English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.8  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


JADROVÉ ZARIADENIA PREVÁDZKOVANÉ VÚJE TRNAVA
 

V lokalite JE A-1 sú inštalované dve samostatné jadrové zariadenia, ktorých prevádzkovateľom je VÚJE Trnava. Jedná sa o experimentálnu spaľovňu tuhých a spáliteľných rádioaktívnych odpadov a bitúmenačnú linku. Spaľovňa v roku 1998 nebola v prevádzke, na bitúmenačnej linke bolo zahájené spracovanie koncentrátov pochádzajúcich z JE EBO V1 spolu s dowthermom (pochádzajúcim z JE A-1).

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie predloženej VÚJE Trnava spolu so žiadosťou o predĺženie súhlasu k prevádzke experimentálnej spaľovne a o vydanie súhlasu ÚJD na spracovanie dowthermu s koncentrátmi bitúmenáciou a na experimentálne spracovanie kalov z nádrží JE EBO V-1 cementáciou.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD bola zameraná najmä na požiarne riziká pri spracovaní rádioaktívnych odpadov bitúmenáciou.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999