English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie7  ZABEZPEČOVANIE KVALITY
   

Hlavné úsilie ÚJD v tejto oblasti bolo zamerané na kontrolu spracovávania a implementácie prvých dvoch úrovní dokumentácie programov zabezpečovania kvality zodpovedných organizácií JE EBO, JE EMO a SE-VYZ. Bola vykonaná následná inšpekcia implementácie nápravných opatrení prijatých REKONom a JE EBO k opatreniam z inšpekcie zabezpečovania kvality postupnej rekonštrukcie JE EBO V-1 vykonanej v roku 1997 s uspokojivými výsledkami. Boli vykonané 3 inšpekcie v JE EMO.

Na SE-VYZ bola vykonaná inšpekcia so zameraním na prípravu zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb a radiačnú bezpečnosť. Pri tejto inšpekcii neboli zistené nesúlady s požiadavkami ÚJD.

Pri vykonávaní týchto inšpekcií neboli zistené porušenia zásad jadrovej bezpečnosti, bol zistený jeden nesúlad s požiadavkami ÚJD a niekoľko vnútorných nesúladov v systémoch kvality. V inšpekčných protokoloch bolo celkovo uložených 16 opatrení.

Ďalej v roku 1998 prebiehal proces schvaľovania vrcholových dokumentov systémov kvality zodpovedných organizácií a dodávateľov. ÚJD boli schválené:

  • zadávací a čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku JE EMO,
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre oblasť prevádzky SE-VYZ a čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku Bohunického spracovateľského centra,
  • čiastkový program zabezpečovania kvality pre prevádzku jadrových zariadení VÚJE Trnava (cementačná linka a experimentálna spaľovňa RAO).
Obr.

V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona c. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie bol koncom roka pripravený na medzirezortné pripomienkovanie návrh Vyhlášky ÚJD o zabezpečovaní kvality jadrových zariadení. Okrem toho bol pripravený inšpekčný postup pre vykonávanie kontrol systémov kvality a zabezpečovania kvality držiteľov oprávnení.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999