English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.3  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


JE EMO, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE
 

Rok 1998 bol pre JE EMO historickým medzníkom, keď po znovuobnovení výstavby bol 1. blok uvedený do prevádzky. Okrem intenzívneho ukončovania montážnych prác na 1. bloku prebiehali analytické, projektové a realizačné práce, vyplývajúce z programu bezpečnostných vylepšení JE EMO a v nadväznosti prebiehali aj prípravy a následne skúšky zariadení elektrárne. Začiatkom roka bola úspešne vykonaná 2. etapa rozšírenej hydroskúšky, počas ktorej bola overená činnosť a spolupráca zariadení elektrárne na prevádzkových parametroch v neaktívnych podmienkach, t. j. bez zavezeného paliva do aktívnej zóny reaktora.

Obr.
Obr.

Paralelne prebiehalo vypracovanie, schvaľovanie a vydávanie predpísanej technickej a bezpečnostnej dokumentácie, príprava a previerky obslužného a technického personálu prevádzkovateľa. Po splnení podmienok k zahájeniu 1. etapy fyzikálneho spúšťania 27. apríla bolo zahájené zavážanie jadrového paliva do reaktora. Reaktor bol po prvýkrát vyvedený na minimálny kontrolovaný výkon dňa 9. 6. 1998. Po vykonaní fyzikálnych experimentov bola v júni zahájená etapa energetického spúšťania bloku. ďalším medzníkom spúšťania 1. bloku patrí prifázovanie prvého turbogenerátora 4. 7. 1998, dosiahnutie nominálneho výkonu bloku dňa 27. 8. 1998 a uvedenie bloku do skúšobnej prevádzky po úspešnom 144 hodinovom preukaznom chode dňa 28. 10. 1998 (po vydaní súhlasu ÚJD).

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiaca činnosť ÚJD bola na začiatku roka 1998 zameraná na prípravu 1. bloku JE EMO na spúšťanie. V tejto súvislosti ÚJD hodnotil dosiahnutý stav zabezpečovania jadrovej bezpečnosti, pripravenosť bloku zvládnuť v projekte uvažované mimoriadne udalosti, protihavarijnú pripravenosť, plán fyzickej ochrany, atď.

Na základe celkového posúdenia pripravenosti zariadenia a personálu ÚJD vydal v apríli súhlas na zavážanie paliva do 1. bloku a súčasne uložil dopracovať bezpečnostnú správu v častiach, kde tento rozsiahly dokument neobsahoval aktuálne údaje alebo údaje neboli úplné.

Osobitná pozornosť pri posudzovaní bezpečnostnej dokumentácie bola venovaná limitom a podmienkam bezpečnej prevádzky. Prvá verzia tohto dokumentu schválená pred zavážaním bola v priebehu spúšťania a prevádzky upravená v niekoľkých krokoch tak, aby sa plne rešpektovali špecifické vlastnosti projektu JE EMO, ako aj nadobudnuté skúsenosti z ich skúšobného využívania počas spúšťania a počiatočného obdobia prevádzky.

Samostatnú kategóriu hodnotiacej činnosti predstavovalo posudzovanie bezpečnostných opatrení postupne realizovaných v rámci programu bezpečnostných vylepšení JE EMO. ÚJD posudzoval rozsah, ako aj plnenie požadovaných cieľov jednotlivých bezpečnostných opatrení.

V súlade s požiadavkami právnych noriem, všetky etapové programy spúšťania, ako aj pracovné programy jednotlivých testov pre etapu aktívneho vyskúšania boli posúdené a schválené ÚJD ešte pred zahájením aktívnej časti spúšťania. ÚJD taktiež vydal organizačné opatrenia, ktoré umožnili operatívne posudzovať a schvaľovať aj zmeny tejto dokumentácie.

Pri hodnotení prevádzkových udalostí je potrebné konštatovať, že v roku 1998 ÚJD inicioval niekoľko pracovných stretnutí s vedením JE EMO, zameraných na ootimalizáciu metodík hodnotenia prevádzkových udalostí, evidencie a systému ich hlásenia.

Obr.

Aj napriek tomu, že obdobie spúšťania jadrovej elektrárne je určené na potvrdenie projektových vlastností zariadenia a na vyhľadávanie a odstraňovanie nedostatkov a táto činnosť je vykonávaná priebežne po celú dobu spúšťania pod odborným dozorom špecialistov na blokovej dozorni, hodnotenie prevádzkových udalostí počas spúšťania je jedným z komponentov hodnotenia úspešnosti spúšťacích práč. Hlavným kritériom úspešnosti spúšťania je kvalita naladenia bloku a jeho osvojenie prevádzkovým personálom. Pre 1. blok JE EMO je možné všeobecne konštatovať, že celý proces spúšťania bol trvalo pod kontrolou ÚJD a riadiacich orgánov spúšťania a počas spúšťania sa nevyskytli významné prevádzkové udalosti. V roku 1998 nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok do životného prostredia po celú dobu spúšťania a prevádzky.

Počet prevádzkových udalostí na 1. bloku JE EMO od jeho uvedenia do skúšobnej prevádzky bol sedemnásť. významnejším prevádzkovým udalostiam ÚJD radí dve automatické odstavenia reaktora a nepohotovosť dvoch (z troch) systémov bezpečnostného napájania parogenerátorov. Posledná udalosť je predbežne hodnotená stupňom INES 1 a táto udalosť súčasne predstavuje porušenie platných limitov a podmienok.

Výskyt prevádzkových udalostí na 1. bloku JE EMO mal na konci roku 1998 znižujúci trend (podobne, ako bol zaznamenaný na predchádzajúcich blokoch spúšťaných v bývalej ČSFR - JE EBO V-1, JE EBO V-2 a JE Dukovany, v rovnakom hodnotenom období po spustení týchto blokov).

Kontrolná činnosť

Inšpekčná činnosť ÚJD v JE EMO bola zameraná predovšetkým na kontrolu vykonávania programov spúšťania, na kontrolu plnenia kritérií prijateľnosti skúšok zariadení v neaktívnych podmienkach počas druhej etapy rozšírenej hydroskúšky, na vykonávanie predprevádzkových kontrol počas revízie po druhej etape rozšírenej hydroskúšky, na kontrolu jadrových materiálov, na kontrolu fyzickej ochrany 1. bloku, na kontrolu pripravenosti personálu, na kontrolu protihavarijnej pripravenosti, na splnenie podmienok k začatiu zavážania paliva do aktívnej zóny reaktora, na splnenie podmienok k začiatku fyzikálneho spúšťania, na plnenie podmienok k začiatku energetického spúšťania a na plnenie podmienok ku skúšobnej prevádzke. Koncepciu kontrolných činností ÚJD v priebehu spúšťania 1. bloku JE EMO ilustruje obr. č. 7. Výsledky najvýznamnejších inšpekcií, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie ÚJD, sú obsiahnuté v protokoloch nasledovne:

Obr.

- kontrola výsledkov 2. hydroskúšky

- kontrola výsledkov predprevádzkovej revízie a kontrola pripravenosti bloku k zavážaniu paliva. (podklad pre rozhodnutie ÚJD č. 101/98 obsahujúce súhlas na zavážanie paliva do 1. bloku)

- kontrola pripravenosti bloku k dosiahnutiu prvého kritického stavu na minimálne kontrolovateľnom výkone (podklad pre vydanie rozhodnutia ÚJD č. 146/98)

- kontrola pripravenosti bloku na energetické spúšťanie (podklad pre vydanie rozhodnutia ÚJD č. 168/98

- kontrola pripravenosti bloku na skúšobnú prevádzku

Inšpektori ÚJD vo všetkých etapách neaktívneho aj aktívneho vyskúšania kontrolovali vykonávanie skúšok, pričom pri vybraných skúškach sa fyzicky zúčastnili.

Kontrolovali protokoly zo skúšok a posudzovali výsledky skúšok. Sledovali činnosť manažmentu spúšťania pri zistených odchýlkach voči projektovým vlastnostiam, najmä odstraňovanie nedostatkov a preukazovanie akceptovateľných výsledkov opakovanými skúškami. ÚJD na základe zistených skutočností priebežne ukladal opatrenia a pre rozhodujúce činnosti v záverečných fázach spúšťania vydával aj pokyny a usmernenia pre dosiahnutie prijateľnej kvality vykonávaných prác, najmä aby výsledky energetického spúšťania jednoznačne preukázali schopnosť hlavných regulátorov, ochrán a automatík zvládnuť prechodové procesy aj pri výpadku dôležitých zariadení, a tým aj schopnosť zabezpečovať bezpečnosť a spoľahlivosť 1. bloku JE EMO v prevádzke.

Z analýzy zistených skutočností počas inšpekcií vyplýva, ze čiastkové nedostatky boli najmä vo vyhodnocovaní výsledkov programov neaktívneho vyskúšania zariadení a systémov, ďalšie sa vyskytli vo vyhodnotení niektorých programov aktívneho vyskúšania, v dodržiavaní technologických predpisov, v programoch zabezpečovania kvality, v technickej dokumentácii a dokumentácii skutočného stavu, vo fyzickej ochrane jadrového zariadenia a v komunikácii obslužného a technického personálu. Na ich odstránenie boli uložené nápravné opatrenia, ktorých plnenie ÚJD dôsledne kontroloval.

Hodnotenie z hľadiska bezpečnosti prevádzky v roku 1998 má ohraničené možnosti, vzhľadom na to, že elektráreň pracovala na plnom výkone prakticky iba 2 posledné mesiace. Celkové hodnotenie bezpečnosti 1. bloku JE EMO s prihliadnutím aj na výsledky dosiahnuté počas spúšťania ukazujú, že 1. blok JE EMO má predpoklady na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v období jeho komerčného využívania.

V rámci politiky transparentnosti a otvorenosti sa v roku 1998 na elektrárni JE EMO uskutočnilo 5 medzinárodných misií, ktoré boli zamerané na nezávislé overovanie špecifických otázok jadrovej bezpečnosti:

- Misia rakúskych špecialistov v máji 1998 bola zameraná na overovanie bezpečnosti jadrovej elektrárne pred jej spustením. Misia konštatovala značný progres dosiahnutý pri vylepšovaní pôvodného sovietskeho projektu. Rakúska strana sformulovala svoje odporúčania. Niektoré, ktoré sa týkali režimov prác na bloku, boli akceptované už v priebehu misie, niektoré boli uložené prevádzkovateľovi na vylepšenie projektu (napr. zdokonalená ochrana proti bleskom). Z rozporných stanovísk slovenskej a rakúskej strany je potrebné uviesť najmä otázku tlakovej nádoby reaktora 1. bloku JE EMO.

- Expertná skupina MAAE ustanovená pre posúdenie bezpečnosti tlakovej nádoby reaktora 1. bloku JE EMO sa konala vo Viedni v septembri 1998. Jej hlavným záverom bolo, že tlaková nádoba 1. bloku JE EMO je bezpečná a žiadne nové otázky, súvisiace s jej bezpečnosťou neboli potvrdené.

- Misia expertov MAAE zameraná na zhodnotenie projektu bezpečnostných vylepšení JE EMO sa konala v októbri 1998. V predbežných záveroch misie bolo konštatované, že program bezpečnostných vylepšení zahŕňa a rieši všetky odporúčania MAAE adresované blokom VVER 440/V213.

- Osobitná misia MAAE bola zameraná na posúdenie seizmických charakteristík lokality Mochovce (misia sa konala spoločne pre JE EBO V-1 a V-2). Závery budú k dispozícii v roku 1999.

- PHARE, Projekt pomoci dozornému orgánu SR pri posudzovaní bezpečnosti JE EMO. Projekt financovaný ES vedený RIS AUDIT, ktorý združuje západné organizácie pôsobiace v oblasti jadrovej bezpečnosti (RS - Nemecko, IPSN - Francúzsko, ANPA - Taliansko a CIEMAT - Španielsko a ďalšie) bol v priebehu riešenia preorientovaný na nezávislé posudzovanie bezpečnosti JE Mochovce.

Obr.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999