English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie6  RÁDIOAKTÍVNE ODPADY (RAO)
   

V súlade s úlohami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd ("Dohovor o jadrovej bezpečnosti", "Dohovor o bezpečnosti nakladania s RAO") bola kontrolná a hodnotiaca činnosť ÚJD zameraná na minimalizáciu aktivity a množstva vznikajúcich RAO a na zvýšenie bezpečnosti nakladania s týmito odpadmi.

Obr.

Pre splnenie uvedených cieľov boli technológie na spevňovanie RAO priebežne využívané na spracovanie všetkých vznikajúcich koncentrátov z JE A-1, JE EBO V-1 a JE EBO V-2.

Nespracované RAO boli skladované v priestoroch k tomu určených na jednotlivých jadrových zariadeniach. Po uvedení do prevádzky republikového úložiska nízko a stredne rádioaktívnych odpadov a Bohunického spracovateľského centra bude celý systém nakladania s RAO pracovať komplexne od zberu RAO až po jeho uloženie (viď. obr. č. 10).

Obr.

Obr.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999