English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie5  JADROVÉ MATERIÁLY
   

Evidencia a kontrola jadrových materiálov Inšpekčný program ÚJD v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov vyplýva z požiadaviek Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a MAAE o uplatňovaní záruk na jadrové materiály. V rámci slovenskej legislatívy je táto činnosť vykonávaná podľa vyhlášky ČSKAE č. 28/1977 Zb.

V r. 1998 bolo vykonaných 41 inšpekcií jadrových materiálov, z toho 31 inšpekcií bolo vykonaných v spolupráci s inšpektormi MAAE.

Hlavnou náplňou inšpekcií spoločných s MAAE bola kontrola čerstvého aj vyhoretého paliva v JE EBO a JE EMO, ako aj kontrola vyhoretého paliva pripraveného na prepravu do zahraničia:

- v JE A-1 bola kontrola vyhoretých palivových kaziet založená na nepriamej metóde (z dôvodu vysokej radiácie v mieste, kde sa nachádza palivo), t. j. kontrole stavu pomocou dozorných zariadení MAAE. V roku 1998 boli skontrolované 4 prepravy vyhoretého paliva odoslaného do Ruskej federácie

- v medzisklade vyhoretého paliva boli kontrolované dovezené zásobníky s vyhoretým palivom z JE EBO V-1 a JE V-2 pomocou Čerenkovovej kamery, resp. v prípade nedostatočnej intenzity Čerenkovovho žiarenia u kaziet s dlhou dobou chladenia pomocou prístroja na kontrolu prítomnosti gama žiarenia

Obr.

- v JE EBO V-1 a V-2 bolo kontrolované čerstvé palivo v sklade čerstvého paliva, vyhoreté palivo v bazénoch skladovania a kontrolovala sa správnosť zavezenia aktívnych zón reaktora po každej prekládke paliva. Súčasne bola počas každej inšpekcie kontrolovaná neporušenosť pečatí a bol vyhodnocovaný záznam dozorných zariadení

- v JE EMO bolo kontrolované čerstvé palivo umiestnené v sklade čerstvého paliva. Jedna inšpekcia bola zameraná na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a testovanie dozorného zariadenia MAAE EMINI pre 1. blok JE EMO. Ďalšie inšpekcie boli zamerané na servis dozorných zariadení. V máji 1998 bola vykonaná fyzická inventúra jadrových materiálov spojená s overením zavezenia aktívnej zóny reaktora 1. bloku JE EMO.

Ďalšou oblasťou kontroly jadrových materiálov boli inšpekcie držiteľov jadrových materiálov v nejadrových zariadeniach na celom území Slovenska. Bolo vykonaných 10 samostatných inšpekcií ÚJD.

Dozorná činnosť v oblasti evidencie a kontroly jadrových materiálov zahŕňa aj kontrolu a spracovanie hlásení (správ) od držiteľov jadrových materiálov, vypracovávanie a odosielanie predbežných oznámení, osobitných a evidenčných správ pre MAAE v zmysle dodatkových ujednaní k Dohode a podľa vyhlášky ČSKAE c. 28/1977 Zb.

Fyzická ochrana jadrových zriadení a jadrových materiálov

Hlavná pozornosť ÚJD v tejto oblasti bola v hodnotenom období zameraná na kontrolu prevádzkovaného automatizovaného systému bezpečnostnej ochrany jadrovej elektrárne (A OBOJE) JE EBO a na postupné uvádzanie obdobného bezpečnostného systému A OBOJE JE EMO do prevádzky v čase príprav na zahájenie fyzikálneho a energetického spúšťania 1. bloku JE EMO.

V súvislosti s postupnou rekonštrukciou JE EBO V-1 a MSVP vydal ÚJD súhlas so zmenami súvisiacimi s režimovou ochranou v JE EBO tak, aby nebola narušená stávajúca fyzická ochrana dotknutých objektov a bolo umožnené dodávateľským firmám plynulo pokračovať v prácach na schválených projektoch.

Fyzická ochrana areálu JE EBO bola v hodnotenom období zabezpečovaná súkromnou bezpečnostnou službou 5, s.r.o., Košice, ktorá má súhlas ÚJD s vykonávaním režimovej ochrany v súčinnosti so zásahovou jednotkou Policajného zboru (PZ SR) do konca roka 1999. Kolaudačným rozhodnutím zo dňa 21. 1998 vydal Krajský úrad v Nitre povolenie na užívanie stavby AKOBOJE JE EMO v rozsahu I. etapy, čím bol systém uvedený do skúšobnej prevádzky ešte pred zahájením fyzikálneho spúšťania 1. bloku JE EMO.

V období skúšobnej prevádzky bezpečnostného systému AKOBOJE boli inšpektormi ÚJD vykonané inšpekcie fyzickej ochrany zamerané na kontrolu súladu stavu zariadení zaradených do I. etapy realizácie stavby AKOBOJE, ktoré majú byť uvedené do trvalej prevádzky, so stavom popísaným v bezpečnostnej dokumentácii vzťahujúcej sa k uvedenému systému. Súčasne s prípravou odovzdávania I. etapy systému do trvalej prevádzky sa vykonáva príprava na zahájenie skúšobnej prevádzky II. etapy tohto systému tak, aby nebola narušená integrita celého systému. Predpokladá sa, že k uvedeniu II. etapy systému do skúšobnej prevádzky dôjde ešte pred plánovaným zahájením fyzikálneho spúšťania 2. bloku JE EMO.

Obr.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa JE EMO vydal ÚJD súhlas s ďalším zabezpečovaním režimovej ochrany v systéme fyzickej ochrany areálu JE EMO dodávateľom bezpečnostných služieb - súkromnou bezpečnostnou službou 5, s.r.o., Košice, na obdobie 1 roka. ÚJD vykonal v priebehu roku 1998 dvanásť inšpekcií fyzickej ochrany zameraných na fyzickú ochranu jadrových zariadení a jadrových materiálov. Nedostatky zistené počas týchto inšpekcií boli zo strany prevádzkovateľa riešené priebežne v súlade s uloženými opatreniami ÚJD. V jednom prípade, keď zamestnanci ÚJD zistili závažné nedostatky v JE EMO, pristúpil ÚJD k zahájeniu správneho konania o uložení pokuty prevádzkovateľovi JE EMO.

V priebehu roku 1998 boli zároveň vykonané inšpekcie fyzickej ochrany pri prepravách čerstvého paliva z Ruskej federácie do JE EBO a vyhoretého paliva z JE A-1 do Ruskej federácie.

Preprava jadrových materiálov

Schvaľovanie prepravných obalových súborov a prepráv jadrových materiálov a RAO sa uskutočňovalo v zmysle zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, od 1.7.1998 v zmysle zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a v zmysle dokumentu ÚJD "Podmienky prepravy jadrových materiálov na území SR". V tomto dokumente sú aplikované požiadavky MAAE na bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov.

Všetky prepravy jadrových materiálov v roku 1998 sa uskutočnili v súlade s podmienkami súhlasu ÚJD. Žiadne závažné nedostatky sa nevyskytli.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 5 prepráv čerstvého paliva z Ruskej federácie do JE EBO. Palivo je uložené v skladoch čerstvého paliva na JE EBO V-1 a V-2. Uskutočnila sa 1 preprava uránového koncentrátu z ČR cez územie SR do Ruskej federácie.

Do MSVP, SE-VYZ, bolo prevezené vyhoreté palivo chladené 3 roky v bazénoch skladovania všetkých 4 blokov JE EBO.

V roku 1998 pokračoval aj odvoz vyhoretého paliva z JE A-1 do Ruskej federácie. V štyroch prepravách bolo s použitím kontajnera T-15 odvezených 64 palivových kaziet. Pred každou prepravou kontajnera s vyhoretým jadrovým palivom vykonal ÚJD inšpekciu zameranú na kontrolu pripravenosti prepravy. Žiadne závažné nedostatky neboli zistené.

Nezákonné nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi

V roku 1998 bola, v súlade s uzneseniami vlády SR, dovŕšená realizácia technických a legislatívnych opatrení zameraných na zabránenie nezákonného nakladania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi.

V roku 1998 došlo k 1 prípadu zadržania pašovaného rádioaktívneho materiálu - v júli 1998 zadržali zamestnanci Policajného zboru na bratislavskom letisku osobu, ktorá nezákonne prechovávala rádioaktívny žiarič. ÚJD pokračoval v spolupráci s MAAE pri aktualizácii databázy MAAE k nezákonnému nakladaniu s rádioaktívnymi materiálmi.

 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999