English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.4  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


JE EBO V-2, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2
 

JE A-1 s heterogénnym reaktorom na prírodný urán moderovaným ťažkou vodou a chladeným oxidom uhličitým pracovala na výkone v experimentálnom režime celkom 4 roky a bola definitívne odstavená z prevádzky po druhej havárii vo februári roku 1977 (stupeň INES 4). Súčasná koncepcia jej vyraďovania z prevádzky bola prijatá uznesením vlády v r. 1992 a jej prvá etapa sa realizuje podľa plánu predloženého v rokoch 1994-95. Najdôležitejšie úlohy vyraďovania boli aj v roku 1998 osobitne sledované vládou SR.

V roku 1998 hlavné činnosti na JE A-1 súviseli s prípravou vyhoretého paliva na transport. Na špeciálnom zariadení bola uskutočnená príprava 64 palivových kaziet, ktoré boli prepravené do Ruskej federácie v 4 transportoch. Pre tieto účely bol využívaný manipulačný sklad vyhoretého paliva uvedený do prevádzky na začiatku roku 1998. Prebiehala montáž tzv. dlhého skladu vyhoretého paliva a nádrží na preskladnenie chrompiku. Pokračovala vitrifikácia chrompiku a dekontaminačné a demontážne práce.

Paralelne prebiehala montáž a príprava na uvedenie do prevádzky fragmentačného zariadenia a veľkokapacitnej dekontaminačnej linky určených na delenie a ďalšie spracovanie kovových odpadov.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola zameraná na posudzovanie bezpečnostnej dokumentácie k vyššie uvedeným činnostiam a na schvaľovanie príslušných programov kvality, programov uvádzania zariadení do prevádzky a limitov a podmienok bezpečnej prevádzky. V roku 1998 bol posudzovaný aj koncepčný plán vyraďovania JE A-1 z prevádzky, popisujúci všetky nasledujúce etapy jej vyraďovania.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD na JE A-1 bola zameraná na jadrovú, radiačnú a požiarnu bezpečnosť zariadení na prepravu vyhoreného paliva, na priebeh prác pri vyraďovaní JE A-1 z prevádzky, na vykonávanie zmien, na nakladanie s RAO, na pripravenosť nových častí zariadenia k uvádzaniu do prevádzky a na sledovanie a hodnotenie výpustí z jadrovej elektrárne. Mimoriadna inšpekcia bola zameraná na dodržiavanie limitných podmienok v dlhodobom sklade vyhoreného paliva JE A-1. Kontrolná činnosť na JE A-1 bola doplnená aj o kontrolu činností spoločných pre celý SE-VYZ, ako napr. evidencia limitov a podmienok, plnenie čiastkového programu zabezpečenia kvality, plánu vyrozumenia a varovania a činností zmenového personálu pri plánovanom protihavarijnom cvičení. Medzi charakteristickými nedostatkami pretrváva nedostatočná vnútorná kontrola dokumentácie a neplnenie vlastných termínov realizácie jednotlivých práč. Opatrenia uložené prevádzkovateľovi ÚJD boli priebežne plnené. V roku 1998 neboli na JE A-1 zaznamenané žiadne prevádzkové udalosti.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999