English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie4  BEZPEČNOSTNÉ ANALÝZY
   

V roku 1998 pokračoval ÚJD v systematickom rozvíjaní činnosti skupiny bezpečnostných analýz a technickej podpory v súlade s projektom SWISSLOVAK, ktorý financuje švajčiarska vláda. Projekt je súčasťou programu finančnej a odbornej pomoci Švajčiarska na podporu sociálno-ekonomických reforiem v krajinách strednej a východnej Európy.

Hlavným cieľom spolupráce je poskytnutie pomoci pri vytvorení a zaškolení skupiny špecialistov pre bezpečnostné analýzy. Sprostredkovanie pomoci sa uskutočňuje prostredníctvom švajčiarskeho dozorného orgánu.

V rámci uvedeného projektu boli zorganizované a financované viaceré tréningové kurzy, pracovné stretnutia a semináre. Tieto aktivity boli v uplynulom roku zamerané na zdokonalenie členov odbornej skupiny v používaní výpočtových programov, ktoré slúžia ako analytické nástroje na hodnotenie jadrovej bezpečnosti.

Skupina sa oboznamovala s metodikou vykonávania bezpečnostných analýz a použitia výsledkov analýz na hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení. Viaceré školenia boli venované postupom a metódam pri previerkach bezpečnostnej technickej dokumentácie ako aj odovzdávaniu skúseností a poznatkov z oblasti jadrovej bezpečnosti. V súčasnosti vytvorená skupina už aktívne pracuje a rozvíja svoju činnosť.

Realizáciou projektu SWISSLOVAK sa významne posilnila dôveryhodnosť a nezávislosť ÚJD ako štátneho dozoru a to nielen v SR, ale i v očiach odbornej verejnosti na medzinárodnej úrovni. Vytvorená skupina špecialistov poskytovala pre ÚJD nezávislú analytickú podporu pri deterministickom i pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti. Zameriavala sa najmä na výpočty a analýzy tepelno-hydraulických, fyzikálnych a chemických procesov v jadrovo-energetických zariadeniach. Vykonávala parametrické a citlivostné analýzy vybraných prechodových procesov a modelových havárií. Podieľala sa na posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie a na hodnotení návrhov opatrení na zvyšovanie bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku, ktoré zaslali ich prevádzkovatelia na ÚJD.

V spolupráci s domácimi i zahraničnými technickými konzultantmi bola doplnená a rozšírená už existujúca štúdia prvej úrovne pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA) pre JE EBO V-2. Pre toto jadrové zariadenie skupina s významnou technickou pomocou zahraničných partnerov vypracovala štúdiu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti druhej úrovne. Štúdia je zameraná na posúdenie a ohodnotenie rizika prípadného poškodenia ochrannej obálky reaktora a možného úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Skupina venovala značné úsilie dôkladnému oboznámeniu sa s projektom a technickou dokumentáciou jadrových elektrární na Slovensku, s ich konštrukciou, prevádzkou a bezpečnostnými systémami. Upravila a doplnila už existujúce a zostavila nové súbory vstupných údajov a modelov pre simulovanie odozvy prevádzkovaných jadrových elektrární na vyšetrované prechodové procesy a havárie.

Obr.

Nezávislá analytická podpora bola v roku 1998 zameraná predovšetkým na previerku predprevádzkovej bezpečnostnej správy JE EMO, prevádzkovej bezpečnostnej správy JE EBO V-2 a previerku návrhu rekonštrukcie ochrannej obálky JE EBO V-1. Previerky bezpečnostnej dokumentácie boli zamerané v prvom rade na posúdenie kompletnosti uvažovaných iniciačných udalostí, na použité bezpečnostné kritériá, na adekvátnosť vstupných údajov i modelov, ako aj na celkovú kvalitu predkladanej dokumentácie.

Prekontrolované boli počiatočné a okrajové podmienky modelov. Vyhodnotila sa vhodnosť použitej metodiky a výpočtových programov, dosiahnutá úroveň ich preverenia, primeranosť, správnosť a interpretácia výsledkov bezpečnostných analýz. Na ÚJD boli prepočítané a prekontrolované reprezentatívne termo-hydraulické, neutrónovo-fyzikálne a rádiologické bezpečnostné analýzy. Výsledky týchto nezávislých bezpečnostné analýz boli vyhodnotené vzhľadom na stanovené kritériá a použité pre posúdenie bezpečnosti JE EMO, JE EBO V-1 a V-2 v licenčnom procese. Previerky boli vykonávané v spolupráci s partnerskými zahraničnými organizáciami (Energy Research Incorporation, USA) a v spolupráci s MAAE. Previerky preukázali, že kontrolované bezpečnostné analýzy sú vypracované v súlade so zaužívanou praxou, podľa odporúčaní ÚJD a MAAE. Bola potvrdená vysoká, medzinárodne prijateľná úroveň bezpečnosti JE EMO.

Obr.

Štúdia pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti druhej úrovne pre JE EBO V-2 bola vypracovaná podľa metodiky odporúčanej MAAE. Pri jej vypracovávaní bol použitý pravdepodobnostný model jadrovej elektrárne vypracovaný pre štúdiu prvej úrovne, ktorý charakterizuje stav jadrovej elektrárne a jej bezpečnostných systémov v čase poškodzovania aktívnej zóny reaktora. Tento model bol rozšírený a doplnený o model ďalších bezpečnostných systémov potrebných pre vyhodnotenie stavu zlyhaní ochrannej obálky reaktora. Na základe výpočtu frekvencií stavov poškodenia bloku bola vyselektovaná skupina hypotetických nadprojektových havárií, ktoré bolo treba posúdiť z hľadiska druhej úrovne pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti. Pre tieto havarijné sekvencie boli vypracované termo-hydraulické, rádiologické a pevnostné analýzy odozvy jadrovej elektrárne. Odborná skupina zostavila a vyhodnotila strom udalostí, ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie ochrannej obálky reaktora. Kvantifikovala existujúce riziko a preanalyzovala najpravdepodobnejšie cesty úniku rádioaktívnych materiálov do životného prostredia. Posúdila a prepočítala vybrané opatrenia havarijného manažmentu zamerané na predchádzanie vzniku a rozvoja nadprojektových havárií a na obmedzenie ich prípadných následkov. Výsledky štúdie boli použité pri hodnotení jadrovej bezpečnosti JE EBO V-2 a pre návrh ďalšieho zvyšovania bezpečnosti tohto zariadenia.

Skupina bezpečnostných analýz a technickej podpory sa svojimi technickými i ľudskými prostriedkami významnou mierou podieľa aj na príprave a priebehu národných a medzinárodných preventívnych protihavarijných cvičení. V rámci krízového štábu ÚJD má svojich členov zastúpených v skupine reaktorovej bezpečnosti a skupine radiačnej ochrany.

Obr.
 
 

© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999