English Slovak
Titul Obsah
Predošlé Ďalšie3.1  KONTROLNÁ A HODNOTIACA ČINNOSŤ V JADROVÝCH ZARIADENIACH


JE EBO V-1, JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V-1
 

JE EBO V-1 je vybavená dvoma reaktormi typu VVER 440 typ V-230 a bola uvedená do prevádzky v rokoch 1978 - - 1980 ako jedna z posledných JE s týmto typom reaktora. Od roku 1990 sa na JE EBO V-1 trvalo vykonávajú bezpečnostné vylepšenia, ktorých cieľom je zvýšiť jadrovú bezpečnosť tejto JE na cieľovú úroveň, ktorá bola požadovaná ÚJD a ktorá je v súlade s odporúčaniami MAAE. Plánované aktivity programu zvyšovania bezpečnosti budú ukončené na 2. bloku v roku 1999 a na 1. bloku v roku 2000.

Súčasný stav na JE EBO V-1 charakterizuje ustálená energetická prevádzka s využívaním oboch blokov na terciárnu reguláciu výkonu dodávaného do elektrizačnej sústavy. Na oboch blokoch bola vykonaná rozšírená generálna oprava na základe dlhodobého plánu údržby. Počas rozšírenej generálnej opravy na 1. bloku JE EBO V-1 boli realizované činnosti z programu postupnej rekonštrukcie plánované na rok 1998. Bol nainštalovaný systém automatickej ochrany reaktora a začala sa jeho demonštračná prevádzka v režime tzv. "otvorenej slučky" (t.j. bez výstupu signálu do akčných elementov), boli ukončené úpravy systému (super)havarijného doplňovania parogenerátorov, boli vykonané úpravy regulácie (otáčok a budenia) a nainštalované nové elektrické ochrany na 4 dieselgenerátoroch, bol vymenený systém merania výstupných teplôt chladiva palivových kaziet, boli vykonávané úpravy vzduchotechnických systémov, čiastkové úpravy na elektrických rozvodoch 6 kV a 0,4 kV, atď.

Obr.
Z programu postupnej rekonštrukcie boli na 2. bloku JE EBO V-1 v roku 1998 ukončené práce spojené s kompletnou rekonštrukciou bezpečnostného systému chladenia aktívnej zóny reaktora a sprchového systému hermetických priestorov, rekonštrukcia systému hermetických priestorov s inštaláciou prúdových kondenzátorov na zníženie tlaku v hermetických priestoroch v prípade úniku chladiva z primárneho okruhu, pokračovalo sa v rekonštrukcii elektrických systémov v oblasti ich dôsledného rozdelenia na dve redundancie a pokračovalo sa v realizácii opatrení na zvýšenie požiarnej bezpečnosti. Významným prvkom rekonštrukcie je realizácia systému automatickej ochrany reaktora. Po dvadsiatich rokoch prevádzky bol nainštalovaný nový integrovaný systém kontroly a riadenia reaktora, ktorého navrhovateľom a dodávateľom je REKON (Siemens & VÚJE Trnava). Je prvým svojho druhu inštalovaným na reaktore VVER 440. Realizáciou opatrení na zvýšenie bezpečnosti v roku 1998 na druhom bloku JE EBO V-1 sa splnili najdôležitejšie požiadavky obsiahnuté v rozhodnutí ÚJD č. 1/94.

Hodnotiaca činnosť

Hodnotiace aktivity ÚJD v r. 1998 boli zamerané najmä na akcie súvisiace s prípravou a realizáciou postupnej rekonštrukcie bezpečnostných systémov 1. bloku JE EBO V-1. najnáročnejším z hľadiska odborných nárokov patril nový systém automatickej ochrany reaktora a nadväzujúce úpravy systémov kontroly a riadenia reaktora. V tomto programovateľnom systéme sú integrované nasledovné funkcie: automatické odstavenie reaktora, ovládanie bezpečnostných systémov, systém merania neutrónového toku, systém obmedzenia výkonu reaktora, systém bezpečnostného chladenia aktívnej zóny, štart dieselgenerátora a automatika ich postupného zaťažovania, ochrana reaktora pri prasknutí parných potrubí od parogenerátorov a systém regulácie výkonu reaktora.

Ďalšími hodnotiacimi prácami, vyznačujúcimi sa vysokými nárokmi na inšpektorov ÚJD boli najmä:

- posudzovanie rozsiahlych projektových zmien, týkajúcich sa systémov bezpečnostného chladenia aktívnej zóny reaktora, sprchového systému a technickej vody dôležitej na 2. bloku JE EBO V-1. Ťažiskom hodnotenia bola úplne nová koncepcia riešenia uvedených systémov, doteraz nepoužitá v takom rozsahu na blokoch typu VVER 440/V230, použitie nových regulačných komponentov v strojnotechnologickej oblasti a v oblasti merania a regulácie, ako aj analýza navrhnutého seizmického zodolnenia nových systémov.


Obr.
- hodnotenie stavu tlakových nádob reaktorov 1. a 2. bloku JE EBO V-1 z hľadiska hodnotenia krehkej pevnosti. Vzorky materiálov boli odobraté a výsledky analýz boli predložené už v r. 1997. Po posúdení predložených analýz odobratých kompaktných vzoriek z telies tlakových nádob reaktorov ÚJD požadoval spresniť interpretáciu výsledkov analýz s cieľom stanoviť pre každú tlakovú nádobu reaktora kritickú teplotu krehkosti. Postup a metodika hodnotenia zodpovedajú odporúčaniam MAAE, ktoré boli vypracované špecificky pre hodnotenie krehnutia tlakových nádob reaktorov VVER 440/V230. Výsledky sú vyhovujúce i pre dlhodobú prevádzku oboch blokov.

Pri hodnotení bezpečnosti prevádzky JE EBO V-1 za uplynulé obdobie sa ÚJD zameral predovšetkým na prevádzkové udalosti. Pri prevádzke oboch blokov JE EBO V-1 v súlade s metodikou schválenou ÚJD bolo v roku 1998 zaznamenaných celkom 34 udalostí. V jednom prípade došlo k odstaveniu reaktora automatickou ochranou reaktora 2. bloku a v troch prípadoch došlo k nežiadanému zapracovaniu bezpečnostných systémov. Dve prevádzkové udalosti boli hodnotené stupňom INES 1. V dvoch prípadoch došlo k porušeniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky. Oba prípady ÚJD prešetril vlastnou nezávislou činnosťou. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že bezpečnostná významnosť zaznamenaných udalostí nebola vysoká a nevybočila z dlhodobého sledovaného priemeru. Počas celého roka nebol zaznamenaný nekontrolovaný únik rádioaktívnych látok do pracovného prostredia JE a ani do okolia JE.

Najvýznamnejšie závery z hodnotenia prevádzkových udalostí JE EBO V-1 za rok 1998 sú nasledovné:

- nepresnosti v prevádzkových predpisoch a nedostatky vo výcviku prevádzkového personálu, ktoré viedli k prípadu straty prirodzenej cirkulácie, a tým k narušeniu bezpečnostnej funkcie odvodu tepla z primárneho okruhu

- opakovaný výskyt cudzích predmetov v primárnom okruhu počas opráv

- nedodržanie postupu skúšky ochrán a blokád bezpečnostného systému, ktoré viedlo k neprojektovému spusteniu vysokotlakového čerpadla bezpečnostného doplňovania

- nedostatky v komunikácii obslužného personálu, porušenie prevádzkových predpisov, funkčných povinností a kompetencií obslužného personálu, ktoré viedli k dočasnej neprevádzkyschopnosti dieselgenerátorov zabezpečeného napájania 2. kategórie.

Štatistický prehľad o počte prevádzkových udalostí na JE EBO V-1 a ich zatriedenie v stupnici INES je na obr. č. 1.

Obr.

Obr.

Obr.

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť ÚJD na JE EBO V-1, okrem plánovaných kontrol, bola zameraná najmä na kontroly spojené s realizáciou opatrení z rozhodnutí, ktorými ÚJD ustanovil požiadavky na program bezpečnostných vylepšení a ich plnením podmienil ďalšiu prevádzku oboch blokov JE EBO V-1. V tejto súvislosti pred nábehom 1. bloku po rozšírenej generálnej oprave bola vykonaná tímová inšpekcia a na základe pozitívnych zistení bolo vydané súhlasné rozhodnutie na prevádzku 1. bloku JE EBO V-1 na 18. palivovú kampaň.

Na 2. bloku JE EBO V-1 bola kontrolná činnosť zameraná na realizáciu bezpečnostných vylepšení, na prevádzkové kontroly zariadení, na zabezpečenie kvality pri realizácii zmien, na overovanie súladu parametrov zariadení a systémov s bezpečnostnou správou pri predprevádzkových a prevádzkových skúškach a ďalej na kontrolu plnenia uložených opatrení z predchádzajúcich rozhodnutí a protokolov z inšpekcií ÚJD. Vzhľadom na veľký rozsah prác realizovaných počas rozšírenej generálnej opravy a rekonštrukcie, spúšťanie 2. bloku, a tým aj ukončenie kontroly pred uvedením bloku do prevádzky bude vykonané začiatkom roku 1999.

Z analýzy skutočností zistených počas inšpekcií vyplýva, že osobitne závažné nedostatky sa nevyskytli. Za najvýznamnejšie je možné považovať nedostatky pri plnení programu zabezpečovania kvality dodávateľa postupnej rekonštrukcie, nedodržiavanie pravidiel čistej montáže na zariadení primárneho okruhu, neúplnosť dokladov, technickej dokumentácie a prevádzkových predpisov pred uvedením blokov JE EBO V-1 do prevádzky po rozšírenej generálnej oprave.

Určité nové poznatky priniesli kontrolné aktivity, ktoré začal ÚJD vykonávať na základe kompetencií podľa nového zákona č. 130/1998 Z. z. Na základe kontrol pri stavebných skúškach montážne ukončených vybraných zariadení, resp. tlakových skúšok strojnotechnologických vybraných zariadení je možné konštatovať, že ÚJD zisťoval nepripravenosť stavebných skúšok zo strany príslušných dodávateľských organizácií, keďže prakticky ani v jednom prípade nebolo možné potvrdiť úspešnosť stavebnej skúšky na prvýkrát. Nedostatky spočívali predovšetkým v nekompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie.

Na základe celkových výsledkov hodnotenia stavu zariadenia a personálu, vrátane hodnotenia prevádzkových udalostí a s prihliadnutím na priaznivý vývoj prevádzkových ukazovateľov (viď obr. č. 1, 2 a 3), ako aj na uspokojivé výsledky kontrolnej činnosti, ÚJD vyhodnotil prevádzku oboch blokov JE EBO V-1 v roku 1998 ako bezpečnú a spoľahlivú.

Obr.

V rámci princípu transparentnosti a otvorenosti sa na JE EBO V-1 v roku 1998 uskutočnili 3 medzinárodné misie.Misie boli pozvané slovenskou stranou a boli zamerané na nezávislé posudzovanie špecifických oblastí jadrovej bezpečnosti.

- Misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni sa konala v júni 1998. Bola zameraná na celkové hodnotenie programu postupnej rekonštrukcie JE EBO V-1. Vo svojich záveroch misia konštatovala, že po ukončení programu postupnej rekonštrukcie budú naplnené všetky odporúčania MAAE, ktoré boli adresované reaktorom typu VVER 440/V230.

- Previerku bezpečnosti prevádzky vykonala Svetová asociácia prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO) v októbri/novembri 1998. Predstavitelia WANO konštatovali, že vo väčšine hodnotených ukazovateľov patrí JE EBO V-1 do lepšej polovice jadrových elektrární vo svete.

- Špeciálna misia MAAE, ktorá bola pozvaná na previerku seizmických charakteristík lokality, sa konala v novembri 1998.

 


© Úrad jadrového dozoru SR, 1999

WWW DESIGN:    © INFELEN, 1999