English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.9  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O HODNOTIACEJ A KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚJD
 

Aktivity ÚJD v hodnotiacej činnosti jadrovej bezpečnosti, v roku 1998, ktoré boli ukončené rozhodnutím sú prezentované v tab. č. 1.

Obr.

Obsahuje počty rozhodnutí, ktoré vydal ÚJD v roku 1998 v porovnaní s prechádzajúcimi rokmi pôsobnosti ÚJD. Tabuľka ilustruje, že dominujúce aktivity v roku 1998 boli zamerané na JE EBO V-1 a 1. blok JE EMO.

Prehľad inšpekcií vykonaných za rok 1998 členený podľa prevádzkujúcich organizácií je uvedený v tabuľke č. 2. Podrobnejšie informácie o rozdelení inšpekcií a ilustrácia o charaktere nálezov z inšpekcií je aj na obr. č. 8 a 9.

Obr.

 

Obr.


Obr. Obr.
 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999