English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.7  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


SE-VYZ, MEDZISKLAD VYHORETÉHO PALIVA
 

Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) prevádzkovaný v lokalite Jaslovské Bohunice slúži na dočasné skladovanie vyhoretého paliva z JE EBO V-1 a V-2. MSVP je mokrého typu, vybudovaný so skladovacou kapacitou 5040 vyhoretých palivových kaziet. Do komerčnej prevádzky bol uvedený v r. 1987. Podľa pôvodného plánu sa malo vyhoreté palivo v MSVP skladovať približne 10 rokov, a potom sa malo prepraviť do Ruskej federácie na uloženie, prípadne prepracovanie.

Začiatkom 90-tych rokov bola v dôsledku politických a ekonomických zmien v bývalom Sovietskom zväze a Československu preprava vyhoretého paliva z Československa do Ruskej federácie zastavená. V roku 1996 bolo preto prijaté rozhodnutie zväčšiť skladovaciu kapacitu existujúceho skladu, a to tvarovou i kapacitnou zmenou typu skladovacieho zásobníka, čo umožní v troch naplnených bazénoch súčasného skladu umiestniť 14112 palivových kaziet. Táto skladovacia kapacita bude postačujúca na uskladnenie všetkého vyhoretého paliva, vyprodukovaného počas celej prevádzky blokov JE EBO V-1 a V-2. Zároveň bolo rozhodnuté predĺžiť dobu skladovania vyhoretého paliva na 50 rokov.

Rekonštrukcia MSVP okrem už spomenutej zmeny typu zásobníka, zahrňuje aj seizmické zodolnenie budovy a technologických systémov skladu a rekonštrukciou chladiaceho systému. Spôsob zabezpečenia týchto požiadaviek bol prezentovaný v Predbežnej bezpečnostnej správe, predloženej ÚJD na posúdenie v r. 1997. Na základe jej posúdenia bol vydaný súhlas na rekonštrukciu MSVP.

Rekonštrukčné práce začali v roku 1998. u každej akcii, ktorá má vplyv na jadrovú bezpečnosť, bol spracovaný operatívny program, ktorý bol predložený na posúdenie ÚJD. Ukončenie rekonštrukcie je plánované v polovici roka 1999.

Hodnotiaca činnosť

Obr.

V priebehu roku 1998 boli prevádzkovateľom MSVP predkladané na ÚJD na posúdenie operatívne programy rekonštrukcie jednotlivých technologických častí MSVP. Pretože pri ich posudzovaní neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by počas rekonštrukcie negatívne ovplyvňovali jadrovú bezpečnosť pri skladovaní vyhoretého paliva, ÚJD vydal ku všetkým predloženým operatívnym programom kladné stanovisko.

V priebehu roka boli posúdené a schválené "Limity a podmienky" pre obdobie rekonštrukcie MSVP.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD bola priebežne zameraná na plnenie "Limitov a podmienok" a prevádzkových predpisov MSVP. Výsledky inšpekcií preukázali, že v kontrolovanom zariadení neboli v priebehu roka porušené prevádzkové predpisy, "Limity a podmienky" a že nebola porušená jadrová ani radiačná bezpečnosť.

Počas mimoriadnej inšpekcie v MSVP, vykonanej koncom roka 1998 bolo zistené, že rekonštrukčné práce sú vykonávané v súlade so schválenými operatívnymi programami.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999