English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.2  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


JE EBO V-2, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-2
 

JE EBO V-2 tvoria dva bloky s reaktormi VVER 440 zdokonaleného typu V-213, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985. Stav na JE v roku 1998 charakterizuje stabilná prevádzka, pričom bloky v prvom polroku pracovali prevažne v režime primárnej automatickej regulácie frekvencie podľa potreby elektrizačnej sústavy v rozsahu (96+/-4%) nominálneho výkonu. Na základe požiadaviek Slovenského energetického dispečingu oba bloky JE EBO V-2 v druhom polroku pracovali na nominálnom výkone, bez regulácie podľa potrieb elektrizačnej sústavy. Na oboch blokoch boli vykonané plánované typové generálne opravy na základe dlhodobého plánu údržby.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiace aktivity ÚJD v r. 1998 boli zamerané na posudzovanie dokumentácie bezpečnostne významných systémov, resp. komponentov jadrovoenergetických blokov tak, ako boli tieto vypracovávané v rámci rozpracovávania stratégie bezpečnostného vylepšenia JE EBO V-2 a na ÚJD predkladané zo strany prevádzkovateľa JE EBO.

Z najnáročnejších aktivít uvádzame hodnotenie mechanickej pevnosti žľabov vákuobarbotážneho systému v prípade veľkého úniku chladiva z primárneho okruhu. Posúdenie tejto problematiky si vyžiadalo vypracovanie 11 pevnostných analýz. Pri ich posudzovaní ÚJD spolupracoval s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave, ktorá vypracovala kontrolné analýzy vákuobarbotážneho systému JE EBO V-2 na základe numerických metód.

Obr.

Pri hodnotení bezpečnosti prevádzky JE EBO V-2 sa ÚJD zameral na hodnotenie prevádzkových udalostí. Prevádzkových udalostí na JE EBO V-2 bolo v roku 1998 zaznamenaných celkom 46 (viď obr. č. 4). V dvoch prípadoch došlo k automatickému odstaveniu reaktora na 3. bloku a v jednom prípade na 4. bloku. V troch prípadoch došlo k nežiadanému zapracovaniu bezpečnostných systémov (viď obr. č. 5). Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že bezpečnostná významnosť zaznamenaných udalostí nebola vysoká a nevybočila z dlhodobého sledovaného priemeru. Počas celého roka nebol zaznamenaný nekontrolovaný únik rádioaktívnych látok do pracovného prostredia JE a ani do okolia JE. Ani jedna prevádzková udalosť nebola hodnotená vyšším stupňom ako INES 0.

Obr.

Obr.

Z hodnotenia prevádzkových udalostí JE EBO V-2 ako najvýznamnejšie príčiny je možné uviesť:

- starnutie zariadenia "Meranie a regulácia", v dôsledku čoho došlo k neprojektovému zapracovaniu bezpečnostného systému bloku a následne aj k automatickému odstaveniu reaktora

- nesprávne stanovenie parametrov primárneho okruhu pre skúšku poistných ventilov kompenzátora objemu, nesúlad v prevádzkovej dokumentácii a rozladenie prístrojov "Meranie a Regulácia", čo viedlo k uvedeniu dvoch kompletov bezpečnostného systému bloku do činnosti

- nesprávna činnosť obslužného personálu pri skúške poistných ventilov parogenerátorov, ktorá viedla k zmene parametrov primárneho okruhu, automatickému uvedeniu bezpečnostných systémov do činnosti a následne k odstaveniu reaktora obsluhou.

V jednom prípade došlo k porušeniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky, keď obsluha zistila nesúlad medzi požadovaným a skutočným množstvom roztoku kyseliny boritej v nádrži bezpečnostného systému doplňovania primárneho okruhu.

Obr.

Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE EBO V-2 a ich zatriedenie v stupnici INES je uvedený taktiež na obr. 4.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť na JE EBO V-2 bola zameraná na vykonanie plánovaných kontrol v súlade s inšpekčným plánom ÚJD. Kontroly boli smerované do oblastí overovania dodržiavania limitov a podmienok počas prevádzky blokov, fyzickej ochrany jadrového zariadenia, skladovania čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, dodržiavanie programu zabezpečovania kvality počas prevádzky a údržby, kvalifikácie a školenia personálu, prevádzkových kontrol zariadenia, na kontrolu plnenia uložených opatrení z predchádzajúcich rozhodnutí a protokolov z inšpekcií ÚJD. Kontroly plnenia uložených úloh, ktoré opakovane vykonali inšpektori jadrovej bezpečnosti umožňujú konštatovať priebežné plnenie požiadaviek ÚJD v stanovených termínoch.

Na základe celkového hodnotenia výsledkov hodnotiacich a kontrolných činností ÚJD a s prihliadnutím na hodnotenie prevádzkových ukazovateľov (viď obr. č. 4, 5 a 6) ÚJD vyhodnotil prevádzku blokov JE EBO V-2 v roku 1998 ako bezpečnú a spoľahlivú.

Obr.

V rámci politiky otvorenosti a transparentnosti sa na JE EBO V-2 uskutočnili 2 medzinárodné misie, ktoré na pozvanie slovenskej strany vykonávali nezávislé hodnotenie jadrovej bezpečnosti:

- Misia MAAE typu OSART hodnotiaca jadrovú bezpečnosť za prevádzky jadrových elektrární bola vykonaná v marci 1998. Konkrétnym cieľom misie v roku 1998 bola kontrola realizácie odporúčaní analogickej misie na JE EBO V-2, konanej v septembri 1996. Vo svojich záveroch konštatuje v 98 % prípadoch splnenie alebo uspokojivé plnenie odporúčaní misie OSART z roku 1996.

- Misia MAAE zameraná na overenie seizmických charakteristík lokality Jaslovské Bohunice sa konala v novembri 1998 (spoločne aj pre JE EBO V-1). Závery misie budú k dispozícii až v r. 1999.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999