkou hardwaru pre č. Taktiež sa vytvorili všetky predpoklady na realizáciu a implementáciu projektu RODOS v SR v roku 1999. Projekt je zameraný na podporu prípravy ochranných opatrení v reálnom čase na ochranu obyvateľstva.

Intenzívne pokračovala spolupráca s MAAE v oblasti realizácie regionálneho projektu RER/9/050 -Harmonizácia v protihavarijnom plánovaní - pre krajiny strednej a východnej Európy. V rámci tohto projektu, okrem kurzov pre prípravu expertov, sa uskutočnil regionálny seminár v SR a ČR pre odborníkov zo štátnej správy o havarijnom plánovaní s cieľom zjednotiť prístupy pri hodnotení situácie a príprave opatrení.

V rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky sa pokračovalo v úlohe "Rozvoja technických a programových prostriedkov pre analýzy havárií a riešenia mimoriadnych situácií". Pre úplnosť treba uviesť ešte niektoré najvýznamnejšie zahraničné návštevy v KKC v roku 1998, ako bola návšteva 32 vojenských pridelencov zahraničných zastupiteľstiev v SR a Rakúsku, návštevy predstaviteľov niektorých zahraničných dozorov, návštevy koordinátorov pomoci pre SR z Japonska, Francúzska a Veľkej Británie a záverom návšteva prvej tajomnícky veľvyslanca Veľkej Británie spolu so zástupcami Ministerstva pre obchod a priemysel.

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999