English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie8  KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV
   

Základné legislatívne dokumenty upravujúce postup ÚJD pri výkone dozoru nad prípravou personálu JZ je zákon c.130/1998 Z. z. a ďalšie platné právne normy:

- Výnos ČSKAE č. 6/1980 Zb. o zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti pri spúšťaní a prevádzke JZ

- Vyhláška ČSKAE č. 191/1989 Zb., ktorou sa ustanovil spôsob, lehoty a podmienky overovania odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov JZ

- Jednotné kritériá prípravy zamestnancov JZ, vydané FMH a ČSKAE v roku 1991.

Predmetom pozornosti ÚJD bol celkový systém prípravy a vypracovávanie projektov prípravy pre jednotlivé kategórie zamestnancov JE EBO V-1, JE EBO V-2, SE-VYZ a JE EMO.

V priebehu roku 1998 boli v oblasti prípravy personálu JZ vykonané 3 inšpekcie v JE EBO, 5 inšpekcií v JE EMO a po 1 inšpekcii v SE-VYZ a VÚJE Trnava.

Základná teoretická príprava, trenažérový výcvik pre personál JE EBO, periodická teoretická príprava a periodický výcvik na simulátore sú realizované

Školiacim a výcvikovým strediskom VÚJE Trnava, praktická a ostatná periodická príprava sa vykonáva v JE EBO. Základná teoretická príprava personálu JE EMO a periodická teoretická príprava je realizovaná Školiacim a výcvikovým strediskom VÚJE Trnava a trenažérový výcvik, praktická a ostatná periodická príprava sa vykonáva v JE EMO.

Podľa zákona č. 130/1998 Z. z. a vyhlášky ČSKAE c. 191/1989 Zb. zamestnanci, ktorých pracovná činnosť má priamy vplyv na jadrovú bezpečnosť, podliehajú overovaniu osobitnej odbornej spôsobilosti, t. j. overovaniu súhrnu ich odborných znalostí a schopností.

Obr.

Overovanie osobitnej spôsobilosti prebieha formou skúšky pred Skúšobnou komisiou, ustanovenou predsedom ÚJD, ktorá je zlozená zo zástupcov ÚJD, JE EBO, JE EMO, VÚJE Trnava a odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity. Štátna skúška pozostáva z písomnej teoretickej skúšky, z ústnej teoretickej skúšky a praktickej skúšky. Praktická časť skúšky prebieha formou výcviku na blokovej dozorni JZ, kde vybraný zamestnanec vykonáva manipulácie na zariadeniach pod dozorom inštruktora. V prípade novej JE EMO bola táto časť skúšky nahradená praktickou skúškou na simulátore pred skúšobnou komisiou.

Na základe úspešného absolvovania skúšky pred Skúšobnou komisiou ÚJD vydáva oprávnenia na činnosť vybraných zamestnancov pre daný typ jadrového zariadenia a pre požadované funkcie:

Platnosť oprávnenia je dva roky od dátumu vydania.

V prípade absolvovania skúšky s výsledkom "výborný" na žiadosť zodpovednej organizácie môžu byť vydané vybraným zamestnancom JE EBO V-2 oprávnenia s platnosťou na 4 roky, ak sa jedná o opakované obnovenie oprávnenia.

Písomné skúšobné testy sa pre každého skúšaného pripravujú výpočtovou technikou z databázy testových otázok v Školiacom a výcvikovom stredisku VÚJE Trnava pre jednotlivé funkcie - kategórie vybraných zamestnancov JE EBO V-1, JE EBO V-2 a JE EMO tak, aby skúšobné otázky v písomnej a ústnej časti skúšky rovnomerne pokrývali jednotlivé zariadenia a režimy prevádzky jadrovej elektrárne.

Databáza zahŕňa nové otázky vyplývajúce z realizovaných zmien na jadrovej elektrárni. Súčasťou skúšky v prípade postupu na vyššiu funkciu je praktická časť, ktorá sa vykonáva pod bezprostredným dozorom školiteľa v trvaní 4-10 týždňov po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti skúšky.

V uplynulom roku zasadala Skúšobná komisia 15-krát k ústnym teoretickým skúškam a 3-krát k praktickým skúškam na simulátore JE EMO. Celkové počty platných oprávnení pre vybraných zamestnancov za rok 1998 sú nasledovné:

Obr.

ÚJD tiež vydal 3 oprávnenia na výkon činnosti školenia a výcviku personálu JZ na základe priaznivého výsledku skúšobnej komisie pre 1 zamestnanca JE EMO (simulátorový výcvik) a 2 zamestnancov Školiaceho a výcvikového strediska VÚJE Trnava.

Počas roka 1998 prebiehal proces schvaľovania multifunkčného simulátora V-230 na odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení JE EBO V-1, ktorý bol schválený ako súčasť technického vybavenia špecializovaného zariadenia oprávneného na odbornú prípravu zamestnancov JZ a bude využívaný vo výcvikovom procese personálu JE EBO V-1. Naďalej pokračujú aj práce na projektoch, týkajúcich sa zabezpečenia systematického prístupu k príprave personálu JZ a skvalitnenia prípravy zamestnancov údržby.

V poslednom období však pretrváva zhoršená situácia v nábore zamestnancov pre JE a znižuje sa záujem študentov o štúdium klasickej a jadrovej energetiky.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999