English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.5  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


SE-VYZ, TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE A ÚPRAVU RAO
 

Nosným zariadením je Bohunické spracovateľské centrum (vysokotlakový lis, cementačná linka a spaľovňa), ktorého montáž bola v roku 1998 ukončená. Neaktívne skúšky vysokotlakého lisu boli v roku 1998 ukončené, u ostatných zariadení pokračujú aj v roku 1999.

Súčasťou tohto jadrového zariadenia sú aj dve bitúmenačné linky. Prvá (PS 44) je v prevádzke od roku 1995 a druhá (PS 100) je vo fáze prípravy na spúšťanie. Technologické prepojenie uvedených zariadení nebolo v roku 1998 ukončené.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola v roku 1998 zameraná na posudzovanie výsledkov neaktívnych skúšok a na posudzovanie dokumentácie predloženej prevádzkovateľom k montáži jednotlivých častí zariadenia (dokumentácia kvality) a k uvádzaniu Bohunického spracovateľského centra do prevádzky.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD na jadrových zariadeniach pre nakladanie s RAO bola zameraná na radiačnú a požiarnu bezpečnosť týchto zariadení a dodržiavanie kvality upravených odpadov pri neaktívnych skúškach nových zariadení. Mimoriadna inšpekcia bola zameraná na požiarne riziko spracovania RAO bitúmenáciou.

V roku 1998 neboli na jadrových zariadeniach pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom zaznamenané žiadne prevádzkové udalosti.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999