English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH
   

Dozorná činnosť ÚJD nad bezpečnosťou jadrových zariadení (JZ) v súlade so zákonom č. 130/1998 Z. z. a ďalšími právnymi predpismi zahrňuje hodnotiace a kontrolné aktivity ÚJD.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD vo vzťahu k jadrovým zariadeniam spočíva v posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie pre stavby realizované v jadrových zariadeniach. Rozsah bezpečnostnej dokumentácie vyžadovaný pre hodnotenie vymedzuje zákon č. 130/1998 Z. z.. V roku 1998 do tejto kategórie činnosti ÚJD spadali stavby "nových" jadrových zariadení, ako napr. dostavba jadrovej elektrárne EMO, stavby v rámci dokončovania Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a dokončovanie montáže a skúšok zariadenia technológie na úpravu rádioaktívnych odpadov v Bohuniciach. Nemenej významné boli aj stavby zamerané na zvyšovanie bezpečnosti jadrových zariadení v prevádzke (ako napríklad rekonštrukcia JE EBO V-1 alebo rekonštrukcia Medziskladu vyhoretého paliva v Jaslovských Bohuniciach). Aktivity ÚJD pri hodnotení boli zamerané na kontrolu plnenia všeobecných a špecifických požiadaviek na jadrovú bezpečnosť v projekte, na posudzovanie programov spúšťania, na posudzovanie najvýznamnejších prevádzkových predpisov, limitov a podmienok, atď.

V súlade so zákonom č. 130/1998 Z. z. významnú súčasť hodnotiacej činnosti ÚJD predstavuje posudzovanie zmien na jadrovom zariadení, ktoré ovplyvňujú jadrovú bezpečnosť. Týkala sa najmä posudzovania značného množstva projektových zmien, ktorých realizácia je podmienená súhlasom ÚJD. V súvislosti s projektovými zmenami bolo potrebné posúdiť aj značné množstvo individuálnych programov zabezpečenia kvality a ich zmeny, ktoré ÚJD schvaľoval príslušnými rozhodnutiami.

Tieto dokumenty boli využívané stavebníkmi aj pri konaniach v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov.

Samostatnou kategóriou hodnotiacej činnosti ÚJD je hodnotenie bezpečnosti prevádzky najmä jadrovo- energetických zariadení. V súlade s bežnou medzinárodnou praxou je táto činnosť založená na hodnotení prevádzkových udalostí, na dodržiavaní limitov a podmienok bezpečnej prevádzky a na hodnotení bezpečnostných ukazovateľov prevádzky.

Obr.
Kontrolná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti je v ÚJD upravený vnútornou smernicou, ktorej významnou súčasťou je ročný inšpekčný plán, ktorý uvažuje s nasledovnými typmi inšpekcií:

Rutinné inšpekcie, ktoré vykonávajú predovšetkým lokalitní inšpektori. Lokalitný inšpektor na príslušnom jadrovom zariadení kontroluje, ako sa zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek a podmienok jadrovej bezpečnosti, najmä technický stav jadrových zariadení, dodržiavanie schválených limitov a podmienok a vybraných prevádzkových predpisov, a to počas výstavby, prevádzky a údržby, ako aj pri vyraďovaní jadrových zariadení.

Špeciálne inšpekcie sú zamerané do úzko profesných oblastí (ako napr. požiarna bezpečnosť alebo kvalifikácia a výcvik personálu JE, atď.), najmä na kontrolu plnenia požiadaviek ÚJD podľa §34 zákona č. 130/1998 Z. z.

Tímové inšpekcie sú zamerané na komplexnú kontrolu jadrového zariadenia a spravidla súčasne prebiehajú vo viacerých profesných oblastiach. Typickým príkladom tímovej inšpekcie je napr. kontrola pripravenosti jadrového zariadenia a kontrola plnenia podmienok dozoru, uložených zodpovednej organizácii k vydaniu súhlasu s nábehom bloku po výmene paliva. Tímové inšpekcie sú spravidla zameriavané do oblastí stanovených na základe dlhodobého hodnotenia výsledkov zodpovednej organizácie.

Mimoriadne inšpekcie sú neplánované, vyvolané nečakanými udalosťami na jadrových zariadeniach. Dozorný orgán nimi reaguje na vzniknutú situáciu v dozorovanej organizácii.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 130/1998 Z. z. vyvstali nové nároky na kapacity inšpektorov ÚJD, a to vo forme ich neopomenuteľnej účasti na stavebných skúškach montážne ukončených vybraných zariadení jadrových zariadení, ako aj účasti na tlakových pevnostných skúškach strojnotechnologických vybraných zariadení.

Obr.
Kontrolnú činnosť ÚJD vykonávali inšpektori jadrovej bezpečnosti, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti zo spúšťania a z prevádzky JZ. Kvalifikácia inšpektorov jadrovej bezpečnosti je zabezpečovaná v súlade s vnútornou smernicou ÚJD, pričom väčšina absolvovala rôzne formy výcviku zabezpečované v spolupráci s MAAE alebo špeciálny výcvik vykonaný v spolupráci s dozornými orgánmi jadrovej bezpečnosti európskych krajín, USA, Kanady a Japonska.

Z vykonaných kontrol vypracovávajú inšpektori jadrovej bezpečnosti protokol, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a ktorý obsahuje aj opatrenia uložené na odstránenie nedostatkov.


KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH

3.1 JE EBO V-1, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1
3.2 JE EBO V-2, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2
3.3 JE EMO, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE
3.4 SE-VYZ, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ A3
3.5 SE-VYZ, TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE A ÚPRAVU RAO
3.6 SE-VYZ, REPUBLIKOVÉ ÚLOŽISKO RAO MOCHOVCE
3.7 SE-VYZ, MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA
3.8 JADROVÉ ZARIADENIA PREVÁDZKOVANÉ VÚJE TRNAVA
3.9 ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD

 

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999